Katedra Sieci Teleinformacyjnych

Dzisiejsza telekomunikacja przechodzi bardzo szybkie i radykalne zmiany wynikające nie tylko z szybkiego postępu technologicznego ale też z potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Informacja stała się dobrem, które ma istotny wpływ na kierunek i szybkość zmian kulturowych i materialnych w globalizującym się świecie. Zatem wyzwania, jakie stoją przed telekomunikacją, a tym samym wobec każdego, kto zajmuje się i planuje działać w tym obszarze techniki, są trudne i złożone. Przyjmując jako punkt wyjścia aktualny stan wdrożonych technik i technologii telekomunikacji oraz cel, jaki został wyznaczony telekomunikacji w wieku technologii informacji, główne jej zadania wynikają z konieczności dostarczania różnorodnych usług i ich otwartości na indywidualne potrzeby dostępu do informacji i jej bezpiecznego przenoszenia. Realizacja tych zadań przy dodatkowych ograniczeniach związanych z gwarancją zróżnicowanej jakości usług i demonopolizacji rynku tych usług, mającej doprowadzić do niskich kosztów, i tym samym ich powszechności, jest wyzwaniem godnym wieku informacji.

Wyzwanie to podjęła się realizować Katedra Sieci Teleinformacyjnych, której tematyka działalności naukowej i dydaktycznej sięga początków Wydziału, na którym, zgodnie z początkową nazwą Wydziału Łączności, zajmowano się różnorodnymi (w miarę upływu czasu unowocześnianymi) sieciami telekomunikacyjnymi jako systemami technicznymi przesyłania informacji .

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną na rzecz całego Wydziału, a w szczególności dla kierunku Elektroniki i Telekomunikacji i jednocześnie dyplomuje studentów na I stopniu studiów o profilu Sieci Teleinformacyjne oraz na II stopniu studiów o specjalności Sieci i Systemy Teleinformacyjne. W ramach tej specjalności przygotowuje studentów do twórczej pracy inżynierskiej oraz do udziału w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie sieci i systemów teleinformacyjnych. Obszary wiedzy i umiejętności dotyczą dziedziny telekomunikacji i dziedzin pokrewnych związanych ze świadczeniem usług dla społeczeństwa informacyjnego. Studia przygotowują absolwenta do syntetycznego spojrzenia na problematykę dotyczącą projektowania oraz realizacji infrastruktury dla usług multimedialnych w sieciach teleinformacyjnych obecnej i następnej generacji.

Poprzednia, nieaktualizowana  wersja strony WWW Katedry Sieci Teleinformacyjnych dostępna jest pod adresem: http://galaxy.eti.pg.gda.pl/katedry/kst/