Regulamin ogólny

Regulamin 

Przepisy ogólne:

 1. Laboratorium komputerowe jest zarządzane i administrowane przez Katedrę Architektur Systemów Komputerowych.
 2. Z Laboratorium mogą korzystać studenci specjalności Architektury Rozproszone i Systemy Internetowe oraz członkowie koła High Performance Computting, posiadający imienne konta na serwerach administrowanych przez pracowników Katedry KASK.
 3. Laboratorium służy celom dydaktycznym i naukowym, i może być wykorzystywane jedynie w zakresie zgodnym z jego wyposażeniem oraz programem prowadzonych zajęć oraz badań naukowych.
 4. Korzystanie z Laboratorium możliwe jest:
  1. w czasie zajęć dydaktycznych pod opieką osoby prowadzącej zajęcia. Jeżeli osoba chcąca przebywać w laboratorium nie należy do grupy mającej obecnie zajęcia musi uzyskać zgodę prowadzącego.
  2. w czasie niezarezerwowanym na zajęcia oraz inne cele na podstawie legitymacji studenckiej pozostawionej u Jerzego Szumskiego w pokoju 524. W tym przypadku każda przebywająca w laboratorium osoba zobowiązana jest do pozostawienia legitymacji.
 5. Za przestrzeganie porządku w Laboratorium oraz postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne.
 6. W przypadku, gdy prowadzący musi opuścić salę laboratoryjną ma prawo pobrać legitymacje od wszystkich chętnych do pozostania w sali.
 7. Klucze do Laboratorium mają prawo pobierać wyłącznie prowadzący zajęcia i osoby upoważnione.

Przepisy szczegółowe:

 1. Administratorem Laboratorium komputerowego jest dr inż. Tomasz Boiński.
 2. Konta użytkowników zakładane są przez administratora wyłącznie na wniosek osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Laboratorium.
 3. Stwierdzenie faktu udostępniania kont osobom postronnym będzie skutkowało zablokowaniem możliwości pracy w Laboratorium, a reaktywowanie konta będzie możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach na ponowny wniosek osoby prowadzącej zajęcia.
 4. Jednorazowo z Laboratorium może korzystać tyle osób ile jest wolnych stanowisk i nie więcej niż 18.
 5. W Laboratorium można korzystać wyłącznie z wcześniej zainstalowanych przez administratora aplikacji, w ramach przyznanych użytkownikom praw.
 6. Dopuszcza się instalację dodatkowego oprogramowania w własnym katalogu domowym pod warunkiem, że nie ma ona wpływu na działanie laboratorium, nie uruchamia się automatycznie wraz z komputerem, użytkownik posiada na nią licencję, nie narusza ona jakiegokolwiek prawa, regulaminu uczelni, dobrych obyczajów itp. Użytkownik takiej aplikacji ponosi pełną prawną i majątkową odpowiedzialność za ew. szkody spowodowane instalacją i użytkowaniem tej aplikacji.
 7. Sprzęt przenośny standardowo niedostępny sali wydawany jest za poświadczeniem osoby wypożyczającej przez osobę prowadzącą zajęcia.
 8. Wypożyczający sprzęt zgłasza się do osoby prowadzącej zajęcia. Należy wypełnić nagłówek oraz punkt 1 poświadczenia. W momencie zwrotu należy wypełnić punkt 2 poświadczenia. Poświadczenie pozostaje u prowadzącego zajęcia. Wszelkie skreślenia i inne modyfikacje treści poświadczenia opatrzone powinny zostać podpisem zarówno wydającego jak i pożyczającego urządzenie.
 9. Wypożyczonego sprzętu nie wolno wynosić z sali 527.
 10. Każdorazowe opuszczenie sali wymaga wcześniejszego zwrócenia wypożyczonego sprzętu.
 11. Przekazanie sprzętu przenośnego innemu użytkownikowi wymaga wcześniejszego zwrócenia go osobie prowadzącej a następnie ponowne wypożyczenie go przez osobę przejmującą urządzenie.
 12. Użytkownicy ponoszą całkowitą prawną i materialną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu na swoim stanowisku pracy oraz za podejmowane przez siebie działania przy użyciu udostępnionego im sprzętu i oprogramowania.
 13. Zdalny dostęp do laboratorium możliwy jest z dowolnego komputera poprzez protokół SSH.
 14. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek samodzielnych napraw sprzętu komputerowego, a o wszelkich usterkach w pracy komputerów i oprogramowania należy poinformować pracownika prowadzącego zajęcia, osobę dyżurującą lub administratora Laboratorium.
 15. Zabrania się do jakiegokolwiek wykorzystania zasobów Laboratorium do działalności niezgodnej z prawem czy naruszającej dobre obyczaje.
 16. Zabrania się wykonywania jakiejkolwiek ingerencji w sprzęt komputerowy znajdujący się w sali laboratoryjnej, w szczególności zabrania się otwierania komputerów, wykonywania zmian w sprzęcie i konfiguracji, odpinania przewodów i kabli od komputerów, w tym przewodu sieciowego oraz przełączania głównego włącznika zasilania w pozycję 0.

Przepisy porządkowe:

 1. Zobowiązuje się użytkowników do przestrzegania przepisów BHP.
 2. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków i napojów w Laboratorium komputerowym.

Nieznajomość i nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować utratą prawa do korzystania z Laboratorium. Regulamin obowiązuje do odwołania.