O Katedrze

Celem Katedry Inżynierii Oprogramowania jest realizacja badań naukowych w dziedzinie informatyki, kształcenie wysokiej klasy specjalistów – informatyków oraz  rozwijanie współpracy z otoczeniem przemysłowym w zakresie transferu wyników naukowych do zastosowań praktycznych.

Badania

Główne kierunki badawcze Katedry obejmują zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem systemów informatycznych, zarządzanie wiedzą i danymi, nowoczesne metody inżynierii oprogramowania oraz informatyka afektywna.

W Katedrze działają trzy zespoły naukowe:

  • Information Assurance Group (IAG) - Celem tej grupy jest opracowanie nowych metod służących zarządzaniu zaufaniem, zarządzaniu ryzykiem oraz ocenie i zwiększaniu wiarygodności systemów informatycznych.
  • Knowledge Management Group (KMG) – Działalność badawcza tej grupy ukierunkowana jest na opracowywanie nowych metod służących do efektywnego zarządzania informacją i wiedzą.
  • Emotions in HCI Research Group (EmoRG) - Grupa zajmuje się informatyką afektywną, w tym algorytmami rozpoznawania stanów emocjonalnych na podstawie wielomodalnych kanałów wejściowych, przebiegiem sterowania opartym o postrzeganie afektu, w tym interwencjami afektywnymi, a także symulacją osobowości wirtualnych postaci.

W Katedrze są również prowadzone badania w zakresie nowoczesnych metod wytwarzania oprogramowania,  oraz badania nad poprawą technik wytwarzania oprogramowania z zastosowaniem metod psychologii i lingwistyki.

W strukturze Katedry funkcjonują trzy laboratoria:

  • Laboratorium Zaawansowanej Analizy Danych – laboratorium dydaktyczno-badawcze, sfinansowane przez firmę Intel, składające się z 5 wysoko wydajnych serwerów tworzących klaster obliczeniowy o 192 węzłach, na którym posadowione jest oprogramowanie Trusted Analytics Platform przeznaczone do analiz danych wielkoskalowych (big data).
  • Laboratorium Innowacyjnych Zastosowań Informatyki – laboratorium badawcze KIO w sali EA 01 powstało w roku 2012 na bazie środków z funduszu rozwoju katedr Dziekana ETI. Służy ono celom badawczym i stanowi platformę, poprzez którą demonstrowane są wyniki projektów badawczych realizowanych w Katedrze.
  • Laboratorium Chmury Obliczeniowej NOR-STA - laboratorium badawcze w sali EA 623, w którym rozwijane jest oprogramowanie NOR-STA wspomagające wdrażanie standardów oraz ocenę wiarygodności systemów oferowane komercyjnie przez spółkę spin-off Argevide Sp. z o.o.
  • Laboratorium Inżynierii Oprogramowania i Baz Danych – laboratorium dydaktyczne w sali EA 436, w którym realizowane są zajęcia związane z wieloma przedmiotami prowadzonymi przez Katedrę.

Kształcenie

Katedra jest zaangażowana w realizację przedmiotów kierunkowych i profilowych na studiach I stopnia oraz przedmiotów specjalnościowych na studiach II stopnia, a także oferuje studia podyplomowe.

Katedra prowadzi na kierunku Informatyka profil "Bazy danych"specjalność podstawową "Inżynieria systemów informacyjnych" oraz specjalność uzupełniającą "Zaawansowana analiza danych". Specjalności umożliwiają studentom II stopnia zdobycie umiejętności dających w perspektywie prestiżową i ciekawą pracę. Absolwenci są przygotowywani nie tylko jako wysokiej klasy fachowcy, ale również pod kątem przyjmowania przez nich w przyszłości funkcji kierowniczych.

Katedra oferuje również możliwości doskonalenia umiejętności i wiedzy zawodowej informatykom zatrudnionym w przemyśle. Obecnie realizuje Studia Podyplomowe Nowoczesne Metody Inżynierii Oprogramowania.

Transfer technologii

Katedra aktywnie angażuje się w procesy transferu technologii i stymulowanie dyskusji w środowiskach naukowych i przemysłowych, w szczególności poprzez organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów z udziałem reprezentantów międzynarodowych i krajowych środowisk naukowych i przemysłowych.

W 2014 roku pracownicy Katedry założyli spółkę spin-off Argevide Sp. z o.o., której celem jest komercyjne oferowanie na rynku wyników badań prowadzonych w Katedrze, w szczególności oprogramowania NOR-STA.