Konkursy

Konkursy

Szanowni Państwo,

do dnia 31 maja br. trwa nabór wniosków na stypendia są dla wybitnych młodych naukowców. Zgodnie z definicją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN.

Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Wniosek przygotowuje się w systemie ZSUN/OSF, a następnie przesyła się na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pomocą systemu ePUAP. Osobą uprawnioną do składania wniosku o stypendium jest rektor Uczelni ( lub upoważniony prorektor). Za podpisanie elektroniczne wniosku oraz wysyłkę przez ePUAP będzie odpowiedzialny Dział Spraw Naukowych.

Wnioski otwarte w systemie ZSUN/OSF należy udostępnić do wglądu Działowi Spraw Naukowych (redaktor pomocniczy -> zarejestrowany użytkownik OSF -> login: dobn123). Wnioski należny przygotować w systemie OSF najpóźniej do 28 maja br.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców reguluje rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

UWAGA! W bieżącej edycji nie jest wymagana zgoda Rady Wydziału.

               W roku 2019 przewiduje się również możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendiów w dodatkowym terminie - od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Ogłoszenie na stronie MNiSW

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny:

Małgorzata Makowiecka
Politechnika Gdańska Dział Spraw Naukowych 
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel.:58 348 66 49; kom: +48 797 307 174
malmakow@pg.gda.pl
Gmach B, pok. 602