Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska musi spełniać wytyczne zawarte w:

 

Pracę dyplomową magisterską należy złożyć w dziekanacie do 30 września (zgodnie z Zarządzeniem  Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2014 z 24.03.2014 r. pracownik dziekanatu poświadcza na stronie tytułowej jej złożenie).

Wszystkie prace dyplomowe złożone po tym terminie oraz brak zaliczenia z przedmiotu praca dyplomowa w protokole będzie powodowało skreślenie z listy studentów z dniem 1 października.

Wymagane dokumenty:
  1. wydruk raportu antyplagiatowego z podpisem promotora
  2. jeden egzemplarz pracy dyplomowej magisterskiej drukowanej dwustronnie, zbindowanej i zawierającej wygenerowane z moja.pg:
  • stronę tytułową (z podpisami: promotora i kierownika katedry)
  • oświadczenie;
  •  legitymację należy złożyć w momencie odbioru dyplomu
      PROSIMY NIE ZMIENIAĆ DOKUMENTÓW DRUKOWANYCH Z MOJAPG!!
Po złożeniu ww. dokumentów zostanie wystawiona faktura za druki dyplomu (60 zł).

Jeśli chcesz otrzymać:

Odpis dyplomu w języku obcym (nie jest obowiązkowy) należy złożyć dodatkowo:

  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy (drukowany z moja.pg),
Opłata 40 zł za  odpis dyplomu w języku obcym zostanie naliczona tylko w przypadku złożenia wniosku już po obronie.
Jeśli chcesz suplemet w języku angielskim należy złożyć:
  • wniosek o wydanie odpisu suplementu w języku angielskim (drukowany z moja.pg),

WZNOWIENIE STUDIÓW yes

Osoby które zostały skreślone z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, muszą złożyć  podanie o przywrócenie w prawach studenta  na dwatygodnie przed rozpoczęciem   semetru dyplomowego (druk do pobrania z moja. pg. ) i podanie do Prodziekana ds. kształcenia, o przedłużenie ważności tematu pracy wraz z opnią promotora (potwierdza że temat nadal jest aktualny).

WZNOWIENIE STUDIÓW W PRZYPADKU ZMIANY TEMATU PRACY MGR. NALEŻY ZŁOZYĆ !surprise

- podanie o przywrócenie w prawach studenta  z moja.pg i podanie do Prodziekana ds. kszatłcenia o wyrażenie zgody na zmianę tematu pracy (na tym podaniu musi buć akceptacja komisji programowej jeżeli temat nie jest pobrany z listy obowiązujących tematów), podpis poprzedniego promotora jeżeli jest zmiana, oraz nową kartę dyplomanta.