Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska musi spełniać wytyczne zawarte w:

 

Pracę dyplomową magisterską należy złożyć w dziekanacie do 30 września (zgodnie z Zarządzeniem  Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2014 z 24.03.2014 r. pracownik dziekanatu poświadcza na stronie tytułowej jej złożenie).

Wszystkie prace dyplomowe złożone po tym terminie oraz brak zaliczenia z przedmiotu praca dyplomowa w protokole będzie powodowało skreślenie z listy studentów z dniem 1 października.

Wymagane dokumenty:
  1. wydruk raportu antyplagiatowego z podpisem promotora
  2. jeden egzemplarz pracy dyplomowej magisterskiej drukowanej dwustronnie, zbindowanej i zawierającej wygenerowane z moja.pg:
  • oświadczenie;
  •  legitymację należy złożyć w momencie odbioru dyplomu
      PROSIMY NIE ZMIENIAĆ DOKUMENTÓW DRUKOWANYCH Z MOJAPG!!
Po złożeniu ww. dokumentów zostanie wystawiona faktura za druki dyplomu (60 zł).

Dyplom jest bez zdjęcia!

Jeśli chcesz otrzymać odpis dyplomu w języku obcym (nie jest obowiązkowy) należy :

  •  do dnia egzaminu złożyć wniosek o odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim 
  •  za kwotę 60zł otrzymasz: oryginał dyplomu (suplementu) w języku polskim, 1 odpis dyplomu  (suplementu) w języku polskim, odpis dyplomu (suplementu) w języku angielskim.
  • jeśli do dnia egzaminu nie złożysz wniosku o odpis dyplomu/ suplementu w języku angielskim to za kwotę 60zł otrzymasz: oryginał dyplomu (suplementu) w języku polskim, 2 odpisy dyplomu (suplementu) w języku polskim
  • można złożyć wniosk o dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim  po terminie egzaminu, ale jest on dodatkowo płatny 40 zł. Wniosek taki można złożyć w ciągu 1-go miesiąca od momentu obrony, później już nie ma takiej możliwości.

WZNOWIENIE STUDIÓW yes

Osoby które zostały skreślone z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, muszą złożyć  podanie o przywrócenie w prawach studenta  na dwatygodnie przed rozpoczęciem   semetru dyplomowego (druk do pobrania z moja. pg. ) i podanie do Prodziekana ds. kształcenia, o przedłużenie ważności tematu pracy wraz z opnią promotora (potwierdza że temat nadal jest aktualny).

WZNOWIENIE STUDIÓW W PRZYPADKU ZMIANY TEMATU PRACY MGR. NALEŻY ZŁOZYĆ !surprise

- Podanie o przywrócenie w prawach studenta drukowanego  z moja.pg i podanie do Prodziekana ds. kszatłcenia, o wyrażenie zgody na zmianę tematu pracy. Na tym podaniu musi być, akceptacja komisji programowej jeżeli temat nie jest pobrany z listy obowiązujących tematów, podpis poprzedniego promotora jeżeli jest zmiana, oraz obecnego.