Międzyuczelniany kierunek studiów

Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS) to międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia, pierwszy raz uruchomiony w 2017 roku w ramach współpracy 3 trójmiejskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz obecnie także Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie trwa rekrutacja na czwartą edycję studiów. Prowadzona jest jednocześnie na 4 wydziałach ww. uczelni: Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, Wydziale Mechanicznym PG, Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego oraz na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Każdy z tych Wydziałów oferuje kształcenie w ramach jednej specjalności. Wydział ETI prowadzi kształcenie na kierunku TKiS w ramach specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej (TITIKS). W przypadku każdej ze specjalności zajęcia odbywają się na wszystkich 4 Uczelniach, przy czym absolwenci specjalności TITIKS otrzymają dyplom ukończenia Wydziału ETI PG. Liczba miejsc na każdym wydziale (każdej specjalności) wynosi 30 osób.

Rekrutacja

Wymagania stawiane kandydatom:

- ukończenie 7-semestralnych studiów I stopnia (uzyskanie tytułu inżyniera) lub jednolitych studiów magisterskich (uzyskanie tytułu magistra inżyniera) na kierunkach: Informatyka, Elektronika i telekomunikacja, Automatyka i robotyka, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria kosmiczna i satelitarna, Geodezja i kartografia, Elektrotechnika, Fizyka techniczna, Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn, bądź innych kierunkach;

UWAGA: w przypadku wystąpienia istotnych różnic programowych, zgodnie z zasadami rekrutacji, kandydaci zobowiązani będą do ich uzupełnienia. Zakres i tryb tego uzupełnienia będzie ustalany przez Radę Programową TKiS indywidualnie w przypadku każdego kandydata.

- zainteresowania w dziedzinie technologii kosmicznych i satelitarnych, predyspozycje do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów, dobra znajomość języka angielskiego.

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, obliczane na podstawie średniej ocen z poprzednich studiów. W przypadku identycznej średniej ocen o kolejności na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie.

Zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie TKiS

W wyniku przemian cywilizacyjnych oraz dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki w sektorze kosmicznym i jej integracji na poziomie międzynarodowym, powstało wiele krajowych podmiotów działających w tej branży. Zwiększa się także liczba polskich oddziałów zachodnich korporacji o ugruntowanej pozycji. Również na Pomorzu powiększyła się liczba podmiotów związanych z sektorem kosmicznym. Nasz region ma szansę stać się jednym z liderów w rozwoju Krajowego Programu Kosmicznego – obecnie w województwie pomorskim działa ponad 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego: m.in.: Black Pearls VC, Flextronics International Poland, Boeing Jeppesen Poland, Lufthansa Systems Poland, OPEGIEKA, Blue Dot Solutions, Space Forest, SiGarden, Syderal, Squadron, czy ABM Space. Politechnika Gdańska współpracuje z niektórymi z nich realizując kształcenie na TKiS. Poszerzenie oferty kształcenia o ten kierunek studiów wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów w wysoce innowacyjnej dziedzinie jaką są technologie związane z eksploracją i wykorzystaniem przestrzenni kosmicznej. Ciekawy obszar stanowi także wykorzystanie sztucznych satelitów Ziemi do zastosowań telekomunikacyjnych, nawigacyjnych i teledetekcyjnych. Wyzwaniem jest również sam proces budowy sztucznych satelitów i innych konstrukcji, zarówno w segmencie ziemskim jak i kosmicznym. Należy podkreślić, że technologie kosmiczne i satelitarne znajdują zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach nauki.

Nowy kierunek studiów TKiS został uruchomiony w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach projektu NCBiR pt. „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy”, realizacja programu studiów odbywa się w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Przedstawiciele pracodawców biorą aktywny udział w ustalaniu tematyki prowadzonych zajęć, w tym projektów grupowych oraz prac dyplomowych. Dzięki temu każdy absolwent kierunku TKiS będzie lepiej przygotowany do spełnienia wymagań stawianych przez pracodawców.

Sylwetka dyplomanta dla specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
w inżynierii kosmicznej i satelitarnej

Absolwent kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne będzie posiadał uporządkowaną i poszerzoną wiedzę z zagadnień podstawowych (matematyka, astrofizyka), jak również zagadnień specjalistycznych: telekomunikacja, nawigacja i teledetekcja satelitarna, misje kosmiczne, mechanizmy i konstrukcje kosmiczne, kosmiczne technologie bezpieczeństwa. Będzie przygotowany do samodzielnego formułowania problemów naukowych i prowadzenia badań oraz do realizacji zadań inżynierskich w ramach obranej specjalności. Nabędzie umiejętności niezbędne do dalszego poszerzania swej wiedzy. Każdy absolwent będzie potrafił wykazać się pomysłowością oraz przedsiębiorczością we wszelkich zadaniach związanych z drogą zawodową.

Specjalność Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej koncentruje się na rozwiązaniach informatycznych w branży związanej z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi. Absolwent specjalności nabędzie wiedzę z zakresu ICT w nawigacji, teledetekcji i komunikacji satelitarnej oraz umiejętności w zakresie doboru i wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych m. in. przy projektowaniu satelitarnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych oraz implementacji dedykowanego oprogramowania. Zdobędzie wiedzę z zakresu etyki prowadzenia badań naukowych w branży informatycznej i telekomunikacyjnej oraz wieloaspektową świadomość zagrożeń związanych się z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań z branży ICT.

W związku z dynamicznym rozwojem sektora kosmicznego polskiej gospodarki w ostatnim okresie, również na Pomorzu, także dzięki przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 r. roku oraz powołaniu Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) w 2015 r. z siedzibą w Gdańsku, możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego absolwentów kierunku TKiS są szerokie. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w uczelniach, jednostkach naukowych i innych podmiotach realizujących prace badawczo-rozwojowe z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych. Nowi pracownicy poszukiwani są także w prywatnych przedsiębiorstwach. Obejmują one zarówno korporacje międzynarodowe z dużym doświadczeniem w branży kosmicznej na poziomie europejskim, które coraz liczniej otwierają swoje oddziały w naszym kraju, jak i mniejsze lokalne podmioty. Coraz więcej firm rozpoczyna działalność w segmencie kosmicznym i satelitarnym, obejmującą m.in. różnorakie zastosowania komunikacyjne, nawigację i teledetekcję satelitarną, geodezję i kartografię, a także wszelkiego rodzaju stowarzyszone usługi.

Dlaczego warto studiować na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne, na specjalności technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej?

 

 • Studiowanie kierunku w dynamicznym obszarze badawczym, gdzie prowadzone są pionierskie badania oraz wdrożenia w wielu krajach świata.
 • Możliwość realizacji interesujących projektów naukowo-badawczych, również interdyscyplinarnych, a także kontynuowania rozwoju zawodowego.
 • Możliwość ukończenia wiodącego Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej (kategoria A+ wśród uczelni wyższych), cieszącego się od wielu lat dobrą renomą wśród pracodawców zarówno na Pomorzu jak i w całej Polsce.
 • Możliwość dołączenia do zespołu Koła Naukowego Systemów Mobilnych i Satelitarnych (KN SMS) oraz SpaceCube, a także możliwość uczestniczenia w międzynarodowych warsztatach organizowanych dla studentów przez Europejską Agencję Kosmiczną w Belgii i Holandii.
 • Możliwość nabycia unikalnej wiedzy i umiejętności z dziedziny ICT, dającej absolwentom szerokie i atrakcyjne możliwości zatrudnienia.
 • W związku z międzyuczelnianym i interdyscyplinarnym charakterem kierunku, możliwość zapoznania się z przedstawicielami branży oraz integracji ze społecznością studencką innych uczelni Trójmiasta.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Spotkanie informacyjne

We wtorek, 4 lutego 2020 r. o godzinie 16:15 w Audytorium nr 2 Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone IV edycji międzyuczelnianych studiów magisterskich Technologie Kosmiczne i Satelitarne.

Tematem spotkania będzie prezentacja specjalności prowadzonych na kierunku TKiS:

 • specjalności prowadzonej przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, dotyczącej zastosowań technologii informatycznych w inżynierii kosmicznej,
 • specjalności prowadzonej przez Wydział Mechaniczny, dotyczącej zastosowań mechaniki i mechatroniki w branży kosmicznej
 • a także informacja o możliwościach oferowanych studentom przez European Space Agency Academy i prezentacja studenckich projektów o tematyce kosmicznej.

Ponadto przewidziano zwiedzanie laboratoriów, w których będą się odbywać zajęcia:

 • laboratorium obliczeń wielkoskalowych Big Data w Centrum Informatycznym TASK,
 • geoinformatycznego laboratorium teledetekcji oraz nawigacji satelitarnej GNSS, w tym naziemnej stacji bezpośredniego odbioru zobrazowań satelitarnych HRPT-NOAA/MetOp oraz prezentacja drona przeznaczonego do prowadzenia pomiarów fotogrametrycznych i lidarowych.”

Do zobaczenia!