Rady dyscyplin  naukowych są organami kolegialnymi Uczelni

Do zadań rady dyscypliny naukowej należy:

1) prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego w zakresie posiadanych przez Uczelnię uprawnień w tym zakresie;

2) prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych dotyczących stopni naukowych;

3) wykonywanie czynności związanych z kształceniem w szkole doktorskiej określonych w przepisach odrębnych, w tym nadzór merytoryczny nad kształceniem w szkole doktorskiej, wyrażanie zgody na pełnienie funkcji promotora oraz wskazywanie członków komisji oceny śródokresowej doktorantów;

4) określanie kierunków, definiowanie strategii i planów badań naukowych w ramach danej dyscypliny;

5) inicjatywa w zakresie polityki kadrowej (m.in. rekrutacji, zatrudniania, oceny, zwalniania i awansowania) pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;

6) podział środków finansowych przyznanych przez dziekana danej dyscyplinie/dziedzinie na prowadzenie badań naukowych przez pracowników i doktorantów.