Specjalność uzupełniająca "Zaawansowana analiza danych" (ZAD)

W ramach specjalności rozwijana jest wiedza w zakresie nowoczesnych metod przetwarzania, składowania, transformacji i analizy danych. Istotny nacisk położono na metody przetwarzania danych wielkoskalowych w celu wydobywania z nich wiedzy o wartości biznesowej. Laboratoria i projekty są prowadzone z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania danych typu Big Data w przystępnej formie warsztatowej. Specjalność stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby przemysłu w dziedzinie efektywnego zarządzania danymi.

Absolwent specjalności uzupełniającej „Zaawansowana analiza danych” jest informatykiem posiadającym umiejętności związane z projektowaniem i użytkowaniem narzędzi informatycznych usprawniających procesy zbierania i przetwarzania informacji, w szczególności dla potrzeb podejmowania decyzji biznesowych.

Sylwetka absolwenta

  •  potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami pozyskiwania, składowania, przetwarzania, udostępniania, eksploracji i wizualizacji danych
  • jest przygotowany do prowadzenia projektów informatycznych, w których kluczową rolę odgrywają dane o różnej charakterystyce, również dane wielkoskalowe.

Rekrutacja

Specjalność uzupełniająca "Zaawansowana analiza danych" dostępna jest dla specjalności magisterskich na wszystkich kierunkach studiów II stopnia na Wydziale ETI.  Kandydat na studia może zadeklarować wolę studiowania przedmiotów owej specjalizacji w miejsce przedmiotów "tradycyjnej" specjalności uzupełniającej. W tym celu we wniosku rekrutacyjnym należy wpisać Zaawansowana analiza danych (ZAD) obok specjalności podstawowej.

Studia II stopnia stacjonarne - specjalność uzupełniająca Zaawansowana Analiza Danych

Program specjalności ZAD obowiązujący studentów rozpoczynających studia II stopnia od r. ak. 2016/2017

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Platformy przetwarzania typu Big Data 

dr Adam Przybyłek

1W+2L+1P

1

Zaawansowane techniki eksploracji danych

dr inż. Aleksandra Karpus

2L

1

Zaawansowane technologie nierelacyjnych baz danych

dr inż. Teresa Zawadzka

1W+2L+2P

2