Nazwa przedmiotu: Seminarium Dyplomowe Magisterskie dla niestacjonarnych studiów magisterskich
Typ przedmiotu: podstawowy
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

seminarium

Liczba godzin: 1 + 2
Prowadzący: dr inż. Jacek Lebiedź
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Informatyka - sem. 3
Stopień: 2 (mgr) - Informatyka - sem. 4
seminarium

Wyniki

Seminarium dyplomowe [§]

([§] oznacza cytat z Regulaminu dyplomowania na WETI PG)

 • Każdy student w czasie semestru dyplomowego realizuje przedmiot „Seminarium dyplomowe magisterskie” prowadzony w katedrze swojej specjalności podstawowej, niezależnie od miejsca realizacji przedmiotu „Praca dyplomowa magisterska”

Cele seminarium [§]

 • przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej
 • przygotowanie do prezentacji pracy na egzaminie dyplomowym

Pozostałe cele seminarium

 • kontrola postępów i pomoc w realizacji pracy dyplomowej w ostatniej fazie jej powstawania
 • bieżący nadzór nad stanem zaawansowania prac dyplomowych (wspomaganie opiekuna i konsultanta)
 • wzajemna komunikacja, dotycząca projektów realizowanych w ramach prac dyplomowych
 • rozwijanie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy

Zadania seminarium [§]

 • W ramach przedmiotu „Seminarium dyplomowe magisterskie” student powinien uzyskać wiedzę na temat
  • zasad pisania pracy
  • dokumentowania wyników eksperymentów
  • odwoływania się do literatury i innych źródeł
  • sposobów prezentacji wyników swojej pracy i uczestniczenia w publicznej dyskusji
  • przygotowania do egzaminu dyplomowego

Niezależność seminarium [§]

 • niezależna jednostka dydaktyczna
 • zaliczenie „Seminarium dyplomowego magisterskiego” jest niezależne od złożenia przez studenta pracy dyplomowej magisterskiej w terminie określonym w Regulaminie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Gdańskiej oraz od zaliczenia przedmiotu „Praca dyplomowa magisterska”

Udział w seminarium – semestr zimowy

 • dwie prezentacje (po około 15 minut) opisujące postępy przygotowywanej pracy dyplomowej
 • wysłuchanie prezentacji i uczestnictwo w dyskusji na temat prac innych osób z grupy

Udział w seminarium – semestr letni

 • trzy prezentacje (po około 25 minut) opisujące postępy przygotowywanej pracy dyplomowej
 • wysłuchanie prezentacji i uczestnictwo w dyskusji na temat prac innych osób z grupy

Kryteria zaliczenia seminarium

 • obecność na wszystkich zajęciach (obowiązkowa)
 • aktywność na zajęciach
 • jakość prezentacji (głównie pod kątem komunikacji) i dostarczonej dokumentacji
 • zaawansowanie pracy (w formie akceptacji opiekuna lub konsultanta)

Zasady oceniania – semestr zimowy

 • ocena końcowa jest zaokrągloną sumą zdobytych punktów
 • max 3 pkt za wystąpienia (po 1,5 pkt za każde wystąpienie)
 • max 1 pkt za uczestnictwo w dyskusji nad wystąpieniami pozostałych osób
 • max 1 pkt za obecność i wysłuchanie wystąpień pozostałych osób

Zasady oceniania – semestr letni

 • ocena końcowa jest zaokrągloną sumą zdobytych punktów
 • max 3 pkt za wystąpienia (po 1 pkt za każde wystąpienie)
 • max 1 pkt za uczestnictwo w dyskusji nad wystąpieniami pozostałych osób
 • max 1 pkt za obecność i wysłuchanie wystąpień pozostałych osób

Strona przedmiotu

Tematyka wystąpień – semestr zimowy

 • cele pracy – 17 listopada 2018, godz. 1415-2000, NE 232
 • plan pracy – 15 grudnia 2018, godz. 1215-1800, NE 232

Tematyka wystąpień – semestr letni

 • analiza zagadnienia – 16 marca 2019, godz. 915-1900, NE 207
 • prezentacja wyników – 6 kwietnia 2019, godz. 915-1900, NE 207
 • obrona pracy dyplomowej (próba generalna) – 18 maja 2019, godz. 915-1900, NE 207

Wystąpienie pierwsze – semestr zimowy

 • Cele pracy
  • Autor i temat pracy, opiekun, konsultant
  • Cele pracy
  • Główne zadania do wykonania
  • Ogólna koncepcja pracy

Wystąpienie drugie – semestr zimowy

 • Plan pracy
  • Autor i temat pracy, opiekun, konsultant
  • Cele pracy (przypomnienie pierwszego wystąpienia)
  • Spis treści pracy
  • Stan zaawansowania
  • Plan pracy i ewentualne zagrożenia

Wystąpienie trzecie – semestr letni

 • Analiza zagadnienia (stan wiedzy)
  • Autor i temat pracy, opiekun, konsultant
  • Cele pracy
  • Dziedzina, której dotyczy praca (przegląd stanu wiedzy w obszarze rozwiązywanego problemu)
  • Narzędzia o zbliżonej funkcjonalności
  • Przewaga tworzonego narzędzia nad innymi
  • Stan zaawansowania
  • Plan dalszej pracy

Wystąpienie czwarte – semestr letni

 • Prezentacja wyników (rezultaty własne)
  • Autor i temat pracy, opiekun, konsultant
  • Cele pracy
  • Przegląd metod rozwiązania zadania
  • Objaśnienie zastosowanych metod
  • Otrzymane wyniki (prezentacja narzędzia)
  • Stan zaawansowania
  • Plan dalszej pracy i termin jej zakończenia

Wystąpienie piąte – semestr letni

 • Obrona pracy dyplomowej (próba generalna)
  • Autor i temat pracy, opiekun, konsultant
  • Cele pracy
  • Postawione zadania do wykonania
  • Omówienie wykonanej pracy
  • Prezentacja osiągniętych wyników (narzędzia)
  • Wnioski
  • Podsumowanie (Czy cel został osiągnięty? Kierunki ewentualnych dalszych prac)

 

Archiwum wyników

 

praca dyplomowa magisterska

Tematy prac dyplomowych

Regulaminy i zarządzenia

Praca dyplomowa magisterska [Zarządzenie Rektora PG nr 49/2014 z 5 grudnia 2014 r.]

 • Praca dyplomowa magisterska jest realizowana na studiach II stopnia i ma charakter pracy teoretycznej, projektowej, obliczeniowej, doświadczalnej, analitycznej na pograniczu z pracą badawczą, czy rozwiązania skomplikowanego problemu inżynierskiego, np. (…) nowatorskiego układu elektrycznego
 • Autor wykorzystuje wiedzę z programu studiów, jednak zwykle wykracza poza program studiów
 • Praca polega na zastosowaniu metod naukowych do osiągnięcia celu pracy, zawiera przegląd literatury naukowej i zawodowej

Oczekiwania od pracy dyplomowej [§]

 • Dyplomant w magisterskiej pracy dyplomowej powinien wykazać się:
  • znajomością aktualnego stanu wiedzy i technologii w zakresie objętym tematem pracy
  • umiejętnością samodzielnego rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej, a także metod badawczych i eksperymentalnych
  • umiejętnością wykorzystania, np. metod matematycznych, symulacyjnych, metod planowania oraz opracowania wyników eksperymentu
  • umiejętnością doboru i wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych do części inżynierskiej i badawczej pracy
  • umiejętnością rozwiązywania prostszych problemów naukowych

Wymagania stawiane pracy dyplomowej [stary §]

 • Zgodnie z ogólnymi wymaganiami związanymi z uzyskaniem tytułów zawodowych inżyniera i magistra inżyniera, praca dyplomowa powinna zawierać rozwiązanie konkretnego, nietrywialnego problemu z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas studiów. Powinna stanowić ona dowód na to, że dyplomant opanował podstawową wiedzę inżynierską (w przypadku pracy magisterskiej – również wiedzę teoretyczną) i potrafi to udowodnić na jednym z konkretnych przykładów podanych w formie zadania problemowego.

Przykładowy spis treści pracy dyplomowej

 • Wstęp
 • Analiza zagadnienia i istniejących narzędzi
 • Projekt narzędzia
 • Implementacja (realizacja) narzędzia
 • Testy, eksperymenty i wnioski
 • Podsumowanie
 • Literatura i załączniki (np. instrukcja)

Liczba autorów pracy dyplomowej [§]

 • Prace dyplomowe magisterskie są pracami wykonywanymi przez jednego studenta
 • W szczególnych przypadkach, uzasadnionych złożonością postawionego problemu, praca dyplomowa magisterska może być realizowana przez dwóch studentów

Kontrola postępów pracy dyplomanta [§]

 • Okresowa kontrola postępów dyplomanta należy do opiekuna pracy a także konsultanta pracy, jeżeli taka osoba została wyznaczona
 • Obowiązkiem dyplomanta jest składanie sprawozdań z przeprowadzonych prac w odstępach nie dłuższych niż jeden miesiąc
 • Kontrola postępów jest dokumentowana przez opiekuna pracy dyplomowej w postaci stosownych wpisów w protokole z przedmiotu „Praca dyplomowa magisterska” w semestrze przeddyplomowym i dyplomowym
 • Przedmiot „Praca dyplomowa magisterska” w semestrze dyplomowym zalicza prodziekan ds. kształcenia na podstawie terminowego złożenia w dziekanacie egzemplarza pracy dyplomowej magisterskiej
 • Egzemplarz pracy dyplomowej składany do dziekanatu powinien być zaakceptowany przez opiekuna pracy i kierownika katedry macierzystej poprzez złożenie podpisów na stronie tytułowej pracy wraz z parafowanym przez studenta wydrukiem z systemu antyplagiatowego

Ważność tematu pracy magisterskiej [§]

 • Ważność tematu pracy dyplomowej magisterskiej wynosi 2 lata
 • W przypadku niezłożenia przez dyplomanta pracy dyplomowej magisterskiej przed upływem 2 lat od daty jej podjęcia (liczonej od pierwszego dnia semestru przeddyplomowego), temat pracy wygasa, karta dyplomanta traci ważność
 • W przypadku rezygnacji ze studiów temat pracy wygasa z dniem rezygnacji

Prawa autorskie [§]

 • Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, wyłącznym właścicielem pracy dyplomowej są jej wykonawcy, czyli studenci (ale może również opiekun i konsultant) [stwierdzenie nieobecne w §]
 • W przypadku realizacji pracy dyplomowej przez dwóch dyplomantów należy precyzyjnie określić, w części zawierającej podsumowanie pracy, wkład każdego wykonawcy
 • [należy] wyraźne wskazać w tekście [pracy dyplomowej] źródła pochodzenia opisanych rozwiązań nie będących wytworem działalności dyplomanta lub zespołu
 • (...) zalecane jest wypełnienie klauzuli o przeniesieniu praw majątkowych do wyników pracy na rzecz Politechniki Gdańskiej i zgodzie na ich nieodpłatne wykorzystanie przez Wydział dla celów badawczych i edukacyjnych
 • Opiekunowie prac mogą uzależniać zgodę na realizację danego tematu od podpisania takiej klauzuli

Samodzielność wykonania [§]

 • Praca dyplomowa magisterska jest samodzielną pracą studenta, podlega kontroli antyplagiatowej i jest umieszczana w ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych
 • Na drugiej stronie pracy, następującej po stronie tytułowej, powinno być zamieszczone i własnoręcznie podpisane oświadczenie dyplomanta o samodzielnym wykonaniu pracy (wg jednolitego wzoru wygenerowane w systemie eDziekanat)

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy [§]

 • wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y * do korzystania z mojej pracy dyplomowej: ........................tytuł..................... do celów naukowych lub dydaktycznych
 • Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631) i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), a także odpowiedzialności cywilno-prawnej oświadczam, że przekładana praca dyplomowa została opracowana przeze mnie samodzielnie / została opracowana w zakresie: * .........................................................................
 • Niniejsza praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem tytułu zawodowego
 • Wszystkie informacje umieszczone w pracy, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami zgodnie z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • *) niepotrzebne skreślić

Przekazanie Uczelni pracy dyplomowej [§]

 • Dyplomant przygotowuje trzy komplety dokumentacji, każdy składający się z wydrukowanego i oprawionego egzemplarza pracy oraz dołączonej do niego kopii płyty CD/DVDz tekstem pracy w wersji gotowej do wydruku (PDF)
 • Dwa komplety pozostają w katedrze opiekuna, a trzeci zostaje przekazany do Dziekanatu celem archiwizacji
 • Egzemplarz przekazywany do Dziekanatu winien być w miękkiej oprawie i wydrukowany dwustronnie, a płyta CD/DVD opisana i uwierzytelniona podpisem wykonawcy pracy dyplomowej magisterskiej

Ocena pracy dyplomowej [§]

 • Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy oraz recenzent
 • W przypadku prac dwuosobowych opinie recenzenta i opiekuna pracy muszą być opracowana indywidualnie dla każdego dyplomanta i dokładnie precyzować jego wkład w pracę dyplomową
 • Ocena wystawiona studentowi za pracę dyplomową jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez opiekuna i recenzenta

Wymagania stawiane pracy dyplomowej [§]

 • strona tytułowa *)
 • oświadczenie dyplomanta o samodzielnym wykonaniu pracy *)
 • parafowany przez dyplomanta wydruk raportu z systemu antyplagiatowego wraz z opinią opiekuna pracy na podstawie raportu z kontroli antyplagiatowej
 • spis treści
 • wykaz skrótów i oznaczeń
 • tekst pracy obejmujący:
  • wstęp, w którym musi być sformułowany cel pracy i zakres pracy
  • przegląd stanu wiedzy w obszarze rozwiązywanego problemu
  • formalny opis zadania będącego przedmiotem pracy
  • rozwiązanie zadania
  • omówienie wyników
  • podsumowanie
  • wykaz literatury
 • płyta CD/DVD
  • tekst pracy
  • dokumentacja techniczna opracowanych urządzeń
  • kod źródłowy
  • binarna wersja opracowanych programów
  • instrukcje obsługi, instalacji itp.
  • Na płycie nie mogą znajdować się żadne materiały, do dystrybucji których dyplomant nie ma prawa
 • *) wg jednolitego wzoru wygenerowana/e w systemie eDziekanat

Praca dyplomowa w języku angielskim [§]

 • [Praca dyplomowa] może być napisana w języku angielskim za zgodą dziekana
 • Do pracy napisanej w języku angielskim musi być dołączone streszczenie w języku polskim opatrzone tytułem pracy w języku polskim, zawierające łącznie nie mniej niż 500 słów

Praca dyplomowa niejawna [§]

 • Przy przyjęciu pracy dyplomowej magisterskiej opiekun pracy (...) może wnioskować o nadanie pracy trybu niejawnego
 • W przypadku, gdy praca ma charakter niejawny, płyta CD/DVD przekazywana do dziekanatu zawiera tylko część jawną pracy (np. wstęp, przegląd stanu wiedzy, ogólne postawienie zadania, podsumowanie, literatura)
 • Pełny tekst pracy przechowywany jest w katedrze opiekuna pracy

Egzamin dyplomowy magisterski [§]

 • Złożenie pracy dyplomowej oznacza wykonanie zadań przewidzianych tematem pracy dyplomowej i oddanie maszynopisu będącego przedmiotem recenzji
 • Opiekun pracy składa do dziekanatu, najpóźniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, wypełnioną Kartę egzaminu dyplomowego magisterskiego, zawierającą oceny pracy wystawione przez opiekuna pracy i recenzenta, wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez nich formularzami opinii/recenzji, oraz proponowany termin i skład komisji egzaminu dyplomowego
 • Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie komplet dokumentów dotyczących egzaminu dyplomowego
  • egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej i na płycie CD/DVD
  • legitymację studencką
  • wypełnioną kartę obiegową
  • fotografie dyplomowe
  • dowód wpłaty za wydanie dyplomu
  • opcjonalnie podanie o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
 • Student jest powiadamiany o terminie egzaminu dyplomowego magisterskiego za pomocą indywidualnego konta studenta w systemie eDziekanat co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu
 • Egzamin dyplomowy magisterski na studiach drugiego stopnia powinien odbyć się w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej magisterskiej

Skład komisji egzaminu dyplomowego [§]

 • przewodniczący (dziekan, prodziekan, kierownik katedry lub wskazany przez dziekana nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora)
 • opiekun pracy dyplomowej
 • recenzent
 • członkowie (opcjonalnie)
  • konsultant pracy dyplomowej
  • specjalista spoza katedry dyplomującej lub spoza uczelni

Przebieg egzaminu dyplomowego [§]

 • Zgodnie z regulaminem studiów, egzamin dyplomowy magisterski jest egzaminem ustnym
 • Zasadniczym elementem egzaminu jest przedstawienie przez dyplomanta głównych celów i wyników pracy oraz dyskusja na temat pracy dyplomowej
 • W dyskusji tej wiodącą rolę powinien odgrywać recenzent pracy
 • Zarówno prowadzący seminarium dyplomowe, jak i opiekun pracy, powinni przygotować dyplomanta do jasnego, komunikatywnego i zwięzłego zaprezentowania problemu, metody jego rozwiązania i uzyskanych wyników
 • Zalecane jest użycie do prezentacji nowoczesnych technik multimedialnych
 • Poza zreferowaniem pracy dyplomant powinien odpowiedzieć na dwa pytania, które nie powinny pozostawać w bezpośrednim związku z pracą dyplomową
 • Każda katedra może przygotować zestaw pytań przykładowych z zakresu programu kształcenia swojego kierunku i specjalności i podać je wcześniej do wiadomości dyplomantów
 • Egzaminy dyplomowe magisterskie mogą odbywać się w ciągu całego roku z wyłączeniem okresu od 20 lipca do 10 września (przerwa wakacyjna)