Koła w ruchu

„Koła w ruchu - projekt wsparcia studenckiej działalności naukowej w województwie pomorskim”, będzie realizowany od 01.04.2019 r. do 30.11.2019 r. Projekt uzyskał finansowanie w ramach zadania publicznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Realizatorem Projektu jest Fundacja PSC. Celem Projektu jest realizacja szeregu działań na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych działających na terenie województwa pomorskiego, które w sposób kompleksowy wesprą studentów aktywnych naukowo.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 48 osób reprezentujących od 15 do 30 organizacji naukowych.

Jest to II edycja projektu zainaugurowanego w 2018 roku. W ramach ubiegłorocznej edycji powstała strona http://www.kolawruchu.pl, która jest przestrzenią do zaprezentowania swojego koła, wymiany doświadczeń, rozreklamowanie swoich działań a także nawiązanie współpracy pomiędzy kołami.

II edycja projektu została tak zmodyfikowana aby jeszcze bardziej odpowiadać na potrzeby studentów działających w organizacjach studenckich. Projekt będzie składał się z kilku etapów:

I MEETUP - czyli spotkanie networkingowe, którego celem będzie zapoznanie się osób biorących udział w projekcie. Pozwoli to na efektywniejsza prace podczas warsztatów oraz lepszy dobór osób do wspólnych projektów.

II SZKOLENIA:
1.Szkolenie z zakresu pracy projektowej
Celem warsztatu jest zainicjowanie postaw związanych z:
- Adekwatnym wyznaczaniem celów projektu;
- Planowaniem projektu: harmonogramu, kamieni milowych, etapów projektu, budżetu, mierników kontrolnych;
- Koordynowaniem prac projektowych na wszystkich etapach realizacji oraz ustalaniem planu komunikacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu;

2. Szkolenie pt. „Analiza problemowa i podstawy planowania strategicznego"
Warsztaty których celem jest w pierwszej kolejności przedstawienie i przećwiczenie jakie są możliwe narzędzie i formy doprecyzowania problemu, poznawania jego zakresu oraz przyczyn. W drugiej zajęcia skupiają się na analizowaniu dostępnych narzędzi i zasobów oraz generowaniu pomysłów mających służyć rozwiązaniu danego problemu. Warsztat dotyczy przestrzeni, która występuje pomiędzy zaistnieniem problemu (z perspektywy organizacji) do zaprojektowania możliwych scenariuszy jego rozwiązania (przed stworzeniem np. projektu).
- Przewidywaniem ryzyka i zagrożeń i odpowiednio im przeciwdziałać.

3.Szkolenie z zakresu pracy w grupie
Warsztaty są po to by:
- Zobaczyć w jaki sposób funkcjonujemy w grupie, jakie przyjmujemy rolę grupowe
- Poznać mechanizmy i etapy procesu grupowego, które występują we wszystkich grupach, nawet w Twojej
-Zastanowić się co wnosisz do grupy, i co grupa daje Tobie
- Dobre samopoczucie przede wszystkim, czyli jak dbać o siebie i stawiać granice w grupie
-Praca zespołowa, która daje radość i energię, czyli kontakt i kontrakt w grupie.

4.Szkolenie z zakresu przywództwa
Celem warsztatu jest:
- Poznanie własnych możliwości w byciu przywódcą i obszarów do zmiany;
- Odkrycie różnice między Menedżerem/ Liderem a Przywódcą oraz poznanie różnych koncepcji przywództwa;
- Poszerzenie wiedzy na temat efektywnego przewodzenia pracownikiem i grupy;
- Doskonalenie umiejętności komunikowania się w procesie kierowania pracownikiem i grupą;
- Podniesienie kompetencji prezentacji i autoprezentacji z wykorzystaniem tradycyjnych oraz nowoczesnych narzędzi.

II WYMIENNIKOWNIA WIEDZY – członkowie kół za pomocą platformy będą proponować tematy szkoleń, które chcieliby przeprowadzić. 3 warsztaty, które uzyskają największą liczbę głosów zostanie zorganizowanych w przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

III OPRACOWANIE POMYSŁU I WDROŻENIE PROJEKTU NAUKOWEGO - W kolejnym etapie uczestnicy projektu dobiorą się w 3-4 interdyscyplinarne zespoły w ramach których będą pracować nad wspólnym projektem naukowym. Każdy z zespołów będzie miał do dyspozycji budżet – 3000 zł brutto. Wsparciem dla działań grup będą mentorzy, którzy posiadając doświadczenie w realizacji projektów będą konsultować i wspierać realizację pomysłów. Dodatkowo Fundacja PSC zagwarantuje wsparcie logistyczne (rozliczenie zgodnie z przepisami prawa). Po zakończeniu tego etapu uczestnicy przystąpią do wdrażania zaplanowanych działań i oceny ich skuteczności. Wszystko to odbędzie się w oparciu o wiedzę i umiejętności przekazane podczas warsztatów i przy wsparciu mentorów.

IV UDZIAŁ W PODSUMOWUJĄCYM „WARSZTACIE HURRA!” - podczas którego studenci będą prezentować swoje projekty przed interesariuszami projektów, Mentorami, ekspertami Fundacji PSC oraz przedstawicielami zainteresowanych uczelni. Warsztaty będą miały na celu podzielenie się doświadczeniami z pracy, informacjami co sprawiało im największe trudności a co pomagało w realizacji zadań.

V STWORZENIE KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK - podczas Warsztatu Hurra zostaną spisane zasady pracy, tworzenia, komunikowania się, które mogą być pomocne podczas działalności w kołach naukowych. Katalog zostanie opublikowany na stronie www oraz portalach społecznościowych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz: https://docs.google.com/forms/d/1Q5L_vo9Dls1N9THEzGtqQJeqrUyviN3rffRooFTlZkE/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0WE4CzKX9psRe6PAgNwDAcoTBawIRbACnoaAnFXKv74XZVQqmPxC12uB0Szczegóły na stronie projektu: http://www.kolawruchu.pl oraz www.fundacjapsc.pl Kontakt:
Patrycja Rajek
prajek@fundacjapsc.pl