Katedra jest zaangażowana w realizację przedmiotów kierunkowych i profilowych na studiach I stopnia oraz przedmiotów specjalnościowych na studiach II stopnia, a także oferuje studia podyplomowe.

Katedra prowadzi na kierunku Informatyka profil "Bazy danych", specjalność podstawową "Inżynieria systemów informacyjnych" oraz specjalność uzupełniającą "Zaawansowana analiza danych".  Specjalność umożliwia studentom II stopnia zdobycie umiejętności dających w perspektywie prestiżową i ciekawą pracę. Absolwenci są przygotowywani nie tylko jako wysokiej klasy fachowcy, ale również pod kątem przyjmowania przez nich w przyszłości funkcji kierowniczych.

Katedra oferuje również możliwości doskonalenia umiejętności i wiedzy zawodowej informatykom zatrudnionym w przemyśle. Obecnie realizuje Studia Podyplomowe Nowoczesne Metody Inżynierii Oprogramowania.

Profil "Bazy danych"

Katedra prowadzi jeden z profili dyplomowania na poziomie studiów inżynierskich. Program profilu oferuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, implementacji i administracji baz danych, a także projektowania i integracji systemów obiektowych z bazami danych. Lista przedmiotów profilu:

Sylwetka absolwenta: Absolwent profilu Bazy danych potrafi projektować i implementować złożone systemy z wykorzystaniem nowoczesnych mechanizmów bazodanowych, a także zna procesy i obiektowe środowiska wytwarzania oprogramowania i umie je wykorzystywać do budowy dużych systemów informatycznych.

Specjalność podstawowa "Inżynieria systemów informacyjnych" (ISI)

W ramach specjalności rozwijana jest wiedza obejmująca wszystkie fazy cyklu życia systemu, ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy i projektowania systemów informatycznych o wysokiej jakości. Istotny nacisk położono na podstawy metodologiczne i praktyczne, z uwzględnieniem problemów oceny, a także bezpieczeństwa, jakości i niezawodności systemów. W trakcie laboratoriów i projektów stosowane są nowoczesne narzędzia wspomagające konstruowanie oprogramowania oraz narzędzia wspomagajace pracę grupową. Studenci otrzymują również przygotowanie z zakresu jakości i użyteczności oprogramowania. 

Absolwent specjalności będzie przygotowany od strony teoretycznej i praktycznej do uczestnictwa w projekcie informatycznym oraz będzie posiadał świadomość i podstawowe umiejętności zwiazane z grupowym podejściem do rozwiązywania problemów.

Sylwetka absolwenta specjalności:

Specjalność uzupełniająca "Zaawansowana analiza danych" (ZAD)

W ramach specjalności rozwijana jest wiedza w zakresie nowoczesnych metod przetwarzania, składowania, transformacji i analizy danych. Istotny nacisk położono na metody przetwarzania danych wielkoskalowych w celu wydobywania z nich wiedzy o wartości biznesowej. Laboratoria i projekty są prowadzone z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania danych typu Big Data w przystępnej formie warsztatowej. Specjalność stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby przemysłu w dziedzinie efektywnego zarządzania danymi.

Absolwent specjalności uzupełniającej „Zaawansowana analiza danych” jest informatykiem posiadającym umiejętności związane z projektowaniem i użytkowaniem narzędzi informatycznych usprawniających procesy zbierania i przetwarzania informacji, w szczególności dla potrzeb podejmowania decyzji biznesowych.

Sylwetka absolwenta

  •  potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami pozyskiwania, składowania, przetwarzania, udostępniania, eksploracji i wizualizacji danych
  • jest przygotowany do prowadzenia projektów informatycznych, w których kluczową rolę odgrywają dane o różnej charakterystyce, również dane wielkoskalowe.

Rekrutacja

Specjalność uzupełniająca "Zaawansowana analiza danych" dostępna jest dla specjalności magisterskich na wszystkich kierunkach studiów II stopnia na Wydziale ETI.  Kandydat na studia może zadeklarować wolę studiowania przedmiotów owej specjalizacji w miejsce przedmiotów "tradycyjnej" specjalności uzupełniającej. W tym celu we wniosku rekrutacyjnym należy wpisać Zaawansowana analiza danych (ZAD) obok specjalności podstawowej.