Tematy prac magisterskich 2018

Tematy prac magisterskich

 Tematy projektów inżynierskich

Egzamin dyplomowy

Zasady przydziału dyplomów w KIO

  1. W Katedrze mają prawo podejmować tematy prac dyplomowych studenci kierunku Informatyka. Pierwszeństwo wyboru tematu mają studenci specjalności ISI oraz ZAD.
  2. Studenci innych kierunków niż informatyka mogą podjąć temat dyplomu w KIO po uzyskaniu zgody kierownika katedry macierzystej.
  3. Udzielanie informacji o tematach projektów/dyplomów w KIO przez każdego opiekuna tematu mejlem, osobiście w czasie konsultacji oraz umówionych dodatkowych godzinach
  4. Zgłoszenie się studentów chętnych do realizacji tematu powinno być dokonane u opiekuna tematu.
  5. W przypadku wielu zgłoszeń o przydziale tematu decyduje opiekun tematu.  
  6. Ostateczny przydział tematu następuje w momencie podpisania przez studenta Karty dyplomanta, dostępnej na stronie Wydziału.