Nazwa przedmiotu: Wirtualne Zespoły Robocze (Współpraca w cyberprzestrzeni)
Typ przedmiotu: subkierunkowy
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
wykład
Liczba godzin: 1
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
Prowadzony na:

Stopień: 1 (inż.)

Stopień: 1 (inż.)

- Informatyka

- Automatyka i robotyka

- sem. 6

- sem. 6

projekt
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jerzy Dembski
Prowadzony na:

Stopień: 1 (inż.)

Stopien: 1 (inż.)

- Informatyka

- Automatyka i robotyka

- sem. 6

- sem. 6

wykład
Nazwa przedmiotu:

Wirtualne zespoły robocze (Współpraca w cyberprzestrzeni)

Cel przedmiotu:

 1. Przedstawić nie-algorytmiczne modele obliczeń do pracy grupowej w środowisku rozproszonym
 2. Przedstawić nowe kierunki rozwoju zastosowań informatyki dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego
 3. Zademonstrować w praktyce kilka aplikacji, reprezentujących główne klasy rozproszonych systemów interaktywnych

Treść przedmiotu:

 1. Technologie współdzielenia przestrzeni

 2. Interaktywna symulacja rozproszona.

 3. Interaktywny model obliczeń

 4. Systemy agentowe zamknięte i otwarte.

 5. Implementowalność negocjacji, racjonalność agenta

 6. Protokół negocjacji i publiczne normatywy zachowania.

 7. Negocjacje rozdzielne i integrujące

 8. Klasy zadań koordynacyjnych, klasy strategii negocjacji

 9. Rozwiązania inspirowane praktyką społeczną

 10. Przestrzeń stanów gry.

 11. Ograniczenia racjonalności agenta

 12. Problem koordynacji w teorii gier

 13. Optymalność Pareto i rozwiązanie Nash'a

 14. Obliczeniowe modele negocjacji

 15. Wirtualne środowiska rozproszone: współdzielenie przestrzeni i czasu

 16. Architektura ‘object-event’ (SIMNET, DIS)

 17. Algorytmy predykcji stanu: nawigacja obliczeniowa, obiekty-widma;

 18. Standard HLA: federacja, federaty i infrastruktura wykonawcza RTI

 19. Cztery generacje gier sieciowych.

 20. Problem wyłącznej własności obiektu.

 21. Protokoły nawigacji obliczeniowej.  

 22. Metody konwergencji stanu.  

 

Punktacja:

Z#

termin

%

Opis

Zn

 

60

Zadania laboratoryjne

K

15 g.

40

Kolokwium
 

100

Oceny końcowej
 

Uwaga:

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu (WZR dla Inf i WCB dla AiR jednocześnie) odbędzie się:

we czwartek, 12.09, godz. 16:15-17:00, w Aud. Kowalskiego (WETI)
Do kolokwium mogą przystąpić tylko te osoby, które nie przystąpiły do kolokwium w pierwszym terminie lub otrzymały z przedmiotu ocenę niedostateczną.
projekt

Zaliczenie przedmiotu

Ponad 50% łącznie za zadania laboratoryjne i kolokwium

 

Regulamin laboratorium

Wirtualne zespoły robocze - laboratorium, studia niestacjonarne - jesień-zima 2019/20

Temat 1: Architektury sieciowe

Program bazowy: <wersja a>, <wersja b>, <wersja c>, <wersja d>

Instrukcja laboratoryjna (pdf )

Zadania dodatkowe (pdf)

Temat 2: Nawiązywanie współpracy

Program bazowy: <przykładowy>, <wersja a>, <wersja b>, <wersja c>

Instrukcja laboratoryjna (pdf)

Zadania dodatkowe (pdf)

Temat 3: Sterowanie autonomicznymi agentami

Program bazowy: <wersja a>, <wersja b>, <wersja c>

Instrukcja laboratoryjna (pdf)