Od 2003 roku, Katedra Architektury Systemów Komputerowych oferuje atrakcyjną specjalność dydaktyczną Aplikacje Rozproszone i Systemy Internetowe dla studentów drugiego stopnia kierunku Informatyka. Specjalność ta przeznaczona jest dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu przetwarzania rozproszonego i równoległego oraz nabyć umiejętność integracji komponentów programowych poprzez sieć Internet.

Absolwent specjalności posiada umiejętność tworzenia elastycznych i wydajnych systemów rozproszonych, programowania w różnorodnych środowiskach przetwarzania równoległego i wielowątkowego: CUDA, Intel Xeon Phi, środowiska gridowe i klastrowe, superkomputerowe. Potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę do budowy aplikacji w oparciu o gotowe komponenty lub usługi i ich integrację w postaci procesów przepływu pracy (workflow). Zna również podstawowe licencje i wykorzystywane komponenty stosowane w wolnym oprogramowaniu (open source).

W 2010 roku Katedra uruchomiła specjalność Distributed Applications and Internet Systems, na której zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Jest to przedsięwzięcie unikalne na kierunku Informatyka na naszym wydziale. Uczestniczymy również w organizacji i prowadzeniu nowej specjalności „Systemy Wbudowane”, w prowadzeniu której współuczestniczy firma Intel.

Obecnie w skład Katedry wchodzi: 2 pracowników samodzielnych (1 profesor zwyczajny i 1 doktor habilitowany), 9 doktorów zatrudnionych na różnych stanowiskach i w różnym wymiarze pracy, 5 wykładowców i 2 pracowników inżynieryjno-technicznych. Ponadto z Katedrą współpracuje 12 słuchaczy Studium Doktoranckiego ETI.

Dydaktyka Katedry Architektury Systemów Komputerowych koncentruje się wokół się przedmiotów kierunkowych dla Informatyki. Wśród nich można wymienić: Architektury Komputerów, Aplikacje Internetowe, Platformy Technologiczne, Przetwarzanie Współbieżne, Sztuczna Inteligencja.

Katedra od lat prowadzi studia podyplomowe "Aplikacje i usługi internetowe. Studia te cieszą się dużą popularnością i przeznaczone dla osób, które odczuwają potrzebę uzyskania systematycznej wiedzy w zakresie nowoczesnych metod tworzenia aplikacji i usług internetowych. Dotyczy to w szczególności różnej natury dokumentów cyfrowych, sposobów ich tworzenia, przesyłania i udostępniania.

Katedra opiekuje się kołem naukowym JUG (Java User Group), którego mentorem jest mgr inż. Waldemar Korłub. Wiodącą tematyką zajęć są technologie związane z platformą Java. Koło aktywnie współpracuje z firmami informatycznymi, takim jak: Goyello, Jeppesen, Touk. Przedstawiciele firm wygłaszają regularnie wykłady dla zainteresowanych studentów oraz zapraszają ich na staże i praktyki.

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w firmach wytwarzających systemy internetowe, co znajduje odzwierciedlenie w ich pracy zawodowej. Nasi absolwenci pracują w takich firmach, jak: Google, Microsoft czy Amazon.

Najlepszym studentom Katedra oferuje studia w formie Indywidualnego Toku Studiów (ITS) i zapewnia im uczestnictwo w prowadzonych europejskich i krajowych projektach badawczych. Aktywnie wspierana jest działalność studentów w konkursach informatycznych np. Imagine Cup.