W celu załatwienia większości spraw związanych z kontami i usługami wystarczy kontakt mailowy. W każdej sprawie należy dokładnie opisać problem i pożądane rezultaty. Każdy mail w jakiejkolwiek sprawie powinien być kierowany z kopią do prowadzącego odpowiedzialnego za zajęcia/projekt!

Zakładanie kont

Konta zakładane są wraz z rozpoczęciem semestru strumienia/specjalności. Prowadzący zajęcia każdorazowo informują o kolejnej akcji zakładania kont. W takim przypadku studenci danego roku/grupy powinni się zorganizować i dostarczyć listę w postaci elektronicznej, edytowalnej i dającej się łatwo przenieść do arkusza kalkulacyjnego zawierającej:

  • imię,
  • nazwisko,
  • nr indeksu,
  • działający e-mail.

Po otrzymaniu takiej listy zakładam konta i wysyłam wiadomość z podstawowymi informacjami na wskazany adres e-mail. Jest on też niezbędny do poprawnego pozyskania hasła do konta. Listy te będą weryfikowane z listami z dziekanatu jak tylko takowe się pojawią.

Konta zakładane są również w specjalnych sytuacjach pozostałym osobom. Wymagania są identyczne jak wyżej. Wymagane jest też potwierdzenie prowadzącego (wystarczy mailowe).

Zapomniałem hasła

Aby zresetować hasło należy wejść na stronę serwisu LabAdmin i wygenerować nowe hasło. Do jego pozyskania konieczny jest dostęp do adresu e-mail przypisanego do konta.

Skończyłem studia a ciągle potrzebne jest mi konto

Państwa konta są blokowane mniej więcej na koniec roku, w którym powinni Państwo zgodnie z planem ukończyć studia. Niestety jest to jedyny sposób na uzyskanie wiedzy czy konto powinno być dalej aktywne czy nie. Jeżeli zachodzi konieczność kontynuowania korzystania z nich należy dostarczyć do administratora informację o tym fakcie wraz z potwierdzeniem tego faktu np. od prowadzącego oraz przewidywanym terminem zakończenia prac.

Skończyłem studia ale jestem doktorantem

Procedura jak wyżej, z tym, że nie ograniczam czasu aktywności konta.

Wdrażanie usług

Patrz opis na dedykowanej temu stronie. Projekty niezgodne z wymaganiami NIE będą wdrażane poza BARDZO szczególnymi przypadkami z powodu ograniczeń w dostępnych zasobach. Proszę więc o dołożenie starań by tworzone aplikacje były maksymalnie przenośne i poprawnie zaimplementowane.

Środowisko zarządzania projektami

Do dyspozycji studentów i pracowników uruchomione zostało środowisko REDMINE wraz z repozytoriami GIT i SVN. Zasoby te są zintegrowane z mechanizmem uwierzytelniania katedry. W celu pozyskania repozytorium należy przynajmniej raz zalogować się do redmine w celu migracji konta oraz wysłać maila z następującymi informacjami:

  • proponowana nazwa projektu – pojedynczy wyraz, będący też częścią adresu,
  • krótki opis projektu,
  • rodzaj repozytorium – SVN czy GIT,
  • dane kierownika projektu (studenta), który będzie posiadał uprawnienia do zarządzania projektem, ustalaniem dostępu itp. bądź listę uczestników projektu w postaci loginów do zasobów katedralnych,
  • opiekuna projektu będącego pracownikiem lub doktorantem Katedry,

W przypadku braku kont należy dostarczyć także potrzebnych do tego informacji.

Repozytoria i środowisko redmine znajdują się zawsze odpowiednio pod adresami:

https://kask.eti.pg.gda.pl/redmine

https://kask.eti.pg.gda.pl/svn/nazwa

https://kask.eti.pg.gda.pl/git/nazwa

Zwracam uwagę, że projekty oznaczone jako publiczne pozwalają na anonimowy dostęp do repozytorium! Aby uniknąć takiego zachowania na potrzeby danych wrażliwych należy utworzyć podprojekt!

Jeżeli występują problemy przy przesyłaniu dużych plików do repozytorium GIT należy zwiększyć bufor w lokalnej kopii poleceniem:

 git config http.postBuffer 524288000
W przypadku nowego repozytorium GIT jest ono tworzone jako bare, co oznacza, że jest całkowicie puste, nie ma nawet gałęzi master. Należy więc takową utworzyć wraz z pierwszym commitem.