Tematy projektów inżynierskich 2021

Tematy prac magisterskich

 Tematy projektów inżynierskich

Egzamin dyplomowy

Zasady przydziału dyplomów w KIO

  1. W Katedrze mają prawo podejmować tematy prac dyplomowych studenci kierunku Informatyka. Pierwszeństwo wyboru tematu mają studenci profilu lub specjalności (ISI oraz ZAD).
  2. Studenci innych kierunków niż informatyka mogą podjąć temat dyplomu w KIO po uzyskaniu zgody kierownika katedry macierzystej.
  3. Udzielanie informacji o tematach projektów/dyplomów w KIO przez każdego opiekuna tematu mejlem, osobiście w czasie konsultacji oraz umówionych dodatkowych godzinach
  4. Zgłoszenie się studentów chętnych do realizacji tematu powinno być dokonane u opiekuna tematu.
  5. W przypadku wielu zgłoszeń o przydziale tematu decyduje opiekun tematu.  
  6. Ostateczny przydział tematu następuje w momencie podpisania przez studenta Karty dyplomanta, dostępnej na stronie Wydziału.