III NABÓR TECHNOLOGII W PROJEKCIE INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI

Rozpoczął się III (ostatni) Nabór Technologii w ramach projek­tu ,,Inkubator Innowacyjności”, w którym Twórcy Politechniki Gdańskiej mogą ubiegać się o dofinansowanie i wsparcie merytoryczne pracowni­ków Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

Wyłonione przez Komitet Sterujący projekty  otrzymają dofinansowanie na wsparcie promocji badań B+R, badanie potencjału wdrożeniowego technologii, prowadzenie prac przedwdrożeniowych, badanie rynku w ce­lu projektowania prac B+R. Poza wsparciem finansowym wybranych tech­nologii w w/w zakresie, wszystkie zgłoszone technologie uzyskają opiekę merytoryczną pracowników CTWT Politechniki Gdańskiej.

Wnioski należy składać do 28 lutego 2015 r. do biura "Inkubatora In­nowacyjności", mieszczącego się na parterze w Domu Studenckim nr 12 przy ul. Traugutta 115 A.

Zasady uczestnictwa wraz z kartą zgłoszeniową  dostępne są na stronie CTWT w zakładce Inkubator  Innowacyjności/Zgłoś technologie.