Historia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

1952 Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1952 zostaje powołany Wydział Łączności Politechniki Gdańskiej. Organizatorem Wydziału zostaje mianowany prof. Łukasz Dorosz, dotychczasowy dziekan Wydziału Elektrycznego PG. Dziekanem Wydziału zostaje z-ca prof. mgr inż. Wiktor Szukszta.
1955 Dziekanem Wydziału zostaje z-ca prof. mgr inż. Tadeusz Karolczak.
1956 Z-ca prof. mgr inż. Tadeusz Karolczak zostaje wybrany przez Radę Wydziału na kolejne dwa lata kadencji.
1958 Dziekanem na kolejne dwie 3-letnie kadencje zostaje prof. dr inż. Józef Lenkowski.
1960 Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów PRL przyznaje środki na budowę nowego gmachu Wydziału. Prof. dr inż. Józef Sałaciński zostaje mianowany koordynatorem budowy gmachu.
1964 Dziekanem Wydziału zostaje prof. dr inż. Jerzy Seidler.
1965 Wydział otrzymuje prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych. Pierwszym doktorem nauk technicznych wypromowanym na Wydziale jest dr inż. Walerian Gruszczyński.
1966 Dziekanem Wydziału zostaje prof. dr. inż. Józef Sałaciński. Wydział zmienia nazwę na Wydział Elektroniki.
1967 Prof. dr inż. Józef Sałaciński rezygnuje z pełnienia funkcji dziekana. Dziekanem Wydziału zostaje na 1 rok doc. dr hab. inż. Wiktor Szukszta.
1968 Dziekanem Wydziału na 3-letnią kadencję zostaje prof. dr hab. inż. Krzysztof Grabowski. Prof. Jerzy Seidler organizuje Studium Doktoranckie Cybernetyki Technicznej, którego kierownikiem zostaje doc. dr inż. Zenon Boguś.
1969 Oddano do użytku pierwszą część nowego gmachu Elektroniki. Z dotychczasowych katedr Wydziału zostają utworzone trzy instytuty: Cybernetyki Technicznej, z dyrektorem prof. dr. inż. Jerzym Seidlerem, Technologii Elektronicznej, z dyrektorem prof. dr. inż. Józefem Sałacińskim, i Radiokomunikacji, z dyrektorem doc. dr. inż. Marianem Zientalskim.
1970 Wydział pozyskuje Dom Studencki nr 9 jako siedzibę dla swoich studentów.
1971 Dziekanem Wydziału na okres jednego roku zostaje prof. dr inż. J. Sałaciński, 
1972 Zostaje oddana do użytku druga część nowego gmachu Elektroniki. Dziekanem na następną, 3-letnią kadencję zostaje prof. dr inż. Marian Zientalski. Zostają oddane do użytku dwa duże audytoria.
1974  Rozpoczyna się kształcenie na kierunku elektronika i kierunku telekomunikacja.
1975 Dziekanem na następnych 6 lat zostaje prof. dr hab. inż. Michał Białko. Wydział otrzymuje prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Pierwszą habilitacje przyznaną przez Wydział uzyskuje dr hab. inż. Andrzej Guziński. Wydział nadaje doktorat honoris causa prof. dr. hab. inż. Januszowi Groszkowskiemu. Rozpoczyna się kształcenie na kierunku informatyka.
1976 Dyrektorem Instytutu Informatyki zostaje prof. dr hab. inż. Michał Białko.
1979 Dyrektorem Instytutu Technologii Elektronicznej zostaje doc. dr inż. Walerian Gruszczyński.
1980 Dyrektorem Instytutu Technologii Elektronicznej zostaje doc. dr hab. inż. Bogdan Wilamowski,  a dyrektorem Instytutu Informatyki doc. dr inż. Janusz Nowakowski.
1981 Dziekanem na okres 6 lat zostaje prof. dr hab. Wojciech Sobczak.
1983 Dyrektorem Instytutu Technologii Elektronicznej zostaje doc. dr inż. Stefan Raczyński.
1987 Dziekanem Wydziału na okres 3 lat zostaje prof. dr inż. Marian Zientalski. Dyrektorem Instytutu Telekomunikacji zostaje prof. dr hab. inż. Krzysztof Grabowski.
1989 Tytuły doktora honoris causa otrzymują: prof. Henryk Wierzba na Uniwersytecie w Oulu (Finlandia) i prof. Józef Sałaciński na Uniwersytecie w Dreźnie (NRD).
1990 Dziekanem Wydziału zostaje prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.
1991 Na wniosek Rady Wydziału tytuł doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej otrzymuje prof. Dieter A. Mlynski z Uniwersytetu w Karlsruhe. Rozpoczyna się kształcenie na kierunku automatyka i robotyka.
1992 Zostają rozwiązane Instytuty Wydziału, który odtąd składa się z 16 katedr.
1993 Dziekanem Wydziału zostaje wybrany ponownie prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.
1994 Powstaje nowe Studium Doktoranckie Wydziału. Jego kierownikiem zostaje prof. dr hab. inż. Michał Białko. Tytuł doktora honoris causa otrzymuje na Uniwersytecie w Surrey (Anglia) prof. Zenon Jagodziński.
1995 Wydział zmienia nazwę na Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Prof. Michał Białko zostaje wyróżniony doktoratem honoris causa na Uniwersytecie w Tuluzie (Francja).
1996 Dziekanem Wydziału zostaje wybrany dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. nadzw. PG.
1997 Kierownikiem Studium Doktoranckiego Wydziału zostaje prof. dr hab. Wojciech Sobczak.
1999 Dziekanem Wydziału ponownie zostaje wybrany dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. nadzw. PG.
2000 Funkcję kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału obejmuje prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski.
2001 Senat Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nadaje tytuł doktora honoris causa prof. Jerzemu Seidlerowi.
2002 Dziekanem Wydziału zostaje prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
2004 5 października uroczyście wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek Wydziału.
2005 Dziekanem Wydziału zostaje ponownie wybrany prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.
2007 Prof. Henryk Krawczyk zostaje członkiem korespondentem PAN.
2008 Ma miejsce uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej prof. Michałowi Białko i prof. Janowi Węglarzowi, połączona z otwarciem nowego gmachu Wydziału. Rektorem PG zostaje wybrany prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, pierwszy przedstawiciel Wydziału powołany na tę funkcję. Dziekanem Wydziału zostaje dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG. Rozpoczyna się kształcenie na kierunku inżynieria biomedyczna.
2009 Z inicjatywy Wydziału powstaje Pomorski Klaster ICT. Rozpoczynają się zajęcia dla licealistów prowadzone w ramach „Akademii ETI".
2010 Zakończono gruntowny remont wewnątrz starego gmachu Wydziału.
2012 Zakończono gruntowną modernizację Audytorium 1 budynku WETI A. Wydział obchodzi swoje 60-lecie.
2013 Profesorowie: Bożena Kostek i Michał Mrozowski zostali członkami korespondentami Polskiej Akademii Nauk.
2014

Otwarto Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. Powstała Elektroniczna Księga Absolwentów (EKA).

2015

Wydział uzyskał akredytację  KAUT dla kierunku studiów Informatyka dla studiów I i II stopnia.

2016

Dziekanem Wydziału został dr hab. inż. Jerzy Wtorek.

2017

Zainaugurowano na wydziale nowe kierunki studiów:

wspólnie z Akademią Morską i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, studia II stopnia  na interdyscyplinarnym kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne oraz wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej studia I stopnia na kierunku Inżynieria danych.

Wydział obchodzi swoje 65-lecie.

Przyznanie najwyższej kategorii A+ Wydziałowi ETI przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.