Kadra Katedry prowadzi badania naukowe oraz rozwija teorie, metody i narzędzia niezbędne do komputerowego rozwiązywania praktycznych problemów sterowania, diagnostyki i podejmowania decyzji.

W obszarze naszych dociekań badawczych mieszczą się takie zagadnienia jak: modelowanie i identyfikacja obiektów, sterowanie adaptacyjne, sterowanie odporne i predykcyjne, systemy sterowania i systemy decyzyjne, detekcja i rozróżnianie uszkodzeń, optymalizacja sterowania pojazdami, jak również biomanipulatory i zespoły robotów mobilnych. Metody inteligencji obliczeniowej stanowią szczególny obiekt naszego zainteresowania, skutecznie wspierający rozwiązywanie problemów praktycznych.

Dotychczasowe badania zaowocowały wieloma osiągnięciami w zakresie sterowania predykcyjnego i adaptacyjnego, diagnostyki, modelowania, identyfikacji i optymalizacji, oraz metod sztucznej inteligencji.

Środowiskowym potwierdzenie tego rozwoju była m.in. Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwana ‘Polskim Noblem’, przyznana prof. Z. Kowalczukowi. 

Tematyka badawczo - wdrożeniowa 

 • Systemy podejmowania decyzji. 
 • Inteligencja obliczeniowa i systemy obliczeń plastycznych. 
 • Ewolucyjne metody optymalizacji.
 • Modelowanie i identyfikacja systemów. 
 • Obserwacja obiektów i estymacja stanu.
 • Projektowanie i optymalizacja układów. 
 • Inteligentne systemy zarządzania obiektami, w tym inteligentne budynki.
 • Diagnostyka procesów i systemów. 
 • Optymalizacja układów sterownia i diagnostyki.
 • Metody projektowania systemów adaptacyjnych, odpornych, rozmytych i predykcyjnych. 
 • Budowa biomanipulatorów i protez. 
 • Systemy sterowania robotami oraz manipulatorami.
 • Optymalizacja systemów robotyckich, w tym projektowanie trajektorii ruchu. 
 • Zespoły robotów i inteligencja zespołowa.

Oferta biznesowa (wdrożeniowa i usługowa)

 • Rozwój praktycznych, realizowanych komputerowo metod, narzędzi i kompletnych systemów sterowania, diagnostyki oraz podejmowania decyzji.
 • Systemy wykrywania przecieków w rurociągach przemysłowych, z uwzględnieniem komputerowych systemów modelowania i symulacji sieci transmisyjnych.
 • Systemy decyzyjne oparte na inteligencji obliczeniowej, w tym autonomiczne systemy sterowania robotami mobilnymi oraz awatarami oparte na wzorcach antropoidalnych.
 • Budowa biomanipulatów i zespołów robotów mobilnych.
 • Wieloczujnikowe systemy obserwacji obiektów ruchomych, w tym systemy radarowe.
 • Systemy monitoringu i inteligentnego, energooszczędnego zarządzania obiektami przemysłowymi i budynkami oparte na specjalizowanych sieciach komputerowych.
 • Rozwiązywanie problemów:
  • modelowania i identyfikacji systemów dynamicznych, w tym silników samochodowych,
  • estymacji położenia obiektów mobilnych, w tym pływających i latających, 
  • komputerowej symulacji procesów,
  • praktycznych (adaptacyjnych odpornych, predykcyjnych) reguł sterowania,
  • detekcji i rozróżniania uszkodzeń,
  • sztucznej inteligencji, 
  • autonomii robotów.

Najważniejsze sukcesy ostatnich lat

 • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwana ‘Polskim Noblem’, przyznana prof. Z. Kowalczukowi.
 • Długoletnia współpraca z przemysłem samochodowym (OBR-SO, Fiat, GM).