Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2018

W dniach od 20 do 22 czerwca 2018 r. po raz kolejny – już czwarty – w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyła się Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT-2018), której  organizatorem była Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR). Przewodniczącym konferencji był kierownik katedry prof. Ryszard Katulski, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr inż. Sławomir Ambroziak.

Konferencja ta odbyła się pod hasłem: Wszechobecna radiolokalizacja, co wynika z nazwy jednego z głównych kierunków naukowych uprawianych w KSiSR.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawowali: prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Marcin Cichy, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik. Natomiast patronat honorowy instytucjonalny sprawowały: Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Komitet Narodowy ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Radiu (URSI), Gdańskie Towarzystwo Naukowe oraz Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji oraz Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej. Poza tym, patronat medialny nad konferencją sprawowały: Przegląd Telekomunikacyjny, oraz TVP3 i Radio Gdańsk.

Konferencja ta jest najważniejszym forum krajowym, na którym corocznie są przedstawiane osiągnięcia naukowo-badawcze z zakresu tematyki konferencyjnej. Jest to także miejsce spotkań i wymiany poglądów oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy uczestnikami ze środowiska akademickiego i gospodarczego, co niewątpliwie służy upowszechnianiu osiągnięć innowacyjnych w szeroko rozumianej praktyce. Potwierdzeniem tego była tegoroczna liczba 12. wystawców sprzętu radiokomunikacyjnego i pomiarowego towarzyszących konferencji m.in. z globalnych firm Rohde&Schwarz, AM Technologies i National Instruments i gdyńska firma Radmor, należącą do grupy WB Electronics (Polska Grupa Zbrojeniowa).

Początki KKRRiT sięgają roku 1994, zaś od roku 2000 konferencja ta ma charakter kroczący, tzn. odbywa się kolejno w jednym z pięciu - od roku 2015 sześciu – najważniejszych polskich ośrodków akademickich, w których uprawia się nauki techniczne wyrażone w nazwie konferencji.

Tradycyjnie już obrady konferencyjne odbywają się na sesjach plenarnych, w trakcie których przedstawiane są obszerne referaty podsumowujące aktualny stan wiedzy, dokonania i kierunki rozwojowe w wybranych obszarach naukowych, oraz w formie sesji tematycznych, gdzie prezentowane są przyczynkowe dokonania, zazwyczaj młodych pracowników nauki. Wszystkie nadesłane referaty w liczbie 94 poddane zostały ocenie trzech recenzentów – członków komitetu programowego, z czego do prezentacji wybrano 6 referatów plenarnych oraz 76 referatów sesyjnych, przedstawianych każdego dnia w ciągu sesji plenarnych i w trzech strumieniach równoległych sesji tematycznych. Gospodarza konferencji, tj. KSiSR, reprezentował m.in. referat plenarny pt.; Badania i analiza systemów radiolokalizacyjnych do zastosowań specjalnych, podsumowujący wyniki wykonanych w ostatnich latach badań związanych z realizacją kilku dużych projektów badawczo-rozwojowych w tej dziedzinie, które zostały zainspirowane potrzebami Marynarki Wojennej RP i Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na wstępie przewodniczący konferencji powitał wszystkich przybyłych gości i uczestników. Następnie uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Rektora PG dokonał Dziekan WETI, co miało miejsce w dniu 20 czerwca o godz. 10. w Audytorium 2 NE, w obecności prezesa Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej Jacka Silskiego oraz gości honorowych: z Akademii Marynarki Wojennej admirałów Piotra Stockiego i Stanisława Zarychty, z Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdra Rafała Zimnego oraz z firm: Radmor prezesa Zarządu Andrzej Synowieckiego i dyr. ds. rozwoju Stanisława Kosickiego, z DGT prezesa Andrzeja Adlera i z OBR CTM SA  przedstawiciela Zarządu dr inż. Ryszarda Rugały. Specjalny list na ręce przewodniczącego konferencji przysłał wojewoda gdański. W konferencji udział wzięło prawie 200. uczestników, w tym m.in.: 27. z UKE, 24. z PG, 23 z PW, 15. z PP, 14. z IŁ-PIB, 10. z PWr, 7. z PŁ, 7. z WAT, 6. z AGH. Uczestnicy konferencji reprezentowali łącznie 58 uczelni, instytucji i firm.

Podczas konferencji odbył się konkurs na najlepszy referat wygłoszony przez młodego autora przed doktoratem w wieku do 35. lat, przy czym komisji konkursowej składającej się z 6. członków przewodniczył prof. Piotr Gajewski z Wojskowej Akademii Technicznej. Do tego konkursu zgłosiło się 19 uczestników. Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody i dwa wyróżnienia, przy czym z nagrodami były związane gratyfikacje pieniężne w wysokościach 1800.-, 1200.- i 600.- zł, sfinansowane przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, przy czym z Politechniki Gdańskiej został wyróżniony mgr inż. Paweł Kosz – doktorant w KSiSR. Fundacja ta rozpoczęła działalność w 2000 r., zaś aktualnie sponsoruje ją ponad 20 firm, m.in. AM Technologies, Ericsson, Nokia, Rohde&Schwarz. Poza tym, w pierwszym dniu konferencji zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu o nagrodę w/w Fundacji za najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych, w edycji 2018, przy czym wiek doktoranta nie może przekroczyć 35 lat w dniu obrony. Z kolei laureatem tego konkursu m.in. była dr inż. Natalia Leszczyńska, która obroniła pracę doktorską w Politechnice Gdańskiej.

Tradycyjnie miłym dodatkiem do obrad były towarzyskie spotkania wieczorne, tzn. w pierwszym dniu odbyło się spotkanie powitalne na historycznym dziedzińcu Heweliusza oraz w drugim dniu piknik szantowy. Podczas spotkania powitalnego nawiązano do podwójnego jubileuszu przewodniczącego konferencji, któremu minęło 50 lat pracy zawodowej i w najbliższym czasie upływa 70 lat życia.

Podsumowując, tegoroczna konferencja KKRRiT-2018 zakończyła się pełnym sukcesem i potwierdziła wysoką pozycję naukową Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych w krajowym środowisku telekomunikacyjnym, stanowiła też wkład do pokazania z jak najlepszej strony wizerunku uczelni i wydziału ETI oraz katedry SiSR.

W tym miejscu chciałbym podziękować zespołowi katedry, zwłaszcza komitetowi organizacyjnemu, który intensywnie pracował pod kierunkiem dra S. Ambroziaka, za wkład pracy, dzięki czemu wszystko odbyło się sprawnie i bez żadnych zakłóceń – z kilku ośrodków po zakończeniu konferencji dotarły do nas wyrażające to listy.

Ryszard J. Katulski – przewodniczący konferencji

Galeria zdjęć