Studia podyplomowe

Aplikacje i usługi internetowe

prowadzone na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Cel studiów

Studia podyplomowe „Aplikacje i usługi internetowe” ukierunkowane są na tworzenie aplikacji i witryn internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy interfejsu użytkownika w powiązaniu z metodami udostępniania dokumentów cyfrowych różnych typów. Na licznych przykładach zostaną przedstawione zasady tworzenia witryn i systemów internetowych, jak również sposoby ich osadzania i publikacji w sieci WWW. Podsumowaniem zdobytych umiejętności będzie projekt aplikacji internetowej realizowany w zespołach projektowych nadzorowanych przez specjalistów IT.

Studia są realizowane we współpracy z czołowymi firmami branży IT na Pomorzu: Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A., Blue Media S. A., mFuture, ClickMeeting oraz z Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia, która w ramach Pomorskiego Klastra ICT Interizon działa na rzecz zapewnienia kapitału ludzkiego dla branży. Klaster zrzesza ok. 130 podmiotów, z których większość poszukuje specjalistów o profilu absolwenta studiów podyplomowych Aplikacje i usługi internetowe.

logo Edukacyjne Centrum Doskonalenialogo Interizonlogo AtenaCMClickMeeting

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent Studiów będzie posiadał podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do:

  • zaprojektowania,
  • wykonania,
  • wdrożenia,
  • zabezpieczenia

wielowarstwowych systemów rozproszonych opartych o technologie internetowe.

Miejsce i czas trwania

Studia są 2-semestralne. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych i pracowniach komputerowych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych).

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2018 roku i będą trwać przez dwa semestry, z wyłączeniem okresów sesji egzaminacyjnej i ferii akademickich. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Przedmioty realizowane są w formie wykładów, zajęć laboratoryjnych i projektowych w pracowni komputerowej.

Uczestnicy Studiów Podyplomowych, po pomyślnym uzyskaniu zaliczeń ze wszystkich przedmiotów otrzymują „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych”.

Opłaty

7500 zł za dwa semestry (istnieje możliwość rozłożenia należności na trzy raty). Pierwszą ratę należy uiścić przed pierwszym zjazdem.

Liczba słuchaczy

Przewidywana liczba słuchaczy wynosi 15 – 18, jednakże w przypadku większej ilości zgłoszeń istnieje możliwość zwiększenia liczby grup laboratoryjnych i projektowych, przy czym maksymalna liczba słuchaczy nie może przekroczyć 34 osób. Minimalna liczba słuchaczy wynosi 15.

Wymagania wstępne i przebieg rekrutacji

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub studiów magisterskich. Preferowane jest ukończenie studiów technicznych o profilu informatycznym, ale nie jest to warunek konieczny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Studiów Podyplomowych powinny przesłać zgłoszenie na podany niżej adres e-mail. W odpowiedzi prześlemy „Kartę zgłoszenia na Studia Podyplomowe „Aplikacje i usługi internetowe” w roku akademickim 2018/2019”. Kartę tę należy wypełnić i przesłać na adres:

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Studia podyplomowe „Aplikacje i usługi internetowe”
Aleksandra Preiss, pokój EA 528.

Do zgłoszenia należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zobowiązujemy się do nieudostępniania otrzymanych informacji bez Państwa zgody.

Dokumenty te należy przesłać na podany adres do 31 października 2018 r. Jednak w przypadku większej ilości zgłoszeń, będzie brana pod uwagę również ich kolejność.

W ww. terminie nastąpi kwalifikacja kandydatów, w trakcie której przewidujemy możliwość rozmów z kandydatami (rozmowy w żadnym przypadku nie mają charakteru egzaminu, będą dotyczyć motywacji i doświadczenia kandydata).

Po zakwalifikowaniu kandydatów prześlemy dwa egzemplarze "Umowy o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych".

Informacje i zgłoszenia

Politechnika Gdańska, budynek Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, pok. EA 528, czynne: poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00

Aleksandra Preiss
tel. 48 58 347 28 63
e-mail: apreiss@eti.pg.edu.pl
lub
Aneta Czoske
tel. 48 500 399 429
e-mail: aneta.czoske@fabrykatalentow.org

Kierownik Studiów

dr inż. Tomasz Dziubich
tel. 48 58 347 24 89
e-mail: dziubich@eti.pg.edu.pl

Przedmioty prowadzone na studiach podyplomowych „Aplikacje i usługi internetowe”

Plan Studiów Podyplomowych przewiduje łącznie 210 godz. zajęć, z czego 73% stanowią zajęcia projektowe i laboratoryjne.

L.P. Nazwa przedmiotu Łączna liczba
godzin przedmiotu
1 ARCHITEKTURY SYTEMÓW INTERNETOWYCH 12
2 NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE 16
3 PODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA 18
4 DOKUMENTY CYFROWE 30
5 TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA 10
6 PODSTAWY PROGRAMOWANIA 42
7 ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE W JĘZYKU SKRYPTOWYM 42
8 PROJEKT GRUPOWY 40
Razem 210

Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz specjaliści z czołowych firm informatycznych z terenu Trójmiasta.