Projekt badawczy OPUS 2013/11/B/ST7/04309

IG_FNP_EU


Witamy na stronie projektu badawczego "Badanie zjawisk polowych występujących przy rozpraszaniu fali elektromagnetycznej w nowych materiałach i ich zastosowanie w technice mikrofalowej i fal milimetrowych" realizowanego w ramach programu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Na stronie tej znajdziesz między innymi:

 • informacje o zakresie merytorycznym prowadzonych prac
 • informacje o wykonawcach projektu
 • informację o rezultatach projektu, w tym o publikacjach naukowych

Krótki opis projektu

W związku z obserwowanym dynamicznym rozwojem systemów telekomunikacyjnych, a więc również stosowanych w nich urządzeń do komunikacji ruchomej i satelitarnej, kluczowym problemem staje się poszukiwanie nowych zintegrowanych rozwiązań układów mikrofalowych, będących podstawowymi elementami takich systemów. Przykładami wspomnianych układów są struktury otwarte, w tym układy formowania wiązki antenowej, układy zmiany polaryzacji fali, jak również struktury zamknięte tj. sprzęgacze, filtry mikrofalowe, dzielniki mocy i układy niewzajemne takie jak izolatory lub cyrkulatory. Prowadzone obecnie badania dotyczą miniaturyzacji wspomnianych układów, tworzenia sterowanych elektronicznie lub mechanicznie układów filtrujących oraz projektowania układów szerokopasmowych. Prace prowadzone nad tymi układami implikują poszukiwanie nowych materiałów, których wykorzystanie pozwoli na uzyskanie odpowiednich własności i parametrów tych układów. Przykładami są sztuczne materiały takie jak metamateriały, ośrodki chiralne oraz pseudochiralne. Własności anizotropowe tych materiałów lub periodyczność ich struktury umożliwiają wystąpienie zjawisk falowych takich jak sprzęganie się rodzajów ortogonalnych lub spowalnianie fali elektromagnetycznej, które znalazły już zastosowanie w technice mikrofalowej i fal milimetrowych. Obecnie, w zakresie częstotliwości od mikrofal do teraherców wzrosło zainteresowanie grafenem. Występujące w tym materiale zjawiska falowe (efekt Halla, zależność częstotliwościowa przewodności grafenu) mogą być wykorzystane do realizacji układów niewzajemnych pracujących w szerokim paśmie częstotliwości lub projektowania nanoprowadnic w paśmie terahercowym.

Celem niniejszego projektu będą badania nowych materiałów realizowanych w postaci odpowiednio rozmieszczonych i zorientowanych względem siebie konfiguracji obiektów rozpraszających (np. dielektrycznych, metalowych, metalowo-dielektrycznych, ferrytowych, chiralnych lub pseudochiralnych oraz pokrytych cienką warstwą grafenu dielektryków) zatopionych w jednolitym tworzywie. Przykładowo umieszczenie takiego materiału na kierunku promieniowania anteny bądź w złączach falowodowych pozwoli na tworzenie układów o pożądanych własnościach falowych np. zadanej polaryzacji fali bądź układu filtru o zadanej charakterystyce. Odpowiednio zaprojektowane takie materiały będą mogły mieć również własności metamateriałów a wprowadzenie ich do falowodów pozwoli na realizację prowadnic typu LH (Left-Hand).

Wykonawcy projektu


prof dr hab. inż. Jerzy Mazur (kierownik projektu)
dr inż. Adam Kusiek (pracownik badawczy)
dr inż. Wojciech Marynowski (pracownik badawczy)
dr inż. Rafał Lech (pracownik badawczy)

Dotychczasowe wyniki prac

Osiągnięcia projektu


1. Opracowanie modeli matematycznych, algorytmów i oprogramowania opartych na metodach analitycznych (AM) lub hybrydowych, łączących metody momentów (MoM), rodzajów sprzężonych (CMM), dopasowania i ortogonalizacji rodzajów (MM), dopasowania pól (FM), spektralną (SDA), różnic skończonych (FD) lub elementów skończonych (FEM) do:

 • analizy rozpraszania fali elektromagnetycznej od obiektów cylindrycznych o dowolnym przekroju poprzecznym (wypukłym) wykonanych z różnych materiałów umieszczonych w otwartych i zamkniętych strukturach falowych (FM);
 • wyznaczania współczynników propagacji otwartych prowadnic cylindrycznych o dowolnym przekroju poprzecznym (FM);
 • analizy mikropaskowych struktur rezonansowych zawierających warstwy materiałów pseudochiralnych o dowolnej grubości (MoM+MM);
 • badania wpływu warstw pseudochiralnych na parametry falowe ekranowanych prowadnic zintegrowanych (MoM+MM);
 • analizy parametrów rozproszenia złączy falowodów cylindrycznych zawierających dowolnie umieszczone obiekty osiowo-symetryczne o dowolnym kształcie (FD+MM);
 • badań charakterystyk rozproszenia w niewzajemnych magnesowanych wzdłużnie złączach linii sprzężonych o przekroju eliptycznym (MoM+CMM);
 • analizy charakterystyk rozpraszania w złączach linii sprzężonych zawierających magnesowany wzdłużnie rdzeń ferrytowy o dowolnym przekroju poprzecznym z możliwością definicji wrót układy zawierających magnesowany ferryt (FEM);
 • badania zjawiska przemieszczenia pola w półprzewodnikowych liniach i złączach szczelinowych magnesowanych poprzecznie polem symetrycznym lub antysymetrycznym i wykazanie ich komplementarności do efektów przemieszczenia pola znanych w liniach ferrytowych (AM);
 • analizy prowadnic zawierających cienkie paski grafenowe i/lub metalowe: dla struktur otwartych (SDA), dla struktur zamkniętych (MoM).

 


2. Projekty nowych układów mikrofalowych w postaci:

 • szerokopasmowego zintegrowanego falowodowego układu izolatora w oparciu o zbadany efekt przemieszczenia pola w falowodach ferrytowych magnesowanych antysymetrycznych polem poprzecznym;
 • szerokopasmowych cyrkulatorów i izolatorów w zakresie fal milimetrowych wykorzystujących zjawiska niewzajemne występujące w liniach i złączach półprzewodnikowych;
 • zintegrowanego mikropaskowo-szczelinowego izolatora w oparciu o zjawisko przemieszczenia pola w ferrytowych liniach mikropaskowych magnesowanych antysymetrycznych polem poprzecznym;
 • cylindrycznego falowodu LH z dielektryczno-metalowym rdzeniem semi-periodycznym. Struktura przydatna do projektowania falowodowych dielektrycznych źródeł promieniowania;

 


3. Dodatkowe osiągnięcia:

 • opracowanie efektywnego algorytmu śledzenia miejsc zerowych na płaszczyźnie zespolonej w funkcji częstotliwości w celu umożliwienia analizy prowadnic zawierających cienkie warstwy grafenowe w oparciu o model ośrodka uwzględniających dyspersję przestrzenną;
 • wprowadzenie nowych warunków brzegowych umożliwiających modelowanie cienkich warstw materiałów charakteryzowanych tensorową wartością przenikalności elektrycznej (np. magnesowany grafen, półprzewodnik) z uwzględnieniem ich grubości.

 

Uzyskane wyniki

W zakresie badań struktur otwartych opracowano modele umożliwiające efektywną analizę efektów rozpraszania fali elektromagnetycznej od obiektów cylindrycznych o dowolnym, wypukłym przekroju poprzecznym. Model oparty jest na analizie problemu metodą dopasowania i ortogonalizacji pól, które wewnątrz i na zewnątrz obiektu rozwija się w szereg funkcji Fouriera-Bessela. Składowe styczne pól są następnie dopasowywane na granicy obszarów przy użyciu rzutowania ich na ustalony zestaw funkcji ortogonalnych. Dowolność kształtu obiektu nie komplikuje w tym przypadku analizy, ponieważ nie wymaga definiowania skomplikowanych w tym przypadku relacji prądowych i funkcji Greena. Obliczenia i implementacja metody są więc znacznie mniej złożone niż w poprzednio stosowanych modelach. W celu uogólnienia metody obiekt rozpraszający definiowany jest przez macierz impedancyjną, określoną na powierzchni cylindra otaczającego obiekt. Macierz ta jest niezależna od pola pobudzającego co pozwoliło na rozszerzenie analizy rozpraszania również na struktury zamknięte np. złącza falowodowe i rezonatory. Opracowana metoda pozwala na analizę obiektów o skomplikowanej geometrii bez konieczności stosowania metod dyskretnych, które wymagają znacznie większych zasobów sprzętowych jak i czasu obliczeń. Wyniki prac opisujące opracowaną metodę zostały zebrane w formie publikacji wydanej w czasopiśmie IEEE-TAP (struktury dielektryczne, ferrytowe i metalowe) oraz na konferencji ISAP2016 (struktury pseudochiralne). Przykładowe wyniki przedstawiono na Rys. 1.

..
Rys. 1. Przykładowe wyniki dla zamkniętych i otwartych struktur rozpraszających.

W następnym etapie prac zmodyfikowano opracowany model do analizy otwartych prowadnic falowych o dowolnym, wypukłym przekroju poprzecznym. Powstałe oprogramowanie wykorzystuje własny algorytm do efektywnego znajdowania zer na płaszczyźnie zespolonej i pozwala na wyznaczanie zespolonych współczynników propagacji fal w tych prowadnicach, zawierających również materiały stratne. Uzyskane wyniki zebrano w formie publikacji wysłanej do recenzji do czasopisma IEEE-TAP. Przykładowe wyniki przedstawiono na Rys. 2.

..
Rys. 2. Przykładowe wyniki dla prowadnic o dowolnym przekroju poprzecznym.

W celu badań zjawisk wynikających ze sprzężenia warstw pseudochiralnych z polem EM w struktur falowych, w pierwszym etapie analizowano otwarte i zamknięte prowadnice i rezonatory mikropaskowe z warstwami typu Omega o różnej grubości. Model takiej struktury analizowano metodą MoM. W celu analizy struktur z cienką warstwą Omega wprowadzono jej przybliżone warunki ciągłości. W celu weryfikacji oraz dla analizy struktur z warstwami Omega o większej grubości, zastosowano podejście pełnofalowe, wyznaczając w warstwie pola EM i uwzględniającą ją w rozwiązaniu zagadnienia brzegowego badanej struktury. Uzyskane w oparciu o opracowane oprogramowanie wyniki wykazały wpływ parametrów warstw materiału Omega na parametry falowe wybranych typów fal w linii mikropaskowej oraz częstotliwości rezonansowych rezonatorów. Efekt ten wynika ze sprzężenia warstw Omega z polem EM, które zależy od konfiguracji Omeg względem składowych pola EM fali w linii lub pola zmagazynowanego w rezonatorze. Struktury zawierające materiały pseudochiralne mogą być stosowane przy projektowaniu mikropaskowych źródeł antenowych oraz również zintegrowanych elementów pasywnych np. sprzęgaczy i filtrów. Wyniki prac opisujące opracowaną metodę zaprezentowano na konferencjach ICEAA2015, PIERS2015 i MIKON2016. Przykładowe wyniki przedstawiono na Rys. 3.

...
..
Rys. 3. Przykładowe wyniki dla struktur rezonansowych z warstwami pseudochiralnymi.

Następny punkt prac dotyczył analizy problemów prowadnic oraz układów niewzajemnych. Badania te prowadzono dla struktur zawierających materiały żyromagnetyczne (magnesowany ferryt) oraz żyroelektryczne (magnesowany półprzewodnik lub grafen) do częstotliwości submilimetrowych. Wykorzystano metodę hybrydową FD-MM (opracowaną w ramach wcześniej realizowanych projektów) do modelowania sekcji falowodów cylindrycznych zawierających dowolnie zorientowane osiowo-symetryczne elementy ferrytowe o nieregularnym kształcie. W zaproponowanej metodzie każdy pojedynczy obiekt reprezentowany jest jako sfera definiowana na powierzchni wielorodzajową macierzą impedancyjną. Macierz ta określona jest z analizy obiektu wewnątrz sfery metodą FD. Korzystając z metody dopasowania pól falowodowych na powierzchni obiektów oraz rozproszenia pól między nimi określana jest macierz rozproszenia badanego złącza. Poprawność metody została zweryfikowana numerycznie przy wykorzystaniu oprogramowania komercyjnego dla wybranych aplikacji (tj. przestrajany polem magnesującym filtr, przesuwnik fazy z rotacją Faradaya). Wyniki tych badań przedstawiono w publikacji w czasopiśmie IET-MAP. Przykładowe wyniki przedstawiono na Rys. 4.

..
Rys. 4. Parametry rozproszenia przestrajango polem magnetycznym filtru mikrofalowego zawierającego magnesowane poprzecznie kulki ferrytowe.

W dalszej kolejności opracowano metodę hybrydową FEM-MM, która umożliwia efektywną analizę parametrów falowych i charakterystyk rozproszenia magnesowanych podłużnie sekcji ferrytowych o dowolnym przekroju. W odniesieniu do oprogramowania komercyjnego metoda umożliwia analizę złączy zawierających we wrotach materiał ferrytowy. Ponadto podejście to charakteryzuje się dużą efektywnością numeryczną wynikającą z zalet łączonych metod. W proponowanym podejściu współczynniki propagacji i rozkłady pól określane są na podstawie rozwiązania problemu własnego, co jest znacznie szybsze niż wyznaczenie ich z rozwiązania układu równań jednorodnych w sformułowaniach analitycznych. Ponadto parametry rozproszenia złącza obliczane są w oparciu o metodę MM, w której wymagane całki pól są wyznaczane przy niewielkim nakładzie numerycznym w oparciu o pośrednie wyniki obliczeń z metody FEM. Opracowany model zastosowano do obliczeń charakterystyk rozproszenia sekcji zintegrowanych ferrytowych sekcji linii sprzężonych (FCL) o różnym kształcie (prostokątny do eliptycznego) przekroju poprzecznego. Wyniki te pozwoliły na weryfikację rezultatów uzyskanych opracowaną metodą przybliżoną, opartą na połączeniu metody momentów z metodą rodzajów sprzężonych. Metoda ta, z uwagi na szybkość obliczeń parametrów rozproszenia złączy FCL można zastosować do ich optymalizacji. Opracowane algorytmy pozwoliły na znaczące przyspieszenie obliczeń parametrów rozproszenia sekcji FCL oraz zawierających sekcje układów niewzajemnych (cyrkulatory, izolatory) względem oprogramowania komercyjnego. Wyniki badań związane ze zintegrowanymi układami niewzajemnymi zostały przedstawione w formie rozdziału w monografii INTECH2016, publikacjach konferencyjnych PIERS 2015, MIKON 2016 oraz w czasopiśmie JEMWA. Przykładowe wyniki przedstawiono na Rys. 5.

..
Rys. 5. Parametry rozproszenia magnesowa-nego wzdłużnie złącza ferrytowych linii sprzężonych o przekroju eliptycznym.

Następne badania dotyczyły zjawisk przemieszczenia pola EM obserwowanych w ferrytowej linii mikropaskowej oraz zintegrowanym falowodzie prostokątnym magnesowanych poprzecznie magnetycznym polem antysymetryczny. Uproszczona analiza takich prowadnic wykazała występowania w nich zjawisk niewzajemnych wynikających z konwersji energii fali rodzaju podstawowego padającego na płaszczyznę elektryczną do tłumionych w ferrycie wyższych rodzajów. Pozwoliło to na zaprojektowanie dwóch typów zintegrowanych izolatorów ferrytowych. Pierwszy z nich wykorzystuje prowadzenie fali tylko w jednym kierunku w sekcji zintegrowanego falowodu prostokątnego wypełnionego dwoma płytkami ferrytowymi rozdzielonymi szczeliną dielektryczną. Energia fali EM pobudzającej sekcję w jednym kierunku koncentruje się przy zwartych brzegach, gdzie jest tłumiona, zaś w drugim kierunku prowadzona jest w centralnej szczelinie. W proponowanym izolatorze sekcja falowodowa pobudzana jest liniami mikropaskowymi a układ może być realizowany techniką SIW. Wyniki symulacji i eksperymentu dla prezentowanego modelu izolatora (patrz rys. 6) omówiono w pracy wysłanej do recenzji do IEEE-MWCL i wniosku patentowym. Drugą proponowaną konfiguracją izolatora jest układ, w którym zastosowano magnesowaną antysymetrycznie mikropaskową sekcję ferrytową. Przy nieparzystym pobudzaniu w jednym kierunku w przekroju symetrii sekcji występuje płaszczyzna elektryczna powodują wytłumienie fali. Przy takim pobudzeniu dla kierunku przeciwnego fala jest transmitowana przy otwartych brzegach sekcji. W celu nieparzystego pobudzenia sekcji zastosowano transformator z linii mikropaskowej na zwarty odcinek linii szczelinowej. Obwód projektowanego izolatora oraz wyniki symulacji przedstawiono na rys. 7 oraz szerzej omówiono we wniosku patentowym.

.
Rys. 6. Zdjęcie wykonanego prototypu zintegrowanego izolatora falowodowego magnesowanego polem antysymetrycznym.
....
Rys. 7. Parametry rozproszenia zintegrowanego mikropaskowo szczelinowego izolatora magnesowanego polem antysymetrycznym.

Analogiczne zjawiska polowe występujące w komplementarnych prowadnicach i układach zawierających ośrodki żyromagnetyczne i żyroelektryczne określonych odpowiednio hermitowskim tensorem zainspirowały badania niewzajemnych efektów przemieszczenia pola EM w strukturach zawierających magnesowany półprzewodnik. Zauważono, że zjawiska te charakteryzują falę powierzchniową typu TM prowadzoną przy brzegu magnesowanego poprzecznie półprzewodnika ograniczonego metalem. Opis zjawisk przemieszczenia pola wykonano dla różnych struktur półprzewodnikowych w oparciu o metodę macierzy transmisji oraz modelowania w symulatorze HFSS. Wykazano, że są one analogiczne jak występujące w komplementarnych do nich strukturach ferrytowych. Takim przykładem jest struktura półprzewodnikowa z otwartym brzegiem, w której analogicznie jak w ferrytowej z brzegiem zwartym występuje efekt konwersji energii między prowadzoną falą powierzchniową a wyższymi tłumionymi typami fal. Pokazano, że efekt ten może być wykorzystany do realizacji izolatorów półprzewodnikowych bez warstw stratnych w zakresie fal milimetrowych. Analogiczne zjawiska wypromieniowania obserwowano w obu materiałach dla prowadzonych tam fal powierzchniowych wzdłuż brzegu krzywoliniowego. Wyniki badań pozwoliły określić zasadę działania i zaproponować szerokopasmowe półprzewodnikowe układy niewzajemne (cyrkulatory i izolatory) dla fal milimetrowych, które mogą być realizowane technikami linii koplanarnej lub linii płetwowej. Wyniki modelowania półprzewodnikowego cyrkulatora z rodzajem brzegowym prezentuje praca opublikowana w czasopiśmie IEEE-MTT.

Kolejny etap badań dotyczył prowadzenia fali EM w zintegrowanych strukturach falowych zawierających warstwy grafenu. Prace te dotyczyły głównie prowadnic zintegrowanych w zakresie częstotliwości powyżej 100 GHz do pasma THz, w którym straty prowadzonej fali EM w grafenie mogą być akceptowane. W tym paśmie mogą się już pojawić zjawiska związane z dyspersją przestrzenną w grafenie wynikające z różnej jego przewodności pól TM i TE sprzężonych w prowadzonej fali EM. Jednocześnie efekt Halla występujący w magnesowanym grafenie jest analogiczny do obserwowanego w cienkim magnesowanym półprzewodniku. Oba te materiały charakteryzują się taka samą formą tensora przewodności, który jest odpowiedzialny za występujące w ich strukturach podobne zjawiska przemieszczenia pola EM. Opracowano i oprogramowano dwa modele matematyczne umożliwiające określenie charakterystyk dyspersyjnych oraz rozkładów pola EM w prowadnicach zintegrowanych zawierających cienkie paski grafenowe i/lub metalowe. Pierwszy z nich oparty jest na modyfikacji metody spektralnej, w której równanie Greena jest określone przez prądy przewodzenia na paskach metalowych oraz prądy na paskach grafenowych, które są definiowane przez tensor przewodności. W drugim modelu prądy te definiują warunki ciągłości na pasku grafenu, rozwiązywane poprzez ortogonalizację rodzajów. Model umożliwia analizę ekranowanych struktur zawierających dowolną konfigurację i liczbę pasków grafemowych z uwzględnieniem ich strat. Oba modele zostały powiązane z opracowanym w ramach projektu oprogramowaniem obliczającym i śledzącym zera funkcji zespolonej co pozwoliło wykonanie efektywnych czasowo obliczeń charakterystyk dyspersyjnych zintegrowanych linii zawierających paski metalowe i grafenowe oraz obliczeń rozkładów prądów i pola EM wykazującego zjawisko przemieszczenia pola EM, które mogą być wykorzystane do realizacji układów niewzajemnych w zakresie THz. Algorytm metody poszukiwania i śledzenia zer na płaszczyźnie zespolonej wraz z przykładami zastosowania opisano w publikacji w czasopiśmie z listy filadelfijskiej IEEE-TAP oraz przedstawiono na międzynarodowej konferencji ISAP 2016.

W celu dokładniejszego modelowania bardzo cienkich warstw materiałów charakteryzowanych tensorem przewodności (np. magnesowanego grafenu, półprzewodnik) określono ich nowe warunki brzegowe, uwzględniające ich grubość. Warunki te zostały zdefiniowane w postaci macierzy transmisyjnej wiążącej składowe styczne pola elektrycznego oraz magnetycznego na obydwu powierzchniach warstwy. Przy założeniu nieskończenie cienkiej warstwy warunki te redukują się do znanych w literaturze warunków brzegowych. Na rys. 8 pokazano wpływ grubości magnesowanej płytki żyroelektrycznej w falowodzie cylindrycznym na wartość kąta rotacji Faraday'a. Proponowane warunki mogą być stosowane w modelach rozpraszania obiektów pokrytych takimi warstwami lub przez nie ekranowanymi. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie referatu na międzynarodowej konferencji ISAP 2016.

..
Rys. 8. Przykładowe wyniki dla struktury zawierającej warstwę gyroelektryczną o skończonej grubości.

Kolejny etap badań dotyczył falowodów LH (ang. Left Handed). W falowodach tych można uzyskać obniżenie częstotliwość odcięcia fali rodzaju podstawowego. Efekt LH otrzymuje się głównie poprzez zaburzenie periodyczne ścianek falowodu. Zaproponowany i opracowany w ramach projektu falowód LH zrealizowany jest w postaci falowodu cylindrycznego zawierającego rdzeń periodyczny złożony z dysków metalowych przedzielonych dielektrykiem lub pierścieni metalowych umieszczonych na walcu dielektrycznym. W oparciu o rozwinięcie polowej metody impedancyjnej wprowadzone efektywne sekcje rdzenia oraz ich układy zastępcze. Obliczone na podstawie obu rozwiązań charakterystyki dyspersyjne wykazywały propagację w strukturze fal wstecznych, zaś na obliczonych charakterystykach rozproszenia sekcji tego falowodu pojawiły się zakresy transmisji fali podstawowej TE11 poniżej częstotliwości odcięcia falowodu jednorodnego. Wyniki te zostały w pełni zweryfikowane symulacjami w HFSS oraz wykonanym eksperymentem i opublikowane w czasopiśmie JEMWA.

..
Rys. 9. Zdjęcie wykonanego prototypu falowodu LH i przykładowe wyniki.

Publikacje w czasopismach


1. A. Kusiek, "Hybrid technique for the analysis of circular waveguide junctions loaded with ferrite posts", IET Microwaves, Antennas and Propagation, vol. 9, no. 8, 2015, pp. 781-787
2. R. Lech, P. Kowalczyk, A. Kusiek, "Scattering from a cylindrical object of arbitrary cross section with the use of field matching method," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 64. no. 11, pp. 4883-4887, Nov. 2016
3. Piotr Kowalczyk, Wojciech Marynowski, "Efficient Complex Root Tracing Algorithm for Propagation and Radiation Problems" IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 65, no.5, 2017, pp. 2540-2546,
4. W. Marynowski, R. Lech and J. Mazur, "Edge-Guided Mode Performance and Applications in Nonreciprocal Millimeter-Wave Gyroelectric Components," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. ??, no. ??, pp. ?? (in print)
5. A. Kusiek, J. Mazur, "Left-handed propagation characteristics of a dielectric and metal-loaded periodic circular waveguide", Journal of Electromagneticwaves and Applications (JEMWA), 2017, pp. 1-13
6. A. Kusiek, "Finite element/mode-matching analysis of ferrite/dielectric line junctions of arbitrary cross-section" Journal of Electromagneticwaves and Applications (JEMWA), 2017, pp. 1-10
7. W. Marynowski, "Integrated Broadband Edge-Guided Mode Isolator With Anti-Parallel Biasing of the Ferrite Slabs", IEEE Microwave and Wireless Components Letters (w recenzji)
8. M. Warecka, R. Lech, P. Kowalczyk "Propagation in the Open Cylindrical Guide of Arbitrary Cross Section with the Use of Field Matching Method" IEEE Transactions on Antennas and Propagation (w recenzji)

Rozdział w monografii


A. Kusiek, W. Marynowski, R. Lech, J. Mazur, "Nonreciprocal Devices Utilizing Longitudinally Magnetized Ferrite Coupled Lines" in Advanced Electromagnetic Waves, INTECH, 2016, pp. 117-145

Teksty w publikacjach pokonferencyjnych


1. R. Lech, A. Kusiek, W. Marynowski, and J. Mazur, "Resonance in Rectangular Microstrip Structure Loaded with a Thin Omega Medium Layer in the Substrate", The 36th Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS, Prague, Czech Republic, 6-9 July, 2015, page 220
2. A. Kusiek, W. Marynowski, and J. Mazur "Investigations of Elliptical Ferrite Coupled Line Junction", The 36th Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS, Prague, Czech Republic, 6-9 July, 2015, page 227
3. W. Marynowski, A. Kusiek, R. Lech, and J. Mazur, "Wave Properties of the Rectangular Waveguide Loaded with Thin Pseudochiral Medium Layer", The 36th Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS, Prague, Czech Republic, 6-9 July, 2015, page 228
4. R. Lech, A. Kusiek, W. Marynowski: "Resonance in Rectangular Microstrip Structure Loaded with a Pseudochiral Medium Layer", International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications 2015 (ICEAA 2015), Torino, Italy, 7-11 September 2015, pp. 444-447
5. A. Kusiek, W. Marynowski, J. Mazur "Nonreciprocal properties of elliptical ferrite coupled line junction" 21st International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON-2016
6. R. Lech, A. Kusiek, W. Marynowski, J. Mazur "Resonant Frequencies in Microstrip Structure with Omega Medium Substrate" 21st International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON-2016
7. W. Marynowski, A. Kusiek, R. Lech, J. Mazur "Shielded coupled strip and slot guides with a thin omega pseudochiral medium layer" 21st International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON-2016
8. W. Marynowski and P. Kowalczyk, "Innovative Root Finding and Tracing Algorithms in Complex Domain for Treatment of Lossy Transmission Lines," 2016 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2016), Okinawa, Japan, 24-28 October 2016
9. A. Kusiek, W. Marynowski and J. Mazur, "Approximate field continuity conditions for thin anisotropic conductive layer" 2016 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2016), Okinawa, Japan, 24-28 October 2016
10. R. Lech, "Plane Wave Scattering from Omega-medium Cylindrical Objects of Arbitrary Cross-section," 2016 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2016), Okinawa, Japan, 24-28 October 2016
11. W. Marynowski, P. Kowalczyk, R. Lech, A. Kusiek and J. Mazur, "Analysis of graphene multi-strip planar guiding structures with the use of spectral domain approach", IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes (IMWS-AMP 2017), Pavia, Italy,20-22 September 2017

Wnioski patentowe


1. Zintegrowany mikropaskowo-szczelinowy szerokopasmowy ferrytowy izolator mikrofalowy magnesowany antysymetrycznym polem poprzecznym
2. Zintegrowany falowodowy ferrytowy izolator mikrofalowy magnesowany antysymetrycznym polem poprzecznym