Praca dyplomowa magisterska

Karta dyplomanta studiów II stopnia - należy złożyć ją w dziekanacie  i u promotora do 30 czerwca (semestr 1)

 

Praca dyplomowa magisterska musi spełniać wytyczne zawarte w:

 

Pracę dyplomową magisterską należy złożyć w dziekanacie do 30 września (zgodnie z Zarządzeniem  Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2014 z 24.03.2014 r. pracownik dziekanatu poświadcza na stronie tytułowej jej złożenie).

Wszystkie prace dyplomowe złożone po tym terminie oraz brak zaliczenia z przedmiotu praca dyplomowa w protokole będzie powodowało skreślenie z listy studentów z dniem 1 października.

Wymagane dokumenty:
 1. 4 jednakowe fotografie w stroju wizytowym; wymiary: 4,5 x 6,5 cm  (prosimy nie podpisywać zdjęć!!);
 2. wydruk raportu antyplagiatowego z podpisem promotora
 3. jedną wersję pracy dyplomowej magisterskiej nagraną na płytę CD lub DVD ( podpis studenta poświadczający zgodnośc zawartej tereści na płycie z pracą dyplomową magisterską w wersji papierowej)
 4. jeden egzemplarz pracy dyplomowej magisterskiej drukowanej dwustronnie, zbindowanej i zawierającej wygenerowane z moja.pg:
 • stronę tytułową (z podpisami: promotora i kierownika katedry)
 • oświadczenie;
 • kartę obiegową, oraz legitymację należy złożyć w momencie odbioru dyplomu
      PROSIMY NIE ZMIENIAĆ DOKUMENTÓW DRUKOWANYCH Z MOJAPG!!

6.  książeczkę wojskową do wglądu (w przypadku mężczyzn).

Po złożeniu ww. dokumentów zostanie wystawiona faktura za druki dyplomu (60 zł).

 

Jeśli chcesz otrzymać:

Odpis dyplomu w języku obcym (nie jest obowiązkowy) należy złożyć dodatkowo:

 • wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy (drukowany z moja.pg),
 • 1 fotografię w stroju wizytowym; wymiary 4,5 x 6,5 cm (identyczną jak do dyplomu w języku polskim!)
Opłata 40 zł za każdy odpis dyplomu w języku obcym (faktura zostanie wystawiona po złożeniu wniosku).

Suplement w języku angielskim (nie jest obowiązkowy) należy złożyć dodatkowo:

 • wniosek o wydanie odpisu suplementu w języku angielskim (drukowany z moja.pg),
 • streszczenie projektu w języku angielskim (strona A4) z podpisem promotora.

WZNOWIENIE STUDIÓW yes

Osoby które zostały skreślone z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, muszą złożyć wniosek o wznowienie studiów,  na dwatygodnie przed rozpoczęciem   semetru dyplomowego (druk do pobrania z moja. pg. ) i podanie do Prodziekana ds. kształcenia, o przedłużenie ważności tematu pracy wraz z opnią promotora (potwierdza że temat nadal jest aktualny).

WZNOWIENIE STUDIÓW W PRZYPADKU ZMIANY TEMATU PRACY MGR. NALEŻY ZŁOZYĆ !surprise

- wniosek o wznowienie z moja.pg i podanie do Prodziekana ds. kszatłcenia o wyrażenie zgody na zmianę tematu pracy (na tym podaniu musi buć akceptacja komisji programowej jeżeli temat nie jest pobrany z listy obowiązujących tematów), podpis poprzedniego promotora jeżeli jest zmiana, oraz nową kartę dyplomanta.