Słuchacze Studiów otrzymują komplet materiałów wykładowych.

Inżynieria oprogramowania

Liczba godzin 14 godz. (8 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń)
Cel

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę inżynierii oprogramowania i przekazanie podstawowego zakresu wiadomości, na którym bazują kolejne, bardziej specjalistyczne moduły. W ramach wykładu  wykonywany jest przegląd obszarów działania występujących w  procesach wytwarzania oprogramowania. Omawiane są również różne sposoby organizacji tych działań w ramach projektu informatycznego (modele wytwarzania oprogramowania) oraz metodyki (zdyscyplinowane i zwinne).  

Treść wykładów
 • Podstawowe pojęcia i narzędzia inżynierii oprogramowania
 • Specyfika oprogramowania - podobieństwa i różnice względem innych dyscyplin inżynierskich
 • Problemy przemysłowego wytwarzania oprogramowania
 • Przegląd głównych obszarów inżynierii oprogramowania (planowanie, analiza, projekt, implementacja, testowanie, wdrażanie, utrzymanie)
 • Modele wytwarzania oprogramowania (klasyczny, V, prototypowy, spiralny, przyrostowy, przyrostowo-ewolucyjny, inne modele uzupełniające)
 • Metodyki i procesy programowe
 • Podział metodyk na zdyscyplinowane i zwinne
 • Konfiguracja procesu wytwarzania oprogramowania
 • Integracja różnych podejść w procesie wytwórczym
Treść ćwiczeń

Celem pierwszego ćwiczenia jest nabycie umiejętności doboru procesu wytwarzania oprogramowania w zależności od typów projektów. Słuchacze poddają analizie otrzymane przypadki projektowe i dokonują wyboru optymalnego dla danego przypadku cyklu wytwórczego oraz określają kluczowe techniki inżynierii oprogramowania. Następnie opisują poszczególne etapy procesu wytwórczego (cele, produkty, zadania, kryteria akceptacji). Celem drugiego ćwiczenia jest nabycie umiejętności opisu procesu wytwórczego za pomocą standardu OMG Software and Systems Process Engineering Metamodel z użyciem odpowiednich narzędzi.

Narzędzia

Eclipse Process Framework Composer


Bazy danych

Liczba godzin 14 godz. (8 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń)
Cel Zrozumienie najważniejszych zagadnień konstrukcji baz danych w odniesieniu do procesów analizy i projektowania systemów informatycznych prowadzonych metodą obiektową. Nabycie podstawowych umiejętności praktycznych w tych zagadnieniach.
Treść wykładów
 • Pojęcia podstawowe: baza danych, system baz danych. Rola baz danych w projektowaniu systemów informatycznych.
 • Podstawowe cechy baz danych: trwałość, niezawodność, efektywność, spójność, bezpieczeństwo.
 • Modelowanie relacyjne.
 • Systemy relacyjnych baz danych i język SQL.
 • Wyzwalacze
 • Ogólne zasady poprawnej konstrukcji relacyjnych baz danych.
 • Problemy obsługi współbieżności
 • Problemy zachowania integralności w bazach danych. Przetwarzanie transakcyjne
 • Powiązanie modelu obiektowego z modelem relacyjnym.
Treść ćwiczeń Podczas laboratorium uczestnicy kursu wykonują kilka zadań w środowisku systemu Oracle 10i. Ćwiczenia te dotyczą przykładu z kursy "Analiza i modelowanie obiektowe", realizowanego zgodnie z modelem relacyjnym. W ramach tych zadań uczestnicy wykorzystują mechanizmy procedur składowanych, wyzwalaczy i innych technik stosowanych w nowoczesnych systemach baz danych. Wykorzystują do tego celu środowiska deweloperskie systemu Oracle.
Wymagania dotyczące ćwiczeń Umiejętności w zakresie modelowania obiektowego, nabyte podczas kursu "Analiza i modelowanie obiektowe".
Narzędzia Oracle 10g

Zarządzanie projektem informatycznym

Liczba godzin 14 godz. (7 godz. wykładów, 7 godz. ćwiczeń i warsztatów)
Cel Poznanie współczesnych metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMBoK, IPMA), poznanie i przećwiczenie wybranych zagadnień z zakresu zarządzania projektami.
Treść wykładów
 • Przegląd metodyk zarządzania projektami - podstawowe elementy metodyk PRINCE2 i PMBoK
 • Uzasadnienie biznesowe projektów - identyfikacja produktów, korzyści, niepożądanych skutków, ograniczeń projektu, studium wykonalności projektu
 • Planowanie projektu - planowanie ogólne, szacowanie projektów, tworzenie harmonogramu projektu
 • Zarządzanie ryzykiem - pojęcie ryzyka, identyfikacja ryzyka, przykładowe listy kontrolne, analiza ryzyka, szacowanie ryzyka, profil ryzyka, reakcje na ryzyko, planowanie działań, śledzenie i nadzorowanie ryzyka, dokumentowanie oraz komunikacja ryzyka, organizacja procesu zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie ludźmi - rola i kompetencje kierownika projektu, zadania zarządzania ludźmi: budowa zespołu, motywowanie, delegowanie zadań, szkolenie, nadzorowanie, reagowanie, model ról zespołowych Belbina - dobór zespołu
 • Zarządzanie komunikacją i interesariuszami - komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, kanały, środki, metody komunikacji, raportowanie, identyfikacja i analiza interesariuszy, planowanie i nadzorowanie komunikacji z interesariuszami, artefakty zarządzania komunikacją z metodyk PRINCE2 i PMBoK5
Treść ćwiczeń
 • Opracowanie w zespołach uzasadnienia biznesowego dla przykładowego projektu informatycznego
 • Opracowanie harmonogramu przykładowego projektu w narzędziu Microsoft Project - ćwiczenie laboratoryjne
 • Identyfikacja ryzyka przykładowego projektu informatycznego
 • Analiza ryzyka i planowanie działania w powyższym projekcie
 • Kompetencje kierownika projektu
 • Analiza zespołu i dobór zespołu metodą ról zespołowych Belbina
 • Identyfikacja i analiza interesariuszy w przykładowym projekcie
 • Planowanie komunikacji z interesariuszami
Narzędzia
 • Microsoft Project 2016

Analiza i modelowanie obiektowe

Liczba godzin 14 godz. (4 godz. wykładów, 10 godz. ćwiczeń)
Cel Zaznajomienie uczestników z analizą i modelowaniem obiektowym realizowanym zgodnie z metodyką Rational Unified Process z wykorzystaniem języka UML (Unified Modeling Language).
Treść wykładów
 • Rola modelowania w wytwarzaniu systemów informatycznych.
 • Podejście obiektowe - podstawowe koncepcje, obiekty, klasy, dziedziczenie, polimorfizm, abstrakcja, ukrycie informacji.
 • Język UML - przegląd.
 • Model funkcjonalny - przypadki użycia.
 • Model klas - klasy, obiekty, atrybuty, operacje, związki, agregacja, uogólnienie/uszczegółowienie, interfejsy.
 • Model dynamiczny - zdarzenia, scenariusze, stany, zagnieżdżanie i współbieżność stanów.
Treść ćwiczeń Zajęcia praktyczne polegają na wykorzystaniu wiedzy z wykładu do samodzielnego przygotowania modeli obiektowych (funkcjonalnych, klas i dynamicznych). Pierwsza część zajęć ma charakter warsztatów, podczas których uczestnicy kursu poznają w ramach kolejnych zadań różne aspekty modelowania obiektowego. Druga część realizowana jest w laboratorium, gdzie uczestnicy mają do dyspozycji narzędzie Enterprise Architect i rozpoczęte modele opisujące prosty system informatyczny, które należy rozbudować i uzupełnić.

Projektowanie interfejsu człowiek-komputer

Liczba godzin 14 godz. (8 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń)
Cel Zaznajomienie uczestników z zasadami projektowania interfejsu człowiek-komputer oraz ze związaną z tym bazą pojęciową i techniczną.
Treść wykładów
 • Miejsce i rola interfejsu użytkownika w systemie informatycznym.
 • Wpływ interfejsu użytkownika na ergonomię i użyteczność produktu informatycznego.
 • Standardy i metody opisu interfejsu.
 • Zasady projektowania interfejsu użytkownika.
 • Metody i techniki realizacji dialogu człowiek-komputer.
 • Ograniczenia wynikające z charakterystyk organizmu ludzkiego.
 • Metody testowania, oceny i doskonalenia interfejsu użytkownika.
 • Przygotowanie i organizacja testów użyteczności.
 • Budowa i testowanie prototypów interfejsu użytkownika.
 • Organizacja współpracy z użytkownikami podczas projektu informatycznego.
Treść ćwiczeń Tematyka ćwiczeń dotyczy praktycznego stosowania poznanych metod opisu, projektowania i oceny interfejsu użytkownika. 

Inżynieria wymagań

Liczba godzin 14 godz. (8 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń)
Cel Zrozumienie potrzeby systematycznego podejścia do pozyskiwania, analizy, specyfikowania, walidacji i zarządzania wymaganiami oraz zaznajomienie się ze związaną z tym bazą pojęciową oraz technikami stosowanymi w poszczególnych obszarach.
Treść wykładów
 • Specyfika oprogramowania - konfiguracja klient-wykonawca
 • Motywacja - sukces projektu, zagrożenia, znaczenie inżynierii wymagań
 • Pojęcia wymagania, udziałowca i punktu widzenia
 • Kategorie wymagań: cele biznesowe, wymagania użytkowników, reguły biznesowe, wymagania funkcjonalne, wymagania pozafunkcjonalne, ograniczenia
 • Inżynieria wymagań a analiza biznesowa
 • Udziałowcy systemu - identyfikacja, analiza, różne punkty widzenia na system
 • Zakres analizowanego problemu i zakres systemu informatycznego
 • Wydobywanie wymagań - zasady; aktywności; problemy; techniki i ich dobór
 • Analiza wymagań – uporządkowanie, ocena, identyfikacja luk, sprzeczności i nieścisłości, priorytetyzacja
 • Specyfikowanie wymagań – dokument Specyfikacji Wymagań Systemowych, techniki specyfikowania wymagań funkcjonalnych, mierzalność wymagań pozafunkcjonalnych i ich specyfikowanie
 • Walidacja wymagań – znaczenie, czynności, wybrane techniki
 • Zarządzanie wymaganiami – zmiany, zarządzanie zmianą, śladowość
Treść ćwiczeń Tematyka ćwiczeń obejmuje: praktyczne zapoznanie się z metodą identyfikacji i analizy udziałowców oraz doboru technik wydobywania wymagań; analizę wymagań na podstawie zapisów wywiadów z udziałowcami; specyfikowanie wymagań spełniających kryteria mierzalności i jednoznaczności. Dodatkowo, w ramach ćwiczeń w laboratorium ma miejsce praktyczne zapoznanie się z narzędziami informatycznymi do zarządzania wymaganiami
Narzędzia Enterprise Architect, Rational Requisite Pro

Przetwarzanie typu NoSQL

Liczba godzin 14 godz. laboratorium
Cel Zapoznanie słuchaczy z innym niż relacyjnym paradygmatem bazodanowym, ukierunkowanym na przetwarzanie dużych danych w środowiskach rozproszonych.
Treść wykładów Zajęcia odbywają się w sali laboratoryjnej w trybie mieszanym wg cyklu: wprowadzenie, ćwiczenie
Treść ćwiczeń
 • 1. Baza typu NoSQL – co to takiego?
  • a. Podstawowe cechy i rodzaje baz NoSQL.
  • b. Różnice pomiędzy bazami NoSQL a bazami relacyjnymi.
  • c. Obszary zastosowań baz NoSQL.
 • 2. Dokumentowe bazy danych na przykładzie bazy MongoDB.
 • 3. Bazy grafowe na przykładzie bazy Neo4J i języka Cypher.
 • 4. Bazy typu key-value zorganizowane kolumnowo na przykładzie bazy Cassandra.
Wymagania dotyczące ćwiczeń Umiejętności nabyte podczas kursu „Bazy danych”.
Narzędzia MongoDB, Neo4J, Cassandra

Strategie informatyzacji

Liczba godzin 14 godz. (8 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń)
Cel Celem modułu jest zrozumienie zagadnień pozyskiwania systemów informatycznych i ich postrzegania z perspektywy klienta IT, a nie wytwórcy. Na module zastanawiamy się, dlaczego organizacje kupują oprogramowanie i nawet są chętne dużo za nie zapłacić. Praca dla informatyków jest także po stronie odbiorcy systemów, dlatego warto poznać także tę perspektywę patrzenia na IT.
Treść wykładów
 • Metoda analizy modelu biznesowego organizacji, w tym szczególnie w celu określania celów i planowania działań w zakresie technologii informacyjnych;
 • Długofalowe planowanie inwestycji w IT (strategia informatyzacji);
 • Model analizy struktury organizacji i jego wpływ na informatyzację;
 • Kryteria wyboru systemu informatycznego;
 • Metoda Critical Success Factor w ocenie i doborze systemów;
 • Metoda zarządzania infrastrukturą informatyczną organizacji oparta o bibliotekę ITIL;
 • Przegląd procesów i metod ITIL v.3;
 • Metody oceny opłacalności projektów informatycznych.
Treść ćwiczeń W ramach ćwiczeń na przykładzie stosowane są wybrane zagadnienia związane z metodą CSF, ITIL oraz analizą opłacalności projektów IT. Dodatkowo wykład jest przeplatany wieloma krótkimi ćwiczeniami i studiami przypadków, ilustrującymi przedstawiane zagadnienia.

Zwinna realizacja projektów

Liczba godzin 14 godz. (5 godz. wykładów, 9 godz. warsztatów i ćwiczeń)
Cel Poznanie filozofii i zasad podejścia zwinnego, zwinnych metod realizacji projektów, praktyk zwinnej pracy zespołowej, zastosowanie podejścia zwinnego w trudniejszych projektach np. związanych z bezpieczeństwem
Treść wykładów
 • Filozofia podejścia zwinnego
 • Scrum - podstawowe zasady
 • Scrum - role, artefakty, zdarzenia Scrum, przebieg sprintów
 • Wybrane praktyki eXtreme Programming
 • Procesy grupowe i organizacja zespołu - budowa zespołu, grupa vs. zespół, samoorganizacja zespołów, dysfunkcje zespołów
 • Agile’owe gry zespołowe
 • Zastosowanie podejścia zwinnego w trudnych projektach
  • Zaawansowane praktyki podejścia zwinnego np. Hazard stories
  • Problemy podejścia zwinnego w projektach związanych z bezpieczeństwem
  • Zgodność projektów zwinnych z aktami regulacyjnymi np. normami
  • Dobór praktyk do różnych projektów
Treść ćwiczeń
 • Prowadzenie projektu metodą Scrum - warsztat
 • Analiza projektu i dobór praktyk
 • Realizacja zaawansowanych praktyk zwinnych dla przykładowego projektu
 • Procesy grupowe i organizacja zespołu - warsztat
 • Agile’owe gry zespołowe - warsztat
Narzędzia
 • Oprogramowanie: Acunote, Atlassian JIRA
 • Nie-oprogramowanie: klocki, karty

Rozwiązania typu business intelligence

Liczba godzin 14 godz. (6 godz. wykładów, 8 godz. ćwiczeń)
Cel Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z systemami typu Business Intelligence (BI). W ramach wykładu zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące aspektów architektonicznych, projektowych i technicznych, jak również aspekty dotyczące organizacji, metodologii wytwarzania i zarządzania projektami typu BI.
Treść wykładów
 • Zastosowanie i architektura systemów typu Business Intelligence.
 • Projektowanie procesu ETL (ang. Extract, Transform, Load).
 • Projektowanie hurtowni danych (modelowanie wielowymiarowe, miary i wymiary, schematy logiczne i fizyczne).
 • Optymalizacja hurtowni danych.
 • Aspekty wdrożeniowe i utrzymaniowe.
 • Aspekty metodologiczne realizacji rozwiązań typu Business Intelligence.
Treść ćwiczeń Celem laboratorium jest zapoznanie słuchaczy z procesem wytwarzania rozwiązań typu Business Intelligence. W ramach laboratorium słuchacze poznają praktyczne aspekty wytwarzania systemów typu BI, poczynając od procesu zbierania i analizy wymagań, poprzez analizę zapotrzebowania na dane, analizę źródeł danych oraz zaprojektowanie i zaimplementowanie hurtowni danych, a kończąc na załadowaniu hurtowni danymi i przykładowych analizach biznesowych. 
Narzędzia Microsoft SQL Server, SQL Server Data Tools, Excel

Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Liczba godzin 14 godz. (8 godz. wykładów, 6 godz. ćwiczeń)
Cel Zaznajomienie uczestników z metodami administrowania sieciami MS Windows i Linux. Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z organizacją pracy w domenie Windows oraz metod efektywnego zarządzania komputerem i domeną.  Zapoznanie z programami Open Source i dostępnymi technologiami (Linux, Apache, Postgresql, Postfix, Samba). Wprowadzenie do systemu mobilnego Android.
Treść wykładów
 • Praca komputerów w grupie roboczej i w domenie. Podstawowe terminy związane z usługami katalogowymi (Active Directory). Narzędzia administracyjne, administrowanie zdalne, instalacja narzędzi administracyjnych na stacji roboczej. Administrowanie za pomocą skryptów.
 • Zarządzanie kontami użytkowników i grup w domenie. Zasady dostępu do zasobów z wykorzystaniem praw NTFS-owych oraz praw do udostępnianych folderów.
 • Konfiguracja środowiska pracy komputera i użytkownika za pomocą edytora zasad grupy.
 • Podstawy budowy systemów operacyjnych.
 • Przedstawienie zasad i licencji Open Source.
 • Omówienie dostępnych technologii: LAMP (Linux, Apache), baz danych (MySQL, PostgreSQL, Firebird), języków programowania (PHP/Pyton, Tomcat, Boss, Geronimo).
 • Architektura systemów mobilnych.
Treść ćwiczeń Tematyka ćwiczeń dotyczy praktycznego stosowania okienkowych narzędzi administracyjnych oraz pisania skryptów w środowisku komputera pracującego pod kontrolą systemu MS Windows 2008 Server.
Słuchacze zapoznają się z instalacją i konfiguracją systemu Linux oraz serwerów Apache, PHP, PostgreSQL, Samba. Będą również mieli okazję napisać program dla systemu operacyjnego Android.
Narzędzia
 • Linux Mint
 • Android Studio
 • Windows Server 2008

Projektowanie systemów informatycznych

Liczba godzin 14 godz. (7 godz. wykładów, 7 godz. ćwiczeń)
Cel Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z procesem definiowania architektury systemów informatycznych dla różnych metodyk wytwarzania oprogramowania. W ramach wykładu zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące wpływu wymagań klienta na wybór architektury systemu oraz metody jej walidacji i weryfikacji. Ponadto zostaną przedstawione wzorce architektury. Zagadnienia te zostaną zaprezentowane w odniesieniu do aplikacji sieciowych, dla których zostaną zaprezentowane popularne architektury oraz technologie.
Treść wykładów
 • Definiowanie architektury jako element procesu wytwarzania oprogramowania
 • Metody walidacji i weryfikacji architektury
 • Wzorce architektury
 • Omówienie wybranych architektur dla aplikacji sieciowych
 • Omówienie wybranych technologii dla aplikacji sieciowych
Treść ćwiczeń Celem laboratorium jest zapoznanie słuchaczy z procesem wyboru i/lub opracowania architektury systemu informatycznego na podstawie zadanych wymagań klienta, zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych, w formie studium przypadku. Zostanie przeprowadzona analiza wymagań, dokonany przegląd właściwych dla omawianego problemu wzorców architektury, a także wybór technologii, które najlepiej wspierają wybrane rozwiązanie.

Testowanie w inżynierii systemów

Liczba godzin 14 godz. (11 godz. wykładów, 3 godz. ćwiczeń)
Cel Uzyskanie przez uczestników kompleksowej, szerokiej wiedzy na temat znaczenia, metod, technik oraz narzędzi do testowania w inżynierii systemów.
Treść wykładów
 • Definicje jakości. Atrybuty jakości. Jakość wewnętrzna i zewnętrzna. Jakość produktu, projektu i procesu. Jakość integralna (totalna). Jakość a efektywność.
 • Pomiary jakości: test jako pomiar. Testowanie w historii inżynierii jakości. Testowanie w historii inżynierii oprogramowania. Testowanie w różnych procesach wytwarzania systemów IT (SLC). Definicje pojęć: testowanie, weryfikacja, walidacja, certyfikacja, kontrola, audyt, kontrola jakości, zapewnienie jakości.
 • Podstawowe zasady testowania. Testowanie w kolejnych fazach projektu informatycznego (niezależnie od procesu wytwarzania). Generyczny proces testowy i jego dokumentacja.
 • Testy statyczne i dynamiczne. Testy produktów, projektów i procesów (pomiar dojrzałości procesu - w module 5). Testowanie wydajności, przepustowości i osiągów. Testowanie zabezpieczeń (odporności, bezpieczeństwa). Testowanie użyteczności (interakcji), w tym dostępności. Testowanie innych atrybutów jakości. Testowanie systemów: systemów rozproszonych, systemów bezpiecznych, systemów czasu rzeczywistego oraz systemów wbudowanych.
 • Techniki projektowania warunków i przypadków testowych: przegląd i klasyfikacja (na podstawie doświadczenia - formalne, funkcjonalne - strukturalne). Test a zarządzanie ryzykiem. Testowanie statystyczne (oszacowanie niezawodności).
 • Formalne techniki projektowania testów funkcjonalnych (testowanie dziedzin - klasy równoważności - warunki brzegowe - testowanie wg modelu przejść stanów - testowanie wg modelu związków przyczynowo-skutkowych - testowanie wg modelu przepływu transakcji - testowanie składniowe - testowanie wg modelu przepływu sterowania lub przepływu danych - testowanie przypadków użycia).
 • Pojęcie i zastosowanie pojęcia pokrycia testowego. Pokrycie czarno-skrzynkowe (funkcjonalne) i pokrycie strukturalne. Zastosowanie pomiaru pokrycia strukturalnego kodu. Różne miary pokrycia strukturalnego kodu.
 • Ogólne zasady zarządzania testowaniem. Planowanie (w tym - szacowanie pracochłonności), kontrola (pomiar) oraz nadzór testowania. Raportowanie testów. Zarządzanie środowiskiem testowym. Zarządzanie zmianami (zarządzanie konfiguracją i wersjonowanie, zarządzanie zgłoszeniami błędów). Standardy, pomiar dojrzałości oraz udoskonalanie procesu testowego. Testowanie w metodykach przyrostowych oraz zwinnych. TDD, testowanie eksploracyjne. 5-minutowy test (pytania z 4 odpowiedziami do wyboru, tylko jedna odpowiedź jest poprawna) z zakresu modułu 7.
 • Technologiczna i biznesowa potrzeba metodyk zwinnych. Metodyki ciężkie (tradycyjne) - metodyki przyrostowe/zwinne - ADP (Automated Defect Prevention). Nowe technologie: Internet, ISP/IAAS, ASP/PAAS, SOA/SAAS, chmura obliczeniowa/informatyczna/przetwarzania danych (cloud computing) oraz ich znaczenie dla potrzeby automatyzacji testów. Pojęcia: testy regresji (regresywne) oraz testy ponowne (re-testy).
 • Rodzaje automatyzacji: testy wymagań, testy projektu architektury, testy statyczne kodu (analiza oraz przeglądy), testy dokumentacji, narzędzia do modelowania wymagań, narzędzia do śledzenia związków wymagań, analiza dynamiczna, automatyczne wykonywanie testów, automatyczne wykonywanie specjalnych testów (WWW, różne platformy, testy wydajności-osiągów, bezpieczeństwa), tworzenie skryptów automatyczne tworzenie skryptów testowych metodą zarejestruj-odtwórz, tworzenie skryptów automatycznie ze specyfikacji testów, tworzenie specyfikacji testów automatycznie z modelu wymagań. Narzędzia wspomagające zarządzanie testowaniem.
 • Zintegrowania platforma narzędziowa firmy Parasoft. Prezentacja narzędzi firmy Parasoft - część pierwsza.
 • Zintegrowania platforma narzędziowa firmy Parasoft. Prezentacja narzędzi firmy Parasoft - część druga.
 • Zintegrowania platforma narzędziowa firmy Parasoft. Prezentacja narzędzi firmy Parasoft - część trzecia. Przykładowe zastosowanie wybranych narzędzi Parasoft do przetestowania dostarczonych przez uczestników procedur w Javie lub C++.
Treść ćwiczeń
 • 5-minutowe testy (po 10 pytań każdy test) dla każdego z modułów 1-10.
 • Prezentacja platformy narzędzi testowych Parasoft - 2 moduły 45-minutowe.
 • Przykładowe zastosowanie wybranych narzędzi Parasoft - jeden moduł 45-minutowy.

Społeczne i biznesowe aspekty informatyki

Liczba godzin 14 godz. (5 godz. wykładów, 9 godz. warsztatów i ćwiczeń)
Cel Poznanie zagadnień etyki zawodu informatyka, odpowiedzialności zawodowej, analiz wpływu, analiz bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami, a także rozwój umiejętności z obszaru przedsiębiorczości: kreowania produktów oraz tworzenia modeli biznesowych ich sprzedaży.
Treść wykładów
 • Wpływ technologii informacyjnych na społeczeństwo: zjawiska społeczne w Internecie, cyfryzacja kultury, nadużycia i przestępstwa komputerowe, zagadnienia prywatności i bezpieczeństwa
 • Profesjonalizm w inżynierii oprogramowania, kodeks etyczny ACM/IEEE
 • Metoda SoDIS analizy wpływu systemu informatycznego na społeczeństwo
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i konsekwencji awarii systemów informatycznych
 • Analiza wiarygodności i zgodności z regulacjami poprzez argumentacje
 • Design Thinking i prototypowanie - wprowadzenie do warsztatu: myślenie projektowe, projektowanie, prototypowanie, ocena prototypów
 • Modele biznesowe produktów i usług - wprowadzenie do warsztatu: elementy modelu propozycji wartości, elementy modelu biznesowego
Treść ćwiczeń
 • Analiza wpływu wybranego typu systemu informatycznego na społeczeństwo metodą SoDIS - warsztat
 • Analiza zgodności z regulacjami wybranego systemu informatycznego - ćwiczenie
 • Design Thinking i prototypowanie - kreowanie, prototypowanie i ocena wybranego produktu - warsztat
 • Modele biznesowe produktów i usług - opracowanie modelu propozycji wartości i modelu biznesowego wybranego produktu lub usługi - warsztat
Narzędzia
 • Narzędzia papierowe: Business Model Canvas, kwestionariusz SoDIS