TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH mgr

KAMS -  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH  MAGISTERSKICH    2019

KAMS - MASTER THESIS PROPOSITIONS   

 

 1.    Zaszumione wyszukiwanie w grafach

 2.    Komputerowe wspomaganie tworzenia harmonogramów odbioru projektów

 3.   Grafowa tablica interaktywna

 4.    Algorytmy obliczania skrótów haseł wykorzystywanych w systemach Unix

 5.    Podziały grafów – algorytmy i zastosowania

 6.    Topologiczne indeksy grafowe

 7.  Projekt i implementacja aplikacji do gry w szachy 4-osobowe

 8.    Wizualizacja przebiegu wybranych algorytmów szeregowania zadań

 9.    Forma kanoniczna grafów

10. Implementacja i testowanie algorytmów sprawiedliwego kolorowania grafów dla potrzeb szeregowania zadań jednostkowych

11. O miarach sieci modelowanych przy użyciu teorii grafów

12. O przepustowości Shannona dla różnych klas grafów

13.  Zachłanne kolorowanie grafów

14.  Algorytmy heurystyczne wyznaczające zbiory niezależne w grafach

15.  Zliczanie grafów o wybranych własnościach

16.  Wybrane warianty liczb Ramseya

17.  Efektywny rozwój aplikacji Cloud Native

18.  Tworzenie Aplikacji typu Progressive Web Application z wykorzystaniem nowoczesnych frameworków JavaScript

19.  Wykorzystanie uczenia głębokiego do rozpoznawania głównej melodii utworu muzycznego

20.  Programowanie z wykorzystaniem pamięci nieulotnej o dostępie swobodnym

21.  Wykorzystanie podejścia funkcyjnego do wytwarzania aplikacji WWW

22.  Zapewnienie jakości kodu w nowoczesnych systemach WWW

23.  Sterowany testami rozwój systemów WWW

24.  Funkcjonalne modelowanie dziedzin problemowych

25.  Funkcjonalne modelowanie dziedzin problemowych

26.  Implementacja i analiza jakości wybranych algorytmów kompresji danych

27.  Redukcja pasma grafu na GPU

 

1.  

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Zaszumione wyszukiwanie w grafach

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Noisy search in graphs

Opiekun pracy

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest przegląd badanych dotąd modeli wyszukiwania w grafach, a następnie dokonanie analizy wybranych konkretnych problemów. Podstawowy problem można krótko opisać następująco. Zadanie polega na wskazaniu pewnego z góry ustalonego, lecz nieznanego dla algorytmu wyszukiwania wierzchołka x. Algorytm identyfikuje ten wierzchołek zadając zapytania. Każde zapytanie polega na wskazaniu dowolnego wierzchołka v i w odpowiedzi algorytm otrzymuje informację, że x = v (tzn. wskazany wierzchołek jest tym poszukiwanym), lub algorytm dowiaduje się który sąsiad v leży na najkrótszej ścieżce z v do x. Celem jest wskazanie wierzchołka x po zadaniu jak najmniejszej liczby zapytań.

Aim

The goal is to survey the existing models of searching in graphs, and then conducting an analysis of selected problems. The basic problem can be shortly described as follows. The goal is to point a target vertex x, that is a priori determined but unknown to the searching algorithm. The algorighm identifies this vertex by asking queries. Each query points a vertex v and as a reply the algorithm receives an information that x = v (i.e., the pointed vertex is the target), or the algorithm learns which neighbor of v lies on a shortest path to x. The aim is to find x by asking as few queries as possible.

Zadania do wykonania

1. Przegląd znanych w literaturze modeli i problemów losowego wyszukiwania w grafach.

2. Identyfikacja problemu(ów) do wykonania teoretycznej lub eksperymentalnej analizy.

3. Rozwiązanie postawionych problemów i/lub przeprowadzenie doświadczeń komputerowych.

Tasks

1. Survey of searching models and problems of probabilistic search in graphs.

2. Selection of problem(s) for theoretical and/or experimental analysis.

3. Solving selected problems and/or conducting computer experiments.

Źródła
Literature

1. I.Csiszar, G.O.H.Katona, G.Tardos: Entropy, Search, Complexity, Springer 2007

2. E.Emamjomeh-Zadeh, D.Kempe, V.Singhal: Deterministic and probabilistic binary search in graphs. STOC 2016: 519-532

3. L.Boczkowski, A.Korman, Y.Rodeh: Searching a Tree with Permanently Noisy Advice. ESA 2018: 54:1-54:13

Liczba wykonawców
Number of contractors

1

Uwagi

Temat wymaga dobrych postaw matematycznych. W szczególności niezbędne są dobre podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Istnieje możliwość kontynuacji tego tematu na studiach 3-go stopnia (doktorat). Dostępna literatura techniczna jest wyłącznie w języku angielskim.

Comments

The subject requires strong mathemtical foundations. In particular, good background in probabilistic theory is necessary. There is a possibility of continuation of this subject during PhD studies. The literature on the subject is in english.

 

 

2.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Komputerowe wspomaganie tworzenia harmonogramów odbioru projektów

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Computer aided project consulations schedule construction

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem projektu jest stworzenie narzędzia w postaci aplikacji webowej ułatwiającej tworzenie harmonogramów odbioru projektów z przedmiotów takich jak Praktyka Programowania. Aplikacja powinna oferować automatyczne tworzenie i uzupełnianie harmonogramu, możliwość jego ręcznej  modyfikacji i weryfikację poprawności. Powinna również umożliwiać publikację całościowego harmonogramu oraz generowanie list obecności dla poszczególnych terminów.

Zadania do wykonania

1. analiza wymagań

2. opracowanie modelu problemu

3. przegląd dostępnych narzędzi i istniejących rozwiązań

4. implementacja algorytmu tworzenia harmonogramu

5. projekt systemu

6. implementacja systemu

7. testowanie systemu

8. dokumentacja

Źródła

1. https://www.w3.org/html/

2. www.w3schools.com/jsref/

3. J. Błażewicz i in. Scheduling Computer and Manufacturing Processes

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

3.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Grafowa tablica interaktywna.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Graph-oriented interactive blackboard.

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof M. Ocetkiewicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem projektu jest implementacja współdzielonej tablicy interaktywnej przeznaczonej do pracy z grafami. Tablica powinna umożliwiać proste ręczne rysowanie grafów, np. rozpoznając okręgi jako wierzchołki a linie jako krawędzie. Tablica powinna także pozwalać na tworzenie algorytmów

operujących na narysowanym grafie i przechowywaniu ich w podręcznym archiwum.

Zadania do wykonania

1. analiza wymagań

2. przegląd dostępnych narzędzi i istniejących rozwiązań

3. projekt systemu

4. implementacja systemu

5. testowanie systemu

6. dokumentacja

Źródła

1. https://www.w3.org/html/

2. www.w3schools.com/jsref/

3. T.H. Cormen, „Wprowadzenie do algorytmów”

4. P. Hofman, M. Piasecki, Efficient Recognition of Mouse-based Gestures

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

4.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Algorytmy obliczania skrótów haseł wykorzystywanych w systemach Unix.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Password hashing algorithms in Unix operating systems.

Opiekun pracy

dr hab. inż. Michał Małafiejski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest analiza metod przechowywania i tworzenia skrótów haseł w systemach Unix oraz implementacja wybranej metody.

Zadania do wykonania

1. Przedstawienie kryptograficznych podstaw stojących za bezpieczeństwem przechowywania haseł w postaci skrótów.

2. Przegląd metod przechowywania haseł w systemach Unix.

3. Przegląd architektur sprzętowych pozwalających na wydajne obliczanie funkcji skrótu.

4. Implementacja wybranego algorytmu tworzenia skrótów haseł w formie pozwalającej na pomiar wydajności.

5. Optymalizacja wybranego algorytmu oraz porównanie wpływu kolejnych kroków optymalizacji na wydajność implementacji.

Źródła

1. „Fundamentals of Computer Security”, J.Pieprzyk, T.Hardjono, J. Seberry

2. „Practical Cryptography”, N.Ferguson, B.Schneier

3. „The OpenCL Specification”, Khronos Group

4. „Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach (Applications of GPU Computing Series)”, D.B.Kirk, W.W.Hwu

5. „Cuda by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming”, J.Sanders, E.Kandrot

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

5.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Podziały grafów – algorytmy i zastosowania

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Graph partitioning – algorithms and applications

Opiekun pracy

dr hab. inż. Piotr Borowiecki

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest dokonanie przeglądu systematyzującego różne warianty problemu podziału grafów, opisanie ich zastosowań, np. w optymalizacji obliczeń wysokiej wydajności  (ang. High Performance Computing - HPC) i znanych algorytmów. Cennym uzupełnieniem będzie przedstawienie analizy znanych wyników eksperymentalnych oraz implementacja  wybranych algorytmów i ich eksperymentalne prównanie.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

2. Przegląd wariantów problemu i ich zastosowań

3. Przegląd znanych algorytmów

4. Eksperymentalne porównanie wybranych algorytmów.

Źródła

1. Graph partition – http//wikipedia.org/wiki/Graph_partition

2. Christian Schulz, Graph Partitioning and Graph Clustering in Theory and Practice – Course Notes (2016)

3. Inne pozycje literatury dostępne u opiekuna pracy

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

6.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Topologiczne indeksy grafowe

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Topological Graph Indices

Opiekun pracy

dr hab. inż. Piotr Borowiecki

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest dokonanie systematyzującego przeglądu topologicznych indeksów grafowych, które można wyznaczyć na podstawie grafu molekularnego danego związku chemicznego. W ramach przeglądu przewidywane jest opisanie własności wybranych indeksów topologicznych, ich powiązań z własnościami związków chemicznych i możliwości dyskryminacyjnych. Isotnym elementem pracy powinna być przedstawienie stanu wiedzy dotyczącej złożoności obliczeniowej problemu wyznaczania poszczególnych indesów,  a także algorytmów wyznaczania ich wartości lub oszacowań.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z literatura przedmiotu.

2. Wybór indeksów topologicznych.

3. Opisanie wybranych indeksów, ich własności oraz powiązań z własnościami związków chemicznych (przkł. zastosowań).

4. Analiza złożoności obliczeniowej problemu wyznaczania wybranych indesów – podanie algorytmów i znanych oszacowań.

5. Implementacja wybranych algorytmów, ich porównanie, oszacowanie efektywności i czasów działania.

Źródła

1.Topological index – http//wikipedia.org/wiki/Topological_index

2. I.Gutman, Degree-Based Topological Indices,  Croat. Chem. Acta 86(4) (2013) 351-361.

3. K.Das, I.Gutman, B.Furtula, Survey on Geometric-Arithmetic Indices of Graphs, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 65 (2011) 595-644.

4. Inne pozycje literatury dostępne u opiekuna pracy

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Wymagana jest dobra znajomość chemii.

 

 

7.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Projekt i implementacja aplikacji do gry w szachy 4-osobowe .

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Project and implementation of a program playing 4-player chess .

Opiekun pracy

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Stworzenie aplikacji umożliwiającej grę w szachy 4-osobowe. Implementacja gracza komputerowego. 

Zadania do wykonania

 1. Implementacja silnika gry w niestandardowy wariant szachów.
 2. Opracowanie środowiska GUI do prowadzenia rozgrywek wieloosobowych
 3. Implementacja wybranych procedur gracza komputerowego.
 4. Testy porównawcze siły gry komputera.

Źródła

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Four-player_chess

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

8.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Wizualizacja przebiegu wybranych algorytmów szeregowania zadań.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Interactive animation of task scheduling algorithms

Opiekun pracy

prof. dr hab. inż. K. Giaro

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie WEBowej lub mobilnej aplikacji edukacyjnej wspomagającej kurs deterministycznego szeregowania zadań. Należy przygotować serię aplikacji graficznych przedstawiających wykonywanie (krok po kroku) wybranych procedur szeregowania, z możliwością animacji działania procedur, cofania się do wcześniejszych faz, ingerencji w decyzje nie określone jednoznacznie przez formułę algorytmu.

Zadania do wykonania

 1. Zapoznanie się z najważniejszymi procedurami klasycznej teorii szeregowania, wybór zbioru algorytmów do implementacji
 2. Wybór dogodnej technologii.
 3. Implementacja programów prezentujących działanie procedur.

Źródła

J. Błażewicz, W. Cellary, R. Słowiński, J. Węglarz, Badania operacyjne dla informatyków.

J. Błażewicz, K. Ecker, E. Pesch, G. Schmidt, J. Węglarz, Scheduling Computer and Manufacturing Processes.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

9.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Forma kanoniczna grafów

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Graphs canonical form

Opiekun pracy

prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Konsultant pracy

mgr inż. Andrzej Jastrzębski

Cel pracy

Celem pracy jest opisanie tworzenia form kanonicznych grafów i opisanie implementacji tworzących formy kanoniczne. Należy dokładniej przyjrzeć się pakietowi nauty. Do zadań należy także stworzenie algorytmu, który tworzy formę kanoniczną.

The aim of the thesis is a description of graphs canonical forms and a description of canonical form implementations. In particular the nauty package should be included.  Own implementation of the graph canonical form should be created.

Zadania do wykonania

1. Opisanie form kanonicznych grafów

2. Opisanie pakietów oprogramowania do tworzenia form kanonicznych

3. Stworzenie algorytmu

1. Write description of graphs canonical forms

2. Write description of software implementations

3. Create implementation of a graph canonical form.

Źródła

1. http://users.cecs.anu.edu.au/~bdm/nauty/

2. http://pallini.di.uniroma1.it/

3. Algebra stosowana dla matematyków i informatyków : grupy, grafy, kombinatoryka / M. Ch. Klin, R. Pöschel, K. Rosenbaum

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

10.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Implementacja i testowanie algorytmów sprawiedliwego kolorowania grafów dla potrzeb szeregowania zadań jednostkowych

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Implementation and testing of equitable graph coloring algorithms for scheduling of identical jobs

Opiekun pracy

Prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy organizatorami uroczystego bankietu dla 40 osób i mamy do dyspozycji 4 nierówne ok-rągłe stoły. Wiemy, że wśród naszych gości są osoby skonfliktowane ze sobą Naszym zadaniem jest przydzielenie osób do stołów w taki sposób, by przy żadnym ze stołów nie było osób będących w złych stosunkach. Problem ten sprowadza się do pewnego modelu szeregowania zadań jednostkowych na procesorach jednorodnych. Celem projektu jest utworzenie narzędzi programistycznych do efektywnego rozwiązywania takich problemów.

Zadania do wykonania

1. Projekt i implementacja wybranych algorytmów

2. Generator grafów niezgodności.

3. Testowanie i profilowanie algorytmów dla wybranych grafów.

Źródła

- H. Furmańczyk, M. Kubale: Scheduling of unit-length jobs with cubic incompatibility graphs on three uniform machines, DAM (w druku),

- H. Furmańczyk, M. Kubale: Scheduling of unit-length jobs with bipartite incompatibility graphs on four uniform machines, DM (w druku).

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

11.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

O miarach sieci modelowanych przy użyciu teorii grafów.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

On measures of networks modelled using graph theory.

Opiekun pracy

dr Marcin Jurkiewicz

Konsultant

 

Cel pracy

1. Utworzenie niewielkiej biblioteki komputerowej.

2. Pokazanie (doświadczalne) powiązań (lub ich brak) pomiędzy parametrami.

Cel dodatkowy: Artykuł na konferencje z pracy.

Zadania do wykonania

1. Implementacja podstawowy parametrów sieci modelowanych jako graf prosty.

2. Badania komputerowe nad powiązaniami parametrów w różnych sieciach.

Źródła

1. Jacek Wojciechowski, Krzysztof Pieńkosz, „Grafy i sieci”

2. Mark Newman, "Networks: An Introduction”, Oxford University Press

3. Dr Marcin Jurkiewicz, „Average distance is submultiplicative and subadditive with respect to the strong product of graphs”, Appl. Math. & Comp.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

Częściowo parametry są zaimplementowane przez promotora.

 

12.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

O przepustowości Shannona dla różnych klas grafów.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

On the Shannon capacity of various channels.

Opiekun pracy

dr Marcin Jurkiewicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Odnalezienie (doświadczalne lub teoretyczne) dolnych. ograniczeń przepustowości Shannona dla wybranych klas kanałów.

Cel dodatkowy: Artykuł na konferencje z pracy

Zadania do wykonania

Badania komputerowe wyznaczające wartości dolnych ograniczeń przepustowości Shannona dla wybranych klas kanałów (np. kanałów reprezentowanych przez grafy cyrkularne lub Knesera).

Źródła

1. Hammack R. et al., Handbook of product graphs, CRC Press 2011

2. Jurkiewicz M., Szacowanie kanałowej przepustowości Shannona metodami teoriografowymi, Praca doktorska 2019

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

13.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Zachłanne kolorowanie grafów

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Greedy graph coloring

Opiekun pracy

dr Marcin Jurkiewicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Porównanie wybranych metod kolorowania.

Wyznaczenie grafów trudnych do pokolorowania dla zadanego algorytmu i zadanej klasy grafów.

Zadania do wykonania

Badania komputerowe porównujące rozważane algorytmy oraz wyznaczające grafy trudne.

Źródła

1. Kubale M. „Optymalizacja dyskretna”, WNT 2002

2. Chartrand G., Zhang P. „Chromatic Graph Theory”, CRC Press 2008

3. Kubale M. „Inroduction to computational complexity and algorithmic graph coloring”, Gdańsk Scientific Society 1998

4. referencje zawarte w 1.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

14.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Algorytmy heurystyczne wyznaczające zbiory niezależne w grafach.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Heuristic algorithms for independent sets problems in graphs.

Opiekun pracy

dr Marcin Jurkiewicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Porównanie wybranych algorytmów wyznaczających zbiory niezależne w grafach.

Wyznaczenie grafów trudnych dla zadanych algorytmów i zadanej klasy grafów.

Zadania do wykonania

Badania komputerowe porównujące rozważane algorytmy oraz wyznaczające grafy trudne.

Źródła

1. Michalewicz Z., Fogel D.B. „Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka”, WNT 2006

2. Harant J., Schiermeyer I. „On the independence number of a graph in terms of order and size” Disc. Math. Vol. 232 p. 131-138

3. Borowiecki P. "Computational aspects of greedy partitioning of graphs” J. of Comb. Opt. Vol. 35, nr. 2 (2018), s.641-665

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

15.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Zliczanie grafów o wybranych własnościach

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Counting graphs with chosen properties

Opiekun pracy

Dr Marcin Jurkiewicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Wyznaczenie liczby grafów o zadanych własnościach (tzw. podklas grafów np. grafów figur geometrycznych, z liczbą chromatyczną równą liczbie klikowej oraz ustalonym rzędzie).

Zadania do wykonania

Zaimplementowanie algorytmów, które określą wyżej wspomniane liczby.

Źródła

1. The House of Graphs https://hog.grinvin.org/

2. Hougardy S. „Classes of Perfect Graphs” Disc. Math. 306 (2006), 2529-2571

3. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) http://oeis.org/ np. A002840 i A198634

4. referencje zawarte w 1. i 2.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

16.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Wybrane warianty liczb Ramseya.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Chosen variants of Ramsey numbers.

Opiekun pracy

dr Marcin Jurkiewicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Wyznaczenie wybranych liczb Ramseya

Zadania do wykonania

Komputerowe badania nad klasycznymi, planarnymi itp. liczbami Ramseya

Źródła

1. Graham et al. „Ramsey Theory” Wiley-Interscience 1990

2. Jurkiewicz M. „Polyhedral ramsey numbers” Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, vol. ICT-1, pp. 347–350, 2011

3. Gorgol I., Ruciński A. „Planar Ramsey numbers for cycles” Disc. Math. Vol. 308, 19, 2008, p. 4389-4395

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

17.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Efektywny rozwój aplikacji Cloud Native

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Effective Cloud Native applications development

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Przedstawienie sposobów efektywnego budowania, uruchamiania i utrzymywania skalowalnych, odpornych na awarie aplikacji wdrażanych w modelu Cloud Native.

Zadania do wykonania

Omówienie:

 • problemów występujących w aplikacjach monolitycznych
 • mikrousług
 • automatyzacji procesu wdrażania mikrousług
 • testowania mikrousług
 • monitorowania mikrousług
 • chmury obliczeniowej i dostawców usług chmurowych
 • modelu Cloud Native
 • Kubernetes jako platformy do zarządzania aplikacjami Cloud Native

Źródła

 1. Newman S., Budowanie mikrousług, Helion, Gliwice 2015
 2. Fowler S. J., Mikrousługi. Wdrażanie i standaryzacja systemów w organizacji inżynierskiej, Helion, Gliwice 2017
 3. Ford N., Parsons R., Kua P., Building Evolutionary Architectures, O’Reilly Media, Sebastopol 2017
 4. Arundel J., Domingus J., Cloud Native DevOps with Kubernetes. Building, Deploying, and Scaling Modern Applications in the Cloud, O’Reilly Media, 2019
 5. Kim G., Humble J., Debois P., Willis J., The DevOps Handbook. How to Create World Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations, IT Revolution Press, Portland 2016
 6. Long J., Bastani K., Cloud Native Java, O’Reilly Media, 2017
 7. Luksa M., Kubernetes in Action, Manning, 2017

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

18.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Tworzenie Aplikacji typu Progressive Web Application z wykorzystaniem nowoczesnych frameworków JavaScript

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Progressive Web Application created using modern JavaScript frameworks

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest analiza cech Progressive Web Application i stworzenie aplikacji, która je posiada.

Zadania do wykonania

 • Zapoznanie się ze źródłami
 • Przegląd i analiza aplikacji PWA istniejących na rynku
 • Określenie i opis wymagań, które musi spełniać aplikacja, żeby mogła być nazwana PWA
 • Stworzenie aplikacji spełniającej wymagania PWA

Źródła

 1. Ater T. Progresywne aplikacje webowe, 2018
 2. Progressive Web Apps The Future of the Mobile Web. https://www.awwwards.com/PWA-ebook/
 3. Domes S. Progressive Web Apps with React, 2017
 4. MDN web docs https://developer.mozilla.org/

Liczba wykonawców

 

Uwagi

 

 

 

19.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Wykorzystanie uczenia głębokiego do rozpoznawania głównej melodii utworu muzycznego

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Main melody recognition by deep learning neural network

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie możliwości wykorzystania sieci neuronowych w celu rozpoznawania głównej melodii utworu muzycznego

Zadania do wykonania

 • Zapoznanie z metodami rozpoznawania dźwięków przez sieci neuronowe
 • Wybór zbioru danych i identyfikacja kluczowych atrybutów
 • Przeprowadzenie procesu uczenia wybranych sieci neuronowych
 • Analiza otrzymanych wyników, ocena skuteczności wykorzystanych sieci neuronowych
 • Napisanie pracy dyplomowej

Źródła

 1. Julien Osmalskyj, Marc Van Droogenbroeck, Jean Jacques Embrechts, Sébastien Piérard "Neural networks for musical chords recognition"
 2. Carl Thome, Sven Ahlback "Polyphonic pitch detection with convolutional recurrent neural networks"

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

20.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Programowanie z wykorzystaniem pamięci nieulotnej o dostępie swobodnym

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Persistent memory programming

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest analiza modelu programowania z wykorzystaniem „persistent memory” oraz przegląd różnych sposobów zapewniania spójności danych.

Zadania do wykonania

 • Zapoznanie się z modelem programowania opracowanym przez SNIA
 • Analiza i porównanie różnych metod zapewnienia spójności danych na „persistent memory”
 • Przeprowadzenie eksperymentów i porównanie wydajności struktur danych zapewniających spójność danych

Źródła

 1. http://pmem.io/
 2. https://www.snia.org/forums/sssi/persistent-memory
 3. https://github.com/NVSL/linux-nova
 4. http://www.vldb.org/pvldb/vol8/p786-chen.pdf

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

21.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Wykorzystanie podejścia funkcyjnego do wytwarzania aplikacji WWW

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Application of Functional Approach for Web Application Development

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest analiza dostępnych obecnie rozwiązań pozwalających na wykorzystanie paradygmatu programowania funkcyjnego do rozwoju aplikacji WWW.

Zadania do wykonania

 • Zapoznanie się z dostępnymi w językach funkcyjnych technologiami dla frontendu i backendu
 • Analiza i porównanie różnych metod
 • Przeprowadzenie eksperymentów implementacyjnych i ew. porównań z podejściami obiektowymi

Źródła

 1. https://reasonml.github.io/
 2. https://medium.com/@andrea.chiarelli/the-functional-side-of-react-229bdb26d9a6
 3. https://www.youtube.com/watch?v=EyBtz8xZz7U&feature=youtu.be

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

22.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Zapewnienie jakości kodu w nowoczesnych systemach WWW

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Assuring the code quality for modern web solutions

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest przegląd i analiza dostępnych obecnie technologii oraz narzędzi pozwalających na badanie jakości kodu ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań WWW. Celem jest wypracowanie zaleceń np. dotyczących konfiguracji narzędzi typu SonarCube i ew. zbadanie możliwości zaproponowania własnych rozszerzeń/wtyczek.

 

Zadania do wykonania

 • Analiza specyfiki kodu rozwiązań WWW pod kątem badania metryk, statycznej analizy kodu itd.
 • Badanie dostępnych narzędzi, które można wykorzystać do monitorowania jakości kodu
 • Eksperymenty z dostępnymi narzędziami

Źródła

 1. https://www.owasp.org/index.php/Source_Code_Analysis_Tools
 2. https://www.sonarqube.org/

Liczba wykonawców

1

 

Uwagi

 

 

23.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Sterowany testami rozwój systemów WWW

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Test driven approach to web systems development

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest przegląd i analiza dostępnych obecnie technologii oraz narzędzi, które można wykorzystać dla sterowanego testami (celem są podejścia tdd/bdd/atdd) rozwoju systemów WWW.

W szczególności oczekiwane uwzględnienie specyfiki testowania interfejsu www.

Zadania do wykonania

 • Zapoznanie się z technologiami i pot problemami metodologicznymi związanymi z ewolucyjnym rozwojem kodu WWW
 • Zapoznanie się z technologiami i rozwiązaniami pozwalającymi na ewolucyjny rozwój kodu zorientowanego mikro usługowo
 • Eksperymenty implementacyjne

Źródła

 1. Test-Driving JavaScript Applications: Rapid, Confident, Maintainable Code, Venkat Subramaniam, Pragmatic Bookshelf, 2016
 2. Testable JavaScript: Ensuring Reliable Code, Mark Ethan Trostler,  O’Reilly, 2013
 3. https://www.youtube.com/watch?v=5khpkaBPdcQ
 4. https://www.youtube.com/watch?v=sVAV6mBofjM

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

24.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Funkcjonalne modelowanie dziedzin problemowych

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Functional modeling of problem domain

Opiekun pracy

dr inż. Krzysztof Manuszewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie wpływu stosowania podejścia funkcyjnego (i korzystania z języków funkcyjnych) na proces budowy modelu domenowego dziedziny problemowej (w ramach DDD).  

Zadania do wykonania

 • Zapoznanie się ze specyfiką paradygmatu funkcyjnego
 • Zapoznanie się z typowymi zagadnieniami z obszaru modelowania DDD.
 • Wyznaczenie dziedziny do przeprowadzenia badań porównawczych
 • Implementacja wybranych obszarów dziedziny
 • Próba ocena rozwiązań uzyskanych przy pomocy podejącia funkcyjnego

Źródła

 1. Domain Modeling Made Functional, Venkat Subramaniam, Pragmatic Bookshelf, 2018
 2. Becoming Functional, Joshua Backfield,  O’Reilly, 2014

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

25.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Implementacja i analiza jakości wybranych algorytmów kompresji danych

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Implementation and analysis of quality of selected data compression algorithms

Opiekun pracy

dr hab. inż. Robert Janczewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Implementacja i analiza jakości wybranych algorytmów bezstratnej kompresji danych.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z tematyką kompresji danych i metodami oceny jakości kompresji.

2. Implementacja i eksperymentalna ocena jakości wybranych algorytmów bezstratnej kompresji danych.

Źródła

Khalid Sayood: „Introduction to data compression”, 3rd edition, Elsevier 2006.

Liczba wykonawców

1

Uwagi

 

 

26.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Implementacja warstwy profilującej dla Vulkana

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Implementation of Vulkan’s profiling layer

Opiekun pracy

dr hab. inż. Robert Janczewski

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Stworzenie warstwy rozszerzającej możliwości Vulkana o profilowanie aplikacji korzystających z tego API.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z API Vulkana i tworzeniem warstw rozszerzających jego możliwości.

2. Implementacja warstwy profilującej.

Źródła

The Khronos® Vulkan Working Group: „Vulkan 1.1.109 - A specification (with all registered Vulkan extensions)”.

Liczba wykonawców

1-2

Uwagi

 

 

27.

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. pol.)

Redukcja pasma grafu na GPU

Temat pracy dyplomowej
magisterskiej (jęz. ang.)

Graph bandwidth reduction on GPU

Opiekun pracy

dr inż. Piotr Mironowicz

Konsultant pracy

 

Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie możliwości zastosowania obliczeń na kartach graficznych dla przeprowadzania redukcji tzw. pasma grafu np. za pomocą szeregowania Cuthill–McKee (Cuthill–McKee ordering). Początek pracy może stanowić istniejąca implementacja zrównoleglonego algorytmu szeregowania, którą należy zaadoptować do specyfiki architektur masywnie równoległych za pomocą technologii CUDA.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z problemem redukcji pasma grafów oraz podstawami programowania na GPU

2. Zaprojektowanie i implementacja algorytmu redukującego pasmo grafu w technologii CUDA

3. Przeprowadzenie testów wydajnościowych i zestawienie z konkurencyjnymi implementacjami jedno- i kilko wątkowymi.

Źródła

1. CUDA Toolkit Documentation

2. Rodrigues, T. N., Boeres, M. C. S., & Catabriga, L. (2018). Parallel Implementations of RCM Algorithm for Bandwidth Reduction of Sparse Matrices. Trends in Applied and Computational Mathematics, 18(3), 449.

3. Mironowicz, P., Dziekonski, A., & Mrozowski, M. (2015). A task-scheduling approach for efficient sparse symmetric matrix-vector multiplication on a GPU. SIAM Journal on Scientific Computing, 37(6), C643-C666.

4.  J. A. George and J. W-H. Liu, Computer Solution of Large Sparse Positive Definite Systems, Prentice-Hall, 1981

5. E. Cuthill and J. McKee. Reducing the bandwidth of sparse symmetric matrices w Proc. 24th Nat. Conf. ACM, strony 157–172, 1969.

Liczba wykonawców

1 do 2

Uwagi

Praca o charakterze naukowym z potencjalną możliwością uzyskania publikacji w czasopiśmie.