Egzamin Dyplomowy Magisterski

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Zasadniczym elementem egzaminu jest przedstawienie przez dyplomanta głównych celów i wyników pracy oraz dyskusja na temat pracy dyplomowej. W dyskusji tej wiodącą rolę powinien odgrywać recenzent pracy. Dyplomant powinien w sposób jasny, komunikatywny i zwięzły zaprezentować problem, metody jego rozwiązania i uzyskanych wyników. Zalecane jest użycie do prezentacji nowoczesnych technik multimedialnych.
Poza zreferowaniem pracy dyplomant powinien odpowiedzieć na dwa pytania, które nie mogą pozostawać w bezpośrednim związku z pracą dyplomową. Jedno pytanie powinno być z zakresu przedmiotów kierunkowych, natomiast drugie z zakresu specjalności.

Lista pytań specjalistycznych na egzamin dyplomowy magisterski (studia stacjonarne II stopnia)

Lista pytań kierunkowych na egzamin dyplomowy magisterski (studia stacjonarne II stopnia)

Lista pytań specjalistycznych na egzamin dyplomowy magisterski (studia niestacjonarne II stopnia - MSU)

Lista pytań kierunkowych na egzamin dyplomowy magisterski (studia niestacjonarne II stopnia - MSU)

Lista pytań specjalistycznych na egzamin dyplomowy magisterski dla kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne (studia stacjonarne II stopnia)

Lista pytań kierunkowych na egzamin dyplomowy magisterski dla kierunku Technologie Kosmiczne i satelitarne (studai stacjonarne II stopnia)

 

Egzamin Dyplomowy Inżynierski

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym z zakresu wszystkich przedmiotów kierunkowych i profilujących zawartych w programie studiów pierwszego stopnia. Student losuje trzy pytania: dwa z zakresu przedmiotów kierunkowych i jedno z zakresu przedmiotów profilujących.
Po wylosowaniu trzech pytań student ma 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi, po czym następne 20 minut na udzielenie odpowiedzi przed komisją. Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania pomocnicze związane z treścią wylosowanych pytań.

Lista pytań na egzamin dyplomowy inżynierski.