Poszukiwani doktoranci do projektu „Nanokrystaliczne materiały ceramiczne do wydajnej elektrochemicznej konwersji energii”

Poszukiwani doktoranci!

Poszukujemy dwóch osób na stanowisko doktorantów do pracy w projekcie „Nanokrystaliczne materiały ceramiczne do wydajnej elektrochemicznej konwersji energii” wykonywanym w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt wykonywany będzie w Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Celem projektu jest konstrukcja wydajnych urządzeń do elektrochemicznej konwersji energii: nowoczesnych ogniw paliwowych oraz elektrolizerów. Opracowywane będą nowe nanomateriały w postaci objętościowej, cienkich warstw oraz nanowłókien. Materiały badane będą pod kątem własności strukturalnych (budowa krystaliczna) i transportowych (przewodnictwo elektryczne). Projekt wykonywany we współpracy międzynarodowej (Technical University of Denmark oraz Nanjing Tech w Chinach), z możliwością wyjazdów na staże i uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach.

Oferujemy stypendium w ramach projektu (w wysokości 4000 PLN/m-c), z możliwością otrzymywania dodatkowo stypendium doktoranckiego, projakościowego oraz innych.

Wymagania:

  • Kandydat musi mieć ukończone studia magisterskie (w dziedzinie elektroniki, fizyki, chemii, inżynierii materiałowej lub pokrewne) lub mieć zaplanowaną obronę pracy magisterskiej przed zakończeniem rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 (wrzesień 2018).
  • Wymagana znajomość j. angielskiego pozwalająca na swobodne korzystanie z literatury naukowej oraz pisanie artykułów.
  • Zaangażowanie w pracę badawczo-naukową, umiejętność pracy w zespole, dokładność w wykonywaniu zadań i prowadzeniu notatek.

Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny.
  • Dyplom magistra lub oświadczenie o złożonej pracy magisterskiej i planowanej obronie.
  • CV z informacją o swoich zainteresowaniach naukowych i osiągnięciach (nagrody, stypendia naukowe, przynależność do kół naukowych lub innych organizacji, wystąpienia konferencyjne).
  • Lista publikacji (jeśli są).
  • Listy polecające.

Warunki zatrudnienia/stypendium:

Stypendium z projektu First TEAM (4000 zł/miesiąc) na okres 36 m-cy oraz stypendium doktoranckie w wysokości około 1400 zł/miesiąc na czas trwania studiów doktoranckich (4 lata, w przypadku zakwalifikowania się na Studium Doktoranckie WETI PG) – oba stypendia są zwolnione z podatku. Możliwość otrzymania dodatkowych stypendiów: „projakościowego” oraz Rektora PG za osiągnięcia naukowe oraz w okresie późniejszym ze źródeł zewnętrznych.

więcej informacji można znaleźć:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/321651

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/321656

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu oraz do odwiedzenia naszego laboratorium (eceramics.eti.pg.gda.pl).

Dokumenty proszę przesyłać w terminie do 10.08.2018 na adres:

Sebastian Molin – sebastian.molin@pg.edu.pl