Przydatne informacje

Dane Politechniki Gdańskiej do faktur:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP: 584-020-35-93

W przypadku zakupów dokonywanych od kontrahentów z krajów członkowskich Unii Europejskiej, firmie sprzedającej należy podać europejski numer VAT Politechniki Gdańskiej (EU VAT No.: PL5840203593), aby uniknąć podwójnego opodatkowania.

Numery kont bankowych Politechniki Gdańskiej:

Santander Bank Polska S.A.
I Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3
80-958 Gdańsk

SWIFT: WBKPPLPP

konto PLN 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569
(IBAN - PL41109010980000000009015569)
konto EUR 36 1090 1098 0000 0001 2205 2184
(IBAN - PL36109010980000000122052184)
konto USD 29 1090 1098 0000 0000 0903 3536
(IBAN - PL29109010980000000009033536)

Uwaga:
Konto bankowe, ktore należy wpisać w umowach o realizację i finansowanie projektów badawczych zawartych pomiędzy Narodowym Centrum Nauki (NCN) a Politechniką Gdańską (na to konto będą wpływały środki finansowe z NCN)

konto PLN 36 1090 1098 0000 0001 3069 4787
(IBAN - PL36109010980000000130694787)

Podróże służbowe

(przepisy obowiązujące od 1.03.2013 r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podrózy służbowej

PODRÓŻE KRAJOWE

Diety krajowe

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30,00 zł za dobę podróży.

Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

 1. jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż 1 dobę i wynosi:
  a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje
  b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety (15,00 zł)
  c) ponad 12 godzin - przysługuje 1 pełna dieta (30,00 zł)
 2. jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż 1 dobę
  a) za każdą niepełna rozpoczętą dobę do 8 godzin - przysługuje 50% diety (15,00 zł)
  b) za każdą niepełną rozpoczetą dobę ponad 8 godzin - przysługuje 1 pełna dieta (30,00 zł)

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezplatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 1. śniadanie - 25% diety;
 2. obiad - 50% diety;
 3. kolacja - 25% diety.

Nocleg

Zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dzwudziestokrotność stawki diety (600,00 zł).
Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezplatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokosci 150% diety (45,00 zł).

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej

20% diety (6,00 zł) za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży
lub
zwrot faktycznie poniesionych kosztów a podstawie przedstawionych biletów komunikacji miejscowej

Stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu prywatnego, którym odbyto podróż służbową
(obowiązujące od 14.11.2007 r.)

- samochod o pojemności silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł/km
- samochód o pojemności silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł/km
- motocykl - 0,2302 zł/km
- motorower - 0,1382 zł/km

PODRÓŻE ZAGRANICZNE

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach (Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.)

Diety zagraniczne

Należność z tytułu diet oblicza sie w następujący sposób:

 1. za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje 1 pelna dieta;
 2. za niepełną dobe pdróży zagranicznej:
  a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
  b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
  c) ponad 12 godzin - przysługije 1 pełna dieta.

Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej wg powyższych zasad.

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przujmując, że każdy posilek stanowi opowiednio:

 1. śniadanie - 15% diety
 2. obiad - 30% diety
 3. kolacja - 30% diety

Nocleg

Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu okreslonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.
W razie nie przedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu.

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca (kolejowego, autobusowego) / portu (lotniczego, morskiego) [tzw. dieta dojazdowa]

1 dieta w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu.

Ryczałt na pokrycie dojazdów środkami komunikacji miejscowej

10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej