Wykładowcy

   Kadrę Studiów stanowią doświadczeni pracownicy Politechniki Gdańskiej, głównie Katedry Inżynierii Oprogramowania Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, a także Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Wybrane kursy prowadzą też pracownicy firm zewnętrznych, głównie absolwenci WETI PG.

Anna Bobkowska

WETI PG

Janusz Czaja WETI PG
Rafał Dobrosielski

UTC Fire & Security Polska 

Krzysztof Goczyła

kierownik studiów

Grzegorz Gołaszewski

WETI PG

Aleksander Jarzębowicz WETI PG
Aleksandra Karpus

WETI PG

Agnieszka Landowska  WETI PG
Katarzyna Łukasiewicz  WETI PG
Jakub Miler  WETI PG
Marcin Sikorski  WZiE PG
Wojciech Waloszek  WETI PG
Michał Wróbel  WETI PG
Krzysztof Wyrzykowski NetPC IT Software House
Teresa Zawadzka WETI PG
Michał Zawadzki  EPAM Systems Poland 

Anna Bobkowska

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Ukończyła studia i obroniła pracę magisterską pt. „Model dynamiczny systemu obiektowego" na kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) Politechniki Gdańskiej w 1996. Rozprawę doktorską pt. „Prognozowanie jakości na podstawie modeli UML" obroniła w 2001. W latach 2002-2004 uczestniczyła w badaniach projektu Unii Europejskiej SegraVis (Syntactic and Semantic Integration of Visual Modelling Techniques), w ramach którego przebywała 9 miesięcy w University of Kent w Canterbury w Wielkiej Brytanii. Ma doświadczenie prac badawczych w grancie KBN pt. „Metodologia oceny jakości systemów informatycznych", projektowania nowatorskich metody nauczania w ramach programu Unii Europejskiej TEMPUS oraz pracy w przemysłowym projekcie badawczym COMSOFT, w którym brała udział w opracowaniu generycznego modelu protokołów telesterowania. Pracowała także na stanowisku głównego specjalisty w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. "MAYDAY EURO 2012 Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń"

   Pracuje w Katedrze Inżynierii Oprogramowania. Organizowała sesje Interdyscyplinarnej Inżynierii Oprogramowania na konferencji Technologie Informacyjne. Opublikowała ponad 55 referatów w materiałach konferencyjnych, czasopismach i monografiach naukowych. Była członkiem komitetów programowych konferencji IT4L, EOMAS oraz KKIO. W 2016 była współorganizatorką sympozjum BTMSPA na FedCSIS. Jej zainteresowania badawcze obejmują: interdyscyplinarną inżynierię oprogramowania, języki modelowania wizualnego i ocenę ich jakości, analizę biznesową, czynnik ludzki, czynniki sukcesu projektu informatycznego i konfigurowanie procesu wytwarzania oprogramowania


Janusz Czaja

Katedra Inżynierii Oprogramowania

    Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1977 r., otrzymując tytuł magistra inżyniera informatyka. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki PG. Obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Oprogramowania na stanowisku głównego specjalisty. Jednocześnie jest kierownikiem Międzykatedralnego Zespołu Laboratoriów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

    Jego zainteresowania naukowe obejmują systemy baz danych i administrowanie systemami komputerowymi. Od 1991 r. uczestniczył w projektowaniu, implementacji oraz utrzymaniu Systemu Obsługi Dziekanatu, który był eksploatowany na Politechnice Gdańskiej. Uczestniczy w licznych kursach związanych z obsługą systemów operacyjnych Microsoftu. Posiada tytuły MCP (Microsoft Certified Professional). Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG jest opiekunem programu IT Academy realizowanego we współpracy z Microsoft.


Rafał Dobrosielski

UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o.

   Rafał Dobrosielski jest absolwentem Wydziału ETI PG. Po ukończeniu studiów przez wiele lat zajmował się planowaniem jakości produktów w branży IT, przygotowywaniem strategii testowych, oceną ryzyka projektowego i planowaniem testów opartych na wynikach analizy wpływu i ryzyka technicznego. Obecnie na co dzień prowadzi projekty informatyczne z branży „security”, z sukcesem dostarczając produkty na rynek na czas i w ramach zaplanowanych budżetów. Posiada wdrożenia na największych obiektach branży transportowej, takich jak lotniska, linie metra, stadiony itd. Jest również autorem szkoleń, warsztatów i publikacji z zakresu zarządzania projektem informatycznym, zarządzania i zapewniania jakości produktów informatycznych oraz adaptacji modeli procesów inżynierii oprogramowania na indywidualne potrzeby projektu. W ramach powyższych dyscyplin oferuje również usługi konsultacyjno-wdrożeniowe. Interesuje się analizą i modelowaniem procesów biznesowych w organizacjach jak również psychologią biznesu. Aktualnie pracuje w firmie UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o., gdzie jest kierownikiem działu wytwarzania oprogramowania.


Krzysztof Goczyła

Katedra Inżynierii Oprogramowania  

    Absolwent Wydziału Elektroniki PG z roku 1976. Doktorat uzyskał w roku 1982, stopień doktora habilitowanego w roku 1999, a tytuł profesora nauk technicznych w roku 2012. Od 2016 r. zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Gdańskiej. W latach 2008-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału ETI PG. Od 2015 r. jest kierownikiem Katedry Inżynierii Oprogramowania Wydziału ETI PG. Dyscyplina naukowa: informatyka; specjalności naukowe: bazy danych, hurtownie danych, inżynieria oprogramowania, inżynieria wiedzy. Aktualnie wykłada na WETI przedmioty związane z bazami danych i hurtowniami danych oraz inżynierię oprogramowania.

     Jego działalność naukowa obejmuje nierelacyjne modele w bazach danych, obiektową inżynierię oprogramowania oraz zarządzanie danymi i wiedzą. Jest autorem oryginalnej metody indeksowania złożonych danych w nierelacyjnych bazach danych, zwanej drzewami częściowego porządku. Kieruje zespołem badawczym Knowledge Management Group @ GUT, zajmującym się badaniami w zakresie nowoczesnych metod zarządzania wiedzą i technologiami Semantic Web. Tematyka ta była przedmiotem kilku projektów międzynarodowych i krajowych, realizowanych pod jego kierunkiem. Prof. Goczyła jest autorem lub współautorem ponad 170 publikacji i opracowań naukowych, w tym 4 książek, z których na szczególne uznanie zasługuje wydana w 2011 roku monografia naukowa "Ontologie w systemach informatycznych" (wyd. Exit, Warszawa). Jest też autorem podręcznika akademickiego "Struktury danych". Do tej pory wypromował 6 doktorów nauk technicznych. Jest członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Sztucznej Inteligencji. W roku 2016 pełnił funkcję General Chair międzynarodowej konferencji “Federated Conference on Computer Science and Information Systems- FedCSIS 2016. Współtworzył cieszącą się dużą popularnością wśród studentów 2. stopnia informatyki specjalność "Inżynieria systemów i bazy danych". Posiada też duży dorobek praktyczny i wdrożeniowy. Uczestniczył w projektowaniu i implementacji licznych systemów informatycznych z dedykowanymi bazami danych, takich jak m.in. system obsługi dziekanatu SOD i system zarządzania wydziałem wyższej uczelni SETI.

     Zainteresowania pozazawodowe prof. Goczyły dotyczą różnych działów humanistyki, przede wszystkim języka polskiego. Jest gorącym orędownikiem poprawnej polszczyzny, czego wyrazem są wykłady językowe dostępne pod adresem http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/wyklady-otwarte, a także regularne felietony z tej tematyki publikowane m.in. w "Piśmie PG". Dla studentów WETI prowadzi wykłady z kultury języka polskiego.


Grzgorz Gołaszewski

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Ukończył Wydział ETI Politechniki Gdańskiej w roku 2004 uzyskując stopień magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka, specjalności Inżynieria Systemów i Bazy Danych. W 2017 roku obronił rozprawę doktorską „Metoda analizy związanych z czasem wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemów komputerowych" uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalności inżynieria systemów. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Uczestnik projektu Integrated Project PIPS 6. Programu Ramowego UE, oraz projektu STREP Project ANGEL 6. Programu Ramowego UE. Jest autorem bądź współautorem 10 publikacji naukowych.

W działalności dydaktycznej skupia się na różnorodnych zagadnieniach związanych z bazami danych: administracja baz danych, hurtownie danych, bazy nierelacyjne.


Aleksander Jarzębowicz

Katedra Inżynierii Oprogramowania

W roku 2002 ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i obronił pracę magisterską, za którą otrzymał nagrodę w XIX Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W 2007 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Metoda wykrywania anomalii w wybranych modelach systemów informatycznych", a od 2008 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania PG.

W latach 2002-2008 brał udział w trzech projektach badawczych 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej: DRIVE (DRugs in Virtual Enterprise), PIPS (Personalised Integrated Platform for health and life Services) oraz ANGEL (Advanced Networked embedded platform as a Gateway to Enhance quality of Life). W latach 2010-2014 uczestniczył w projekcie badawczo-wdrożeniowym NOR-STA (Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami), obecnie jest zaangażowany w powstałą w wyniku tego projektu spółkę spin-off.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą wiarygodności systemów komputerowych oraz analizy biznesowej i systemowej. Opublikował około 30 prac na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz w czasopismach. Prowadzi na WETI zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii oprogramowania, inżynierii wymagań i projektów grupowych. Jest członkiem zespołu badawczego Information Assurance Group zajmującego się zagadnieniami ryzyka i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz międzynarodowej grupy EWICS (European Workshop on Industrial Computer Systems).


Agnieszka Landowska

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Ukończyła studia na dwóch kierunkach: Finanse i bankowość na Uniwersytecie Gdańskim oraz Informatyka na WETI Politechniki Gdańskiej. Od 2000 roku jest związana z Politechniką Gdańską. W 2006 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych.

Aktualnie jej praca naukowa dotyczy zagadnień informatyki afektywnej (ang. affective computing), która zajmuje się komputerowymi metodami rozpoznawania ludzkich emocji. Od 2012 roku prowadzi grupę badawczą Emotions in HCI Research Group (http://emorg.eu/). Jest kierownikiem projektu badawczego Metody i narzędzia przetwarzania stanów emocjonalnych dla inteligentnych systemów edukacyjnych (AFFITS), finansowanego z Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Jest kierownikiem ze strony PG w projekcie Automatyzacja pomiarów postępów terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (AUTMON), realizowanym w konsorcjum ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prowadzi także projekt open source rozwoju Przyjaznych Aplikacji, czyli zestawu aplikacji wspomagających terapię behawioralną dla dzieci z autyzmem. Bierze także udział w pracach unijnego projektu COST LUDI - Play for Children with Disabilities.

Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej, głównie na kierunku Informatyka. Z zagadnień technicznych uczy projektowania baz danych, administrowania bazą danych Oracle. Prowadzi także przedmiot łączący perspektywę techniczną i ekonomiczną prowadzenia projektów IT, czyli Strategie Informatyzacji. W pracy dydaktycznej chętnie stosuje metody warsztatowe i wspiera proces edukacyjny e-technologiami.

Jest redaktor naczelną czasopisma EduAkcja.Magazyn edukacji elektronicznej, a od 2015 roku członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Internetowego Edukacji Internetowej. Jest także członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych takich jak European Distance Education Network oraz Association for Advances of Affective Computing. Wśród wielu aktywności prowadzonych lokalnie na Wydziale warto wyróżnić prowadzenie studenckiego koła naukowego Affective Computing.


Jakub Miler

Katedra Inżynierii Oprogramowania

 Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w 2000 roku. W tym samym roku podjął studia doktoranckie, a w 2005r. obronił rozprawę doktorską pt. „Metoda identyfikacji i analizy ryzyka projektów informatycznych". Od 2006r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania.

    Jest członkiem grupy badawczej Information Assurance Group (IAG), w której prowadzi badania nad metodą budowy zaufania do systemów informatycznych. Uczestnik kilku międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, w tym projektu badawczo-wdrożeniowego NOR-STA (Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami). Obecnie jest również zaangażowany w powstałą w wyniku tego projektu spółkę spin-off Argevide. Autor lub współautor około 50 artykułów.

    Jego zainteresowania naukowe obejmują metodyki zwinne, zarządzanie projektami informatycznymi, zarządzanie ryzykiem, zapewnianie jakości, zarządzanie personelem, społeczne aspekty informatyzacji, bezpieczeństwo zastosowań systemów informatycznych. Prowadzi zajęcia z zarządzania projektem informatycznym, realizacji projektu informatycznego, warsztatu profesjonalisty oraz społecznych aspektów informatyki. Posiada certyfikat PRINCE2 Foundation.


Marcin Sikorski

Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych

    Stopień doktora uzyskał w 1991r. w Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie. Od ponad 10 lat zajmuje się zagadnieniami współpracy człowiek-komputer i ergonomii oprogramowania, w szczególności w odniesieniu do systemów wspomagających zarządzanie. Jest pracownikiem Zakładu Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG (od 1991r. jest kierownikiem Zakładu), który jako jedyny w Polsce prowadzi prace badawcze i usługowe związane z ergonomią oprogramowania.

    Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych oraz uczestniczył w licznych projektach i stażach badawczych za granicą, m.in. w: Loughborough University of Technology (W. Brytania), University of Bonn (Niemcy), German National Research Center for Information Technology, St. Augustin (Niemcy), Swiss Federal Institute od Technology Zurich (Szwajcaria). Jest członkiem stowarzyszeń: Association of Computing Machinery, European Association of Cognitive Ergonomics, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.


Wojciech Waloszek

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Stopień magistra inżyniera informatyka uzyskał w 2003 r. W 2008 roku obronił rozprawę doktorską „Metody strukturalnej analizy ontologii opartych na logice opisowej" uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalności zarządzanie wiedzą. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

    Problematyka badawcza, którą się zajmuje, obejmuje zagadnienia modelowania i przetwarzania danych i wiedzy w ramach systemów informatycznych. Jest autorem lub współautorem ok. 60 publikacji krajowych i zagranicznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z tematyką badawczą, szczególnie w zakresie zarządzania wiedzą, projektowania systemów obiektowych oraz baz danych.

    Uczestnik międzynarodowego projektu „PIPS" 6. Programu Ramowego EU, a także kilku projektów krajowych.


Krzysztof Wyrzykowski

Apator Telemetria

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w przedsięwzięciach komercyjnych, zdobyte głównie przy analizie biznesowej IT oraz na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla. Projekty, w których uczestniczył, były realizowane na rzecz podmiotów publicznych oraz komercyjnych.  

W 2003 uzyskał z wyróżnieniem (III lokata) stopień magistra na Uniwersytecie Gdańskim- Katedra Informatyki Ekonomicznej. Współautor książki “Język UML 2.0” w modelowaniu systemów informatycznych (bestseller wydawnictwa Helion) , za którą w 2006 otrzymał I Zespołową Nagrodę Rektora UG. W 2009 ukończył Studia Doktoranckie (absolutorium) na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Inżynierii Oprogramowania WETI. Współautor metody Wspomagania Współpracy Klient-Dostawca Oprogramowania, opracowanej pod opieką naukową Profesora Janusza Górskiego (http://kio.pg.gda.pl/iag/?s=research&p=wiklido).

Od ponad dziesięciu lat dydaktyk akademicki oraz trener/konsultant analizy biznesowej IT. Przygotowywał i prowadził warsztaty z zakresu analizy biznesowej IT, w tym BABOK, REQB, UML, EA, zarządzanie wymaganiami, specyfikowanie przypadków użycia, dokumentowanie architekury w UML. W ramach dydaktyki na ETI PG prowadzi wykłady, laboratoria i projekty na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Szkolenia komercyjne przeprowadził dla wielu podmiotów, między innymi dla Orange, T-Mobile, Asseco, INTEL, BGŻ, PZU, Poczta Polska, Royal Bank of Scotland i in.

Aktualnie pracuje jako Kierownik Działu Analiz w firmie Apator Telemetria. 


Teresa Zawadzka

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Stopień magistra inżyniera informatyka uzyskała w 2003 r. W 2009 roku obroniła rozprawę doktorską "Integracja heterogenicznych źródeł wiedzy z wykorzystaniem logiki opisowej" uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalności zarządzanie wiedzą. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Problematyka badawcza, którą się zajmuje, obejmuje zagadnienia integracji danych i zarządzania danymi, również wielkoskalowymi. Jest autorką lub współautorką ok. 20 publikacji krajowych i zagranicznych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z tematyką rozwiązań typu Business Intelligence oraz szeroko rozumianych baz danych.

Brała udział w projekcie PIPS 6. Programu Ramowego EU, a także innych projektach krajowych.


Michał Zawadzki

EPAM Systems Poland

Studia na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej ukończył w 2003 roku, a w 2009 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Metody reprezentacji i przetwarzania wiedzy w warunkach niepewności w ontologiach opartych na logice opisowej". Jest autorem bądź współautorem około 20 publikacji krajowych i zagranicznych. Uczestniczył również w międzynarodowym projekcie "PIPS" 6. Programu Ramowego EU, oraz kilku projektach krajowych. W czasie studiów doktoranckich pracował w Katedrze Inżynierii Oprogramowania, natomiast po ich zakończeniu pracował m. in. w Lufthansa Systems oraz Intel Technology Poland.

Od 2015 roku pracuje w EPAM Systems Poland jako ekspert ds. inżynierii oprogramowania. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem zespołów projektowych oraz wdrażaniem metodologi Agile w wytwarzaniu oprogramowania. Współpracuje również z Politechniką Gdańską, gdzie prowadzi wykłady i warsztaty z inżynierii oprogramowania.

Uczestniczy w licznych szkoleniach związanych z szeroko pojętym managementem oraz komunikacją interpersonalną. Wśród posiadanych certyfikatów warto wymienić Professional Scrum Master I oraz MongoDB Certified Developer Associate.


Michał Wróbel

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Ukończył Wydział ETI w 2002 roku, jako magister inżynier ze specjalnością Inżynieria Systemów i Bazy Danych. Do 2006 roku pracował jako administrator systemów, m.in. w CI TASK. Od 2006 roku pracuje na wydziale ETI. W 2011 otrzymał stopień naukowy doktora w dziedzinie Informatyka, za pracę związaną z zapewnianiem bezpieczeństwa systemów operacyjnych. 

Zainteresowania badawcze związane są z ludzkimi aspektami inżynierii oprogramowania oraz z bezpieczeństwem systemów informatycznych. Od roku 2013 do 2015 był członkiem konsorcjum projektu Densek, którego celem była poprawa bezpieczeństwa i niezawodności inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. Smart Grid). Obecnie koncentruje się na badaniu roli emocji w procesie wytwarzania oprogramowania, z wykorzystaniem narzędzi i metod Affective Computing. Brał udział w następujących projektach badawczych: ERAAVG, AFFITS, AUTMON

W latach 2015-2017 roku był zastępcą kierownika Katedry Inżynierii Oprogramowania. Jest autorem lub współautorem 30 publikacji naukowych oraz książki "Szkoła systemu Linux" (Helion, 2007).