Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) na kierunku Informatyka

Trzy i pół letnie studia niestacjonarne I stopnia są studiami inżynierskimi prowadzącymi do dyplomu inżyniera nadawanego przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Procedury organizacyjne, system kontroli jakości procesu nauczania i sposób realizacji zajęć wykorzystują najlepsze doświadczenia nabyte przez Wydział przy realizacji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wieczorowych.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka:

 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu matematyczno-fizycznych i ogólnotechnicznych podstaw informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Dobrze zna architekturę współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i systemów wbudowanych,
 • jest zorientowany w aktualnych technologiach tworzenia rozproszonych aplikacji internetowych, posiada umiejętność programowania komputerów z wykorzystaniem różnych środowisk programistycznych i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Posiada także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer,
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki,
 • swoją wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz ze świadomością społecznych problemów informatyzacji. Jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych i teleinformatycznych, w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wymagania dla kandydatów
Studia są otwarte dla absolwentów (maturzystów) szkół średnich lub studiów zawodowych z tytułem licencjata lub inżyniera, a także absolwentów innych kierunków uczelni wyższych. Mile widziani są zarówno absolwenci już pracujący i posiadający pewien zasób doświadczeń zawodowych w dziedzinie technologii informacyjnych, ale nie posiadający inżynierskiego dyplomu informatyka, jak też osoby pragnące kontynuować studia na drugim kierunku kształcenia, oraz wszyscy inni poszukujący nowego i atrakcyjnego zawodu.
Językiem wykładowym jest język polski. Jednak kandydaci powinni umieć sprawnie posługiwać się językiem angielskim w mowie i w piśmie ze względu na konieczność używania w czasie zajęć dokumentacji w języku angielskim oraz możliwość wykorzystywania materiałów audio-wizualnych do niektórych zajęć. Przy kwalifikacji kandydatów na studia nie jest prowadzona weryfikacja znajomości języka angielskiego, jednak w toku zajęć niewystarczająca znajomość tego języka nie będzie w żadnym wypadku traktowana jako okoliczność łagodząca przy punktowaniu przez prowadzących prac semestralnych, projektów i innych opracowań wymagających pracy własnej z literaturą, a w szczególności z publikacjami dostępnymi w Internecie.
Struktura studiów
Inżynierskie studia niestacjonarne realizują pierwszy poziom wyższych studiów technicznych i prowadzą do uzyskania dyplomu inżyniera informatyki. Studia trwają 7 semestrów i obejmują 1380 godzin zajęć lekcyjnych oraz co najmniej 300 godzin przeznaczonych na samodzielną realizację pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zajęcia prowadzone są w trybie cotygodniowych zjazdów (w soboty i niedziele) przez siedem kolejnych semestrów. Program studiów przewiduje wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty i seminaria i obejmuje 2 przedmioty kształcenia ogólnego, 11 przedmiotów podstawowych i 11 przedmiotów kierunkowych:
 • Humanistyka dla inżynierów
 • Język angielski
 • Analiza matematyczna
 • Fizyka
 • Algebra liniowa z geometrią analityczną
 • Podstawy metod probabilistycznych
 • Matematyka dyskretna
 • Grafika komputerowa
 • Systemy telekomunikacyjne
 • Technika cyfrowa
 • Podstawy Logiki i Teorii Mnogości
 • Technika mikroprocesorowa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Praktyka programowania
 • Podstawy elektroniki i miernictwa
 • Algorytmy i struktury danych
 • Techniki programowania
 • Języki programowania obiektowego
 • Architektura komputerów
 • Systemy operacyjne
 • Inżynieria oprogramowania
 • Bazy danych
 • Programowanie w Internecie
 • Sieci komputerowe
oraz jeden strumień 10 przedmiotów specjalnościowych:
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Projekt grupowy
 • Wirtualne zespoły robocze
 • Biznes elektroniczny
 • Grafowe modelowanie systemów
 • Platformy technologiczne
 • Widzenie komputerowe
 • Wybrane aplikacje systemów geoinformacyjnych
 • Rynkowe podstawy przedsiębiorczości
 • Problemy wizualizacji informacji
a także pracę dyplomową inżynierską i seminarium dyplomowe.
Tematy prac dyplomowych mogą obejmować zadania badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, podejmowane w porozumieniu ze współpracującymi firmami, bankami i jednostkami administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i zawodowych uwarunkowań słuchaczy.
Praca dyplomowa jest oceniana przez opiekuna pracy i niezależnego recenzenta. Pozytywne oceny pracy warunkują przystąpienie słuchacza do egzaminu dyplomowego zgodnie z Regulaminem Studiów.
Liczba studentów na studiach odpowiada minimalnie dwom, a maksymalnie ośmiu grupom laboratoryjnym (przy liczebności grupy 15-18 osób), co gwarantuje sprawną komunikację w czasie zajęć, optymalny plan zajęć i przyczynia się do wysokiej jakości procesu kształcenia. Zajęcia prowadzą profesorowie i wykładowcy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Rekrutacja
Studia niestacjonarne I stopnia są integralną częścią oferty dydaktycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Obowiązują dla nich wszystkie ogólne zasady postępowania z kandydatami na studia wynikające z Regulaminu Studiów, w szczególności zasada równych szans bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, obywatelstwo czy pochodzenie. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw.

Do wzięcia udziału w rekrutacji niezbędne jest wykonanie następujących czynności:

 • Założenie konta:
  1. założenie konta rekrutacyjnego (na stronie http://www.rekrutacja.pg.gda.pl, zakładka Zarejestruj się);
  2. zalogowanie się do systemu i uzupełnienie danych w kwestionariuszu osobowym;
  3. wybór kierunku studiów i generacja numeru konta bankowego (zakładka Deklaracje i opłaty);
  4. dokonanie wpłaty opłaty za postępowanie rekrutacyjne na indywidualne konto;
 • Złożenie wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na studia niestacjonarne I stopnia:
  1. deklaracja wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja);
  2. poświadczona przez uczelnie (PG) kopia świadectwa dojrzałości, (w przypadku starej matury dodatkowo kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej);
  3. dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego);
  4. jedno aktualne, kolorowe zdjęcie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  5. kserokopia obu stron dowodu osobistego poświadczona przez notariusza bądź uczelnię (PG);
  6. oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. /wypełniony i podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja.
Organizacja studiów
Wszystkie wiążące decyzje w sprawach programowych, organizacyjnych i administracyjnych podejmuje Rada Wydziału i Dziekan Wydziału, przy wsparciu podległych jednostek i komisji wydziałowych, w zakresie kompetencji określonych Regulaminem Studiów i statutem Politechniki Gdańskiej. Do bieżącej pomocy Dziekanowi w sprawach szczegółowych dotyczących studiów Rada Wydziału powołuje Pełnomocnika d/s Studiów Niestacjonarnych I stopnia.
Odpłatność
Opłata za postępowanie rekrutacyjne podana jest na stronie:
http://www.rekrutacja.pg.gda.pl/?doc=1446&lang=pl.
Studia są odpłatne. Szczegóły dotyczące odpłatności można znaleźć na stronie:
http://www.rekrutacja.pg.gda.pl/?doc=1365&lang=pl.
Zarządzanie studiami
Za zarządzanie procesem dydaktycznym studiów, nadzór nad ich realizacją, dobór kadry, organizację i wyposażenie laboratoriów odpowiadają kierownicy katedr realizujących przedmioty należące do programu studiów. Mają oni do swojej dyspozycji możliwość hospitowania zajęć realizowanych przez podległych im prowadzących oraz otrzymują anonimowe ankiety ocen podległych im prowadzących, wypełnianych obowiązkowo na zakończenie każdego semestru przez każdego studenta. W szczególnych przypadkach kierownicy katedr korzystają z możliwości osobistego spotkania z zainteresowanymi studentami w regulaminowych godzinach konsultacji.
Nadzorowanie przebiegu zajęć i zaliczenia
Rutynowy nadzór nad przebiegiem zajęć i zaliczeniami z każdego przedmiotu realizuje prowadzący w oparciu o obowiązujący szczegółowy plan zaliczeń danego przedmiotu, współpracując z dziekanatem i zgodnie z harmonogramem sesji.
Zasady dotyczące zaliczenia przedmiotu, wpisów warunkowych i skreśleń zawiera Regulamin Studiów Wydziału ETI.