The Cluster

The aforementioned instructions suite both apl13.eti.pg.gda.pl and apl15.eti.pg.gda.pl - access to both clusters is restricted to selected users!

Users should login using the appropriate fronted to the cluster (apl13 or apl15). During first login public/private key-pair should be generated. Users should follow onscreen instructions if such keys were not previously generated. If the procedure will not start automatically users can manually generate keys using the procedure for computers in lab 527 (below). The passphrase should be empty!. If the user uses dedicated domain account once generated keys can be used on every cluster/machine in the laboratory.

Multiple MPI implementations are available, with OpenMPI in /usr/lib64/openmpi/bin/mpirun set as default. To compile the code uses should use proper compiler wrapper from the following locations:

 • /usr/lib64/openmpi/bin/mpirun - uses InfiniBand as default transport medium
 • /usr/lib64/mpich/bin/mpirun
 • /opt/openmpi/bin/mpirun - uses InfiniBand as default transport medium
 • /opt/openmpi_postfix/bin/mpirun - implementation supporting MPI_THREAD_MULTIPLE, only apl13
 • /opt/mpich2_local/bin/mpirun - only apl13
 • /opt/mpich2/gnu/bin/mpirun - only apl13
 • /opt/mpich3/gnu/bin/mpirun - only apl15
 • /opt/SUNWhpc/HPC8.2.1/ - only apl13

The apl15.eti.pg.gda.pl cluser has different frontend than the rest of the nodes. Due to this fact the InfiniBand network of the cluster is unavailable from it! If InfiniBand is needed the master should be started from one of the compute nodes!

All frontends has screen installed. This software allows disconnecting from running session without killing the processes. To run just execute “screen“. To detach from the session press Ctr+a and than d. The commands run inside the screen will be still running in the detached state. To reattach run “screen -r “. If there are more than one detached session “screen -r pid“ reconnects to the on identified by the pid. To close screen just write “exit” or press Ctrl+d.

Process cleanup

Students should kill all unused/hanging processes. Multiple such programs can impact the stability of a cluster. Before running new instance of a program students should check whether the previous one exitet correctly and no resources are locked. In any case an application will hang use the kill command. To terminate all processes belonging to the given user (on a given node) the following command can be used:

 kill -9 `ps -u user -o "pid="`

As user we should enter the username whose processes we want to kill. Remember to use quotation marks exactly as in the example provided! As a result of this command all our processes will be killed and the user will be logged out of the server. As such the command should be run on all nodes that we used to run our parallel program!.

MPI na komputerach w sali 527

Na komputerach w slai 527 dostępne sa 2 implementacje MPI:

 • mpich-3.3a2
 • openmpi-2.1.1 - domyślna
 • /opt/openmpi_postfix/bin/mpirun - implementacja ze wsparciem dla MPI_THREAD_MULTIPLE

Domyślna wersja to openmpi, mvapch można wywołać dodając suffix .mpich lub zmieniając zmienne środowiskowe.

Aby MPI działał bez problemów zalecane jest by uwierzytelnianie pomiędzy komputerami odbywało się za pomocą kluczy a nie haseł. Bez tego połączenie pomiędzy każdym węzłem musi zostać zweryfikowane hasłem użytkownika. Aby wygenerować klucze publiczne/prywatne poleceniem:

ssh-keygen -t rsa

W wyniku tego polecenia w katalogu .ssh w katalogu domowym użytkownika powstaną dwa pliki: id_rsa oraz id_rsa.pub. Plik id_rsa.pub (klucz publiczny) należy dopisać do pliku ~/.ssh/authorized_keys (np. poleceniem cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys) na komputerze, na który chcemy się logować. Oczywiście wcześniej musimy go tam jakoś skopiować.

Zaleca się by operację taką wykonać na każdym komputerze wchodzącym w skład klastra i każdy dopisać w każdym. Można też skopiować gotowe klucze (zarówno publiczny jak i prywatny) pomiędzy komputerami. Wtedy wystarczy tylko jeden wpis na każdym komputerze, gdyż z każdego komputera uwierzytelniać będziemy się tym samym kluczem.

Jeżeli korzystamy z konta katedralnego to klucze wystarczy wygenerować na jednej maszynie i dostęp do wszystkich innych w obrębie katedry będzie możliwy bez hasła (dzięki współdzielonemu systemowi plików).

Po zmianie systemu na Ubuntu wynikły pewne problemy z MPI. Obecna konfiguracja wersji mpi, sieci i Ubuntu wymaga by programy uruchamiać w odpowiedni sposób. Zmieniły się też klucze SSH, trzeba je wygenerować na nowo, do tego ubuntu stosuje własny algorytm szyfrowania więc najlepiej wygenerować je z niego samego. Kroki są następujące:
 • usunąć ~/.ssh/known_hosts
 • zalogować się na każdego desa po kolei i zaakceptować klucze ssh
 • uruchamiać openMPI z odpowiednimi przełącznikami:

mpirun -np 18 -mca orte_keep_fqdn_hostnames t -mca btl_tcp_if_exclude docker0 -hostfile hostfile.des mpi_latency

Pierwszy przełącznik wymusi używanie pełnej nazwy z pliku hostfile (razem z subdomeną kask), drugi wymusi nieużywanie interfejsu docker0. Z tymi przełącznikami MPI zadziała zarówno dla hostfile postaci:

172.20.83.201
172.20.83.202
...

jak i

des01.kask
des02.kask
...

MPI on apl09, apl10, apl11 and apl12

The aforementioned servers require some initial setup before MPI can be used. Due to the fact that mpi-selector is a bad hack from the OFED project, it has been dropped entirely in favor of environment-modules.  The environment-modules package creates a shell command used to load and unload the necessary environment variables for the mpi packages.  To see what modules are available, use this command:

module avail

Loading a module is done via

module load <module-name>

Unload is similar

module unload <module-name>

In order to emulate the previous behavior, it is sufficient for a user to place a call to module load in their personal .bashrc (or similar shell init script if they use a different command shell) to cause the proper module to be loaded at login each time.

MPI on APL12 with IntelPhi

Running MPI with ability to use both the IntelPhi and the host requires some environmental variable setup and proper code compilation/execution. Assuming that the code lies in current directory in the file called  mpi_example.c the following commands should be executed. The application should than run on apl12, mic0 and mic1 with 2, 3 and 5 processes respectively.

source /opt/intel/composer_xe_2013_sp1/bin/compilervars.sh intel64

source /opt/intel/impi/4.1.3.048/bin64/mpivars.sh

mpiicc -mmic mpi_example.c -o mpi_example.mic

mpiicc mpi_example.c -o mpi_example.host

scp mpi_example.mic mic0:

scp mpi_example.mic mic1:

cp mpi_example.host ~/

export I_MPI_MIC=enable

export I_MPI_FABRICS=shm:tcp

cd ~

mpirun -n 2 -host apl12 ./mpi_example.host : -n 3 -host mic0 ./mpi_example.mic : -n 5 -host mic1 ./mpi_example.mic