Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2019” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
Organizatorzy przypominają, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi, iż stopień doktora nadaje się osobie, która posiada w dorobku co najmniej artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami .

Termin nadesłania prac: 30 listopada 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2019 r.