Bazy danych

Wykład

Przedmiot bazy danych wchodzi w skład przedmiotów kierunkowych na kierunku informatyka. Przedmiot stanowi kurs podstawowy z zakresu projektowania i implementacji baz danych. Wiedza zdobyta na tym przedmiocie jest podstawą realizacji aplikacji trwale przechowujących dane (czyli większości współczesnych aplikacji).
Zakres poruszanych zagadnień obejmuje m.in.:

  • architekturę systemów baz danych,
  • projektowanie baz danych,
  • model relacyjny baz danych (aktualnie najbardziej powszechny),
  • język SQL (zgodnie ze standardami tego języka),
  • problemy normalizacji relacyjnych baz danych
  • mechanizmy transakcji i obsługi współbieżnego dostępu do danych,
  • zagadnienia bezpieczeństwa danych.

Przedmiot jest prowadzony w wymiarze: 2 godziny wykładu tygodniowo przez cały semestr, 2 godziny projektu tygodniowo do połowy semestru oraz 2 godziny laboratorium od połowy semestru.

Więcej informacji na portalu eNauczanie.pg.edu.pl

Projekt

W ramach projektu studenci realizują zadanie polegające na zaprojektowaniu bazy danych dla wybranego obszaru tematycznego. Projektowanie baz danych jest związane z umiejętnościami analitycznymi. Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie, czego klient może od takiej bazy oczekiwać, jakie informacje chce przechowywać i czego będzie w bazie szukał. Kolejnym krokiem jest przemyślenie, jak będziemy te informacje przechowywać. Do modelowania struktury bazy danych służy model związków encji. Składa się on z diagramu związków encji (ang. ERD: Entity-Relationship Diagram) oraz opisu diagramu. Dopiero trzecim krokiem jest dokładne pokazanie struktury bazy, które może być zrealizowane za pomocą precyzyjnego zapisu schematu relacyjnej bazy danych.

Więcej informacji od połowy semestru na portalu eNauczanie.pg.edu.pl

Laboratorium

W ramach laboratorium studenci implementują bazę danych, którą wcześniej zaprojektowali. Laboratorium ma przede wszystkim nauczyć podstaw języka SQL (tworzenie tabel, atrybutów, określanie kluczy głównych, obcych i ograniczeń, wypełnianie bazy danych i jej modyfikowanie, a także tworzenie zapytań). Laboratorium jest prowadzone z wykorzystaniem jednego wybranego systemu zarządzania bazami danych (SZBD), ale podstawy języka SQL są uniwersalne i możliwe jest zastosowanie zdobytej wiedzy w kontakcie z innymi SZBD. Laboratorium obejmuje także ćwiczenie praktycznych umiejętności w zakresie planowania i implementacji transakcji w aplikacji.

Więcej informacji na portalu eNauczanie.pg.edu.pl