Nazwa przedmiotu: Seminarium Dyplomowe Inżynierskie dla niestacjonarnych studiów inżynierskich
Typ przedmiotu: podstawowy
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

seminarium

Liczba godzin: 2
Prowadzący: dr inż. Jacek Lebiedź  (do roku akademickiego 2014/2015)
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 7
seminarium

Prowadzenie seminarium

 • Od roku akademickiego 2015/2016 Seminarium dyplomowe inżynierskie dla niestacjonarnych studiów inżynierskich jest realizowane poza Katedrą Inteligentnych Systemów Interaktywnych

 

Seminarium dyplomowe [§]

([§] oznacza cytat z Regulaminu dyplomowania na WETI PG)

 • Każdy student w czasie semestru dyplomowego realizuje przedmiot „Seminarium dyplomowe inżynierskie” prowadzony w katedrze macierzystej profilu dyplomowania, w grupie zajęciowej, do której jest przypisany, niezależnie od miejsca realizacji przedmiotu „Projekt dyplomowy inżynierski”

Cele seminarium [§]

 • W ramach seminarium student powinien uzyskać wiedzę
  • na temat zasad pisania pracy
  • dokumentowania wyników
  • odwoływania się do literatury
  • prezentowania wyników swojej pracy
   oraz
  • przygotowania do egzaminu dyplomowego

Pozostałe cele seminarium

 • rozwijanie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy
 • wzajemna komunikacja, dotycząca prac realizowanych w ramach projektów dyplomowych
 • bieżący nadzór nad stanem zaawansowania projektów dyplomowych (wspomaganie opiekuna)

Niezależność seminarium

 • niezależna jednostka dydaktyczna
 • zaliczenie seminarium dyplomowego nie jest uzależnione od zaliczenia Projektu dyplomowego inżynierskiego

Udział w seminarium

 • trzy prezentacje (po około 30 minut) opisujące postępy przygotowywanej pracy dyplomowej
 • wysłuchanie prezentacji i uczestnictwo w dyskusji na temat prac innych osób z grupy

Kryteria zaliczenia seminarium

 • obecność na wszystkich zajęciach (obowiązkowa)
 • aktywność na zajęciach
 • jakość prezentacji (głównie pod kątem komunikacji) i dostarczonej dokumentacji
 • zaawansowanie pracy (w formie akceptacji opiekuna lub konsultanta)

Zasady oceniania

 • ocena końcowa jest zaokrągloną sumą zdobytych punktów
 • max 3 pkt za wystąpienia (po 1 pkt za każde wystąpienie)
 • max 1 pkt za uczestnictwo w dyskusji nad wystąpieniami pozostałych osób
 • max 1 pkt za obecność i wysłuchanie wystąpień pozostałych osób

Strona przedmiotu

 • informacje przedstawione podczas wprowadzenia
 • odnośniki do regulaminu dyplomowania i innych ważnych dokumentów
 • punkty i oceny

Tematyka wystąpień

 • cel i plan pracy
 • analiza zagadnienia
 • implementacja narzędzia

Wystąpienie pierwsze: cele i plan pracy

 • Autor/autorzy i temat projektu, opiekun projektu (promotor), konsultant
 • Cele projektu
 • Główne zadania do wykonania
 • Koncepcja projektu
 • Spis treści dokumentacji projektu
 • Stan zaawansowania
 • Plan pracy i ewentualne zagrożenia

Wystąpienie drugie: analiza zagadnienia

 • Autor/autorzy i temat projektu, opiekun projektu (promotor), konsultant
 • Cele projektu
 • Dziedzina, której dotyczy projekt (przegląd stanu wiedzy w obszarze rozwiązywanego problemu)
 • Narzędzia o zbliżonej funkcjonalności
 • Przewaga tworzonego narzędzia nad innymi
 • Stan zaawansowania
 • Plan dalszej pracy

Wystąpienie trzecie: implementacja narzędzia

 • Autor/autorzy i temat projektu, opiekun projektu (promotor), konsultant
 • Cele projektu
 • Przegląd metod rozwiązania zadania
 • Objaśnienie zastosowanych metod
 • Otrzymane wyniki (prezentacja narzędzia)
 • Stan zaawansowania
 • Plan dalszej pracy i termin jej zakończenia

 

Archiwum wyników

 

projekt dyplomowy inżynierski

Regulaminy i zarządzenia

Proces dyplomowania [§]

 • Standardy kształcenia dla studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) dla kierunku informatyka zawierają wymóg realizacji zespołowego przedsięwzięcia inżynierskiego, rozumianego jako zaawansowane zadanie informatyczne postawione przed zespołem studenckim

Przedsięwzięcie inżynierskie [§]

 • Opracowane w ramach przedsięwzięcia rozwiązanie wraz z odpowiednią dokumentacją może stanowić pracę dyplomową inżynierską
 • W semestrze dyplomowym studiów pierwszego stopnia realizowany jest przedmiot "Projekt dyplomowy inżynierski", w trakcie którego zespół składający się z 2-4 studentów realizuje przedsięwzięcie, o którym mowa powyżej

Projekt dyplomowy inżynierski

[Zarządzenie Rektora PG nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r.]

 • Praca (…) lub projekt dyplomowy inżynierski są realizowane na studiach I stopnia na kierunkach inżynierskich i mają charakter pracy przeglądowej, projektu, dzieła, modelu, prostej aparatury lub innego rozwiązania inżynierskiego (…), rozwiązania technicznego, wykonania układu elektrycznego
 • Praca polega na zastosowaniu metod inżynierskich do osiągnięcia celu pracy, zawiera przegląd literatury technicznej i naukowej

Wymagania względem projektu dypl. inż. [§]

 • Zadaniem studentów, w czasie wykonywania projektu dyplomowego inżynierskiego, jest rozwiązanie problemu zadanego w opisie tematu
 • W trakcie realizacji tego zadania każdy student (…) powinien wykazać się
  • umiejętnością rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem aktualnej wiedzy ogólnej i specjalistycznej
  • wiedzą i umiejętnością w zakresie zastosowań rozwiązań technicznych i wykorzystania współczesnych narzędzi pracy inżyniera

Dokumentacja projektu inżynierskiego

 • Dokumentacja projektu inżynierskiego może przyjąć jedną z dwóch postaci (do uzgodnienia z opiekunem)
  • dokumentacji odpowiadającej pracy dyplomowej inżynierskiej
  • dokumentacji zespołowego przedsięwzięcia inżynierskiego

Struktura pracy dyplomowej inżynierskiej

 • spis treści
 • wykaz skrótów i oznaczeń
 • opis projektu (szczegóły poniżej)
 • wykaz literatury
 • płyta CD-ROM zawierająca tekst pracy oraz dokumentację techniczną opracowanych urządzeń, programów itp.

Opis projektu w pracy dyplomowej inżynierskiej

 • wstęp, w którym musi być sformułowany cel pracy
 • przegląd stanu wiedzy w obszarze rozwiązywanego problemu
 • postawienie zadania będącego przedmiotem pracy
 • rozwiązanie zadania
 • omówienie wyników
 • podsumowanie

Przykład dokumentacji przedsięwzięcia zespołowego

 • harmonogram projektu i podział zadań
 • specyfikacja wymagań systemowych
 • specyfikacja konstrukcji architektonicznej (projekt systemu)
 • specyfikacji konstrukcji szczegółowej (opis implementacji)
 • raport z testowania
 • raport końcowy

Prezentacja osiągnięć dyplomanta [§]

 • Na zakończenie zajęć semestru dyplomowego możliwe jest zorganizowanie prezentacji projektu, szczególnie jeżeli jest to projekt zespołowy
 • W trakcie prezentacji zespół dyplomatów/dyplomant dokonuje syntetycznego podsumowania zrealizowanych zadań i demonstruje uzyskane wyniki (ze szczególnym uwzględnieniem wkładu poszczególnych wykonawców w wypadku projektu zespołowego) oraz przekazuje komplet dokumentacji projektu dyplomowego inżynierskiego opiekunowi i recenzentowi

Ocena osiągnięć dyplomanta [§]

 • Na podstawie dostarczonej dokumentacji opiekun i recenzent wystawiają niezależnie oceny projektu, w przypadku projektu zespołowego, w odniesieniu do każdego wykonawcy indywidualnie, uzasadnione szczegółowo w formularzach recenzji
 • Ostateczna ocena zaliczenia przedmiotu dla każdego wykonawcy obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen opiekuna i recenzenta (…) i wpisywana do protokołu zaliczenia przedmiotu „Projekt dyplomowy inżynierski” przez opiekuna projektu

Prawa autorskie i wkład wykonawców [§]

 • Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, wyłącznym właścicielem tekstu wytworzonej dokumentacji i ewentualnie kodu źródłowego są studenci, wykonawcy projektu
 • W przypadku realizacji projektu dyplomowego przez zespół dyplomantów ważne jest precyzyjne określenie, w części zawierającej podsumowanie projektu, wkładu każdego wykonawcy
 • Projekt dyplomowy inżynierski jest samodzielną pracą studenta i może być poddany procedurze kontroli antyplagiatowej

Wykorzystanie dla celów badawczych i edukacyjnych [§]

 • W przypadku tematów związanych z projektami naukowo-badawczymi realizowanymi na Wydziale ETI niezbędne jest wyraźne wskazanie w tekście dokumentacji na źródła pochodzenia opisanych rozwiązań nie będących wytworem działalności dyplomanta lub zespołu dyplomantów
 • Z tego względu zalecane jest wypełnienie klauzuli o przeniesieniu praw majątkowych do wyników projektu na rzecz Politechniki Gdańskiej i zgodzie na ich nieodpłatne wykorzystanie przez Wydział dla celów badawczych i edukacyjnych
 • Opiekunowie projektów mogą uzależniać zgodę na realizację danego tematu od podpisania takiej klauzuli

Elementy obowiązkowe dokumentacji projektu [§]

 • Projekt dyplomowy inżynierski (egzemplarz papierowy) powinien zawierać następujące elementy
  • stronę tytułową w języku polskim (wg jednolitego wzoru wygenerowaną w systemie eDziekanat)
  • stronę tytułową w języku angielskim (wg jednolitego wzoru wygenerowaną w systemie eDziekanat)
  • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (wg jednolitego wzoru wygenerowane w systemie eDziekanat)
  • część merytoryczną

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy [§]

 • wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y * do korzystania z mojej pracy dyplomowej: ........................tytuł..................... do celów naukowych lub dydaktycznych.
 • Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000r ze zmianami) i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 2005r.), a także odpowiedzialności cywilno-prawnej oświadczam, że przekładana praca dyplomowa została opracowana przeze mnie samodzielnie / została opracowana w zakresie: * ......................................................................... i nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu szkoły wyższej uczelni lub tytułów zawodowych.
 • Wszystkie informacje umieszczone w pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz inne informacje, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami zgodnie z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na dołączenie tekstu pracy do bazy prac systemu antyplagiatowego.
 • *) niepotrzebne skreślić

Termin składania projektów [§]

 • Termin składania projektów dyplomowych inżynierskich jest określony w § 21 ust. 7 pkt 1 Regulaminu studiów
 • Student, który nie złoży projektu dyplomowego w wymaganym terminie, za zgodą dziekana powtarza semestr dyplomowy

Regulamin studiów §21 ust. 7 pkt 1

 • Student składa pracę dyplomową w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych nie później niż do końca prowadzenia zajęć w semestrze dyplomowym – na studiach pierwszego stopnia

Egzamin dyplomowy inżynierski [§]

 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia jest zaliczenie przez studenta wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, łącznie z obowiązującymi praktykami (…)
 • Egzaminy dyplomowe odbywają się zgodnie z harmonogramem roku akademickiego (…) i nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia semestru dyplomowego

Skład komisji egzaminu dyplomowego inżynierskiego [§]

 • przewodniczący (dziekan, prodziekan, kierownik katedry, nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku docenta lub wskazany przez dziekana nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora)
 • dwóch członków będących nauczycielami akademickimi ze stopniem co najmniej doktora, w tym jeden spoza katedry dyplomującej

Przebieg egzaminu dyplomowego inżynierskiego [§]

 • Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym z zakresu wszystkich przedmiotów kierunkowych i profilujących zawartych w programie studiów pierwszego stopnia
 • Student losuje trzy pytania: dwa z zakresu przedmiotów kierunkowych i jedno z zakresu przedmiotów profilujących
 • Pytania z zakresu przedmiotów kierunkowych (około 20 pytań) ustala Komisja programowa danego kierunku studiów, a pytania z zakresu przedmiotów profilujących (około 10 pytań) katedra prowadząca profil dyplomowania

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski

Ocena z egzaminu dyplomowego inżynierskiego [§]

 • Po wylosowaniu trzech pytań student ma 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi, po czym następne 20 minut na udzielenie odpowiedzi przed komisją
 • Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania pomocnicze związane z treścią wylosowanych pytań
 • Komisja dokonuje oceny odpowiedzi na każde pytanie, wpisuje je do protokołu, oblicza wynik egzaminu oraz ostateczny wynik studiów (…)
 • Negatywna ocena z dowolnego pytania oznacza konieczność powtórzenia egzaminu dyplomowego