Międzyuczelniany kierunek studiów

Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS) to międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia, pierwszy raz uruchomiony w 2017 roku w ramach współpracy 3 trójmiejskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie trwa rekrutacja na drugą edycję studiów na tym kierunku. Prowadzona jest jednocześnie na 4 wydziałach ww. uczelni: na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, na Wydziale Mechanicznym PG, na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego oraz na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Każdy z tych wydziałów oferuje kształcenie w ramach jednej specjalności. Wydział ETI będzie prowadził kształcenie na kierunku TKiS w ramach specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej (TITIKS). W przypadku każdej ze specjalności zajęcia odbywają się na wszystkich 3 uczelniach, przy czym absolwenci specjalności TITIKS otrzymają dyplom ukończenia Wydziału ETI PG. Liczba miejsc na każdym wydziale (każdej specjalności) wynosi 30 osób.

Rekrutacja

Wymagania stawiane kandydatom:

- ukończone 7-semestralne studia I stopnia (uzyskanie tytułu inżyniera) lub jednolitych studiów magisterskich (uzyskanie tytułu magistra inżyniera) na kierunkach: Informatyka, Elektronika i telekomunikacja, Automatyka i robotyka, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria kosmiczna i satelitarna, Geodezja i kartografia, Elektrotechnika, Fizyka techniczna, Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn, bądź innych kierunkach;

UWAGA: w przypadku wystąpienia istotnych różnic programowych, zgodnie z zasadami rekrutacji, kandydaci zobowiązani będą do ich uzupełnienia. Zakres i tryb tego uzupełnienia będzie ustalany przez Radę Programową TKiS indywidualnie w przypadku każdego kandydata.

- zainteresowania w dziedzinie technologii kosmicznych i satelitarnych, predyspozycje do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów, dobra znajomość języka angielskiego.

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, obliczane na podstawie średniej ocen z poprzednich studiów. W przypadku identycznej średniej ocen o kolejności na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie.

Zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie TKiS

W wyniku przemian cywilizacyjnych oraz dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki w sektorze kosmicznym i jej integracji na poziomie międzynarodowym, powstało wiele krajowych podmiotów działających w tej branży. Zwiększa się także liczba polskich oddziałów korporacji zachodnich mających ugruntowaną w niej pozycję. Również na Pomorzu nastąpiło zwiększenie liczby podmiotów związanych z sektorem kosmicznym. Nasz region ma szansę stać się jednym z liderów w rozwoju Krajowego Programu Kosmicznego – obecnie w województwie pomorskim działa ponad 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego: m.in.: Black Pearls VC, Flextronics International Poland, Boeing Jeppesen Poland, Lufthansa Systems Poland, OPEGIEKA, Blue Dot Solutions, Space Forest, SiGarden, Squadron czy ABM Space. Z niektórymi z nich Politechnika Gdańska już współpracuje realizując kształcenie na TKiS. Poszerzenie oferty kształcenia o nowy kierunek studiów wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów w elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie jaką są technologie związane z eksploracją i wykorzystaniem przestrzenni kosmicznej. Ciekawy obszar stanowi także wykorzystanie sztucznych satelitów Ziemi do zastosowań telekomunikacyjnych, nawigacyjnych i teledetekcyjnych. Wyzwaniem jest również sam proces budowy sztucznych satelitów i innych konstrukcji, zarówno w segmencie ziemskim jak i kosmicznym. Należy podkreślić, że technologie kosmiczne i satelitarne znajdują zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach nauki.

Nowy kierunek studiów TKiS został uruchomiony w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach projektu NCBiR pt. „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy”, realizacja programu studiów odbywa się w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Przedstawiciele pracodawców biorą aktywny udział w ustalaniu tematyki prowadzonych zajęć, w tym projektów grupowych oraz prac dyplomowych. Dzięki temu każdy absolwent kierunku TKiS będzie lepiej przygotowany do spełnienia wymagań stawianych przez pracodawców.

 

Sylwetka dyplomanta dla specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
w inżynierii kosmicznej i satelitarnej

 

Absolwent kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne będzie posiadał uporządkowaną i poszerzoną wiedzę z zagadnień podstawowych (matematyka, astrofizyka), jak również zagadnień specjalistycznych: telekomunikacja, nawigacja i teledetekcja satelitarna, misje kosmiczne, mechanizmy i konstrukcje kosmiczne, kosmiczne technologie bezpieczeństwa. Będzie przygotowany do samodzielnego formułowania problemów naukowych i prowadzenia badań oraz do realizacji zadań inżynierskich w ramach obranej specjalności. Nabędzie umiejętności niezbędne do dalszego poszerzania swej wiedzy. Każdy absolwent będzie potrafił wykazać się pomysłowością oraz przedsiębiorczością we wszelkich zadaniach związanych z drogą zawodową.

Absolwent specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej nabędzie specjalistyczną wiedzę z zakresu ICT w nawigacji, teledetekcji i komunikacji satelitarnej oraz umiejętności w zakresie doboru i wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych w zakresie projektowania satelitarnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych oraz implementacji dedykowanego oprogramowania. Zdobędzie wiedzę z zakresu etyki prowadzenia badań naukowych w branży informatycznej i telekomunikacyjnej oraz będzie posiadał wieloaspektową świadomość zagrożeń związanych się z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań z branży ICT.

W związku z dynamicznym rozwojem sektora kosmicznego polskiej gospodarki w ostatnim okresie, również na Pomorzu, także dzięki przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 r. roku oraz powołaniu Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) w 2015 r. z siedzibą w Gdańsku, możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego absolwentów kierunku TKiS będą szerokie. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienia w uczelniach, jednostkach naukowych i innych podmiotach realizujących prace badawcze i badawczo-rozwojowe z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych. Nowi pracownicy poszukiwani są także w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w tej branży. Obejmują one zarówno korporacje międzynarodowe z dużym doświadczeniem w branży kosmicznej na poziomie europejskim, które coraz liczniej otwierają swoje oddziały w naszym kraju, jak i mniejsze podmioty. Coraz więcej firm rozpoczyna działalność w segmencie kosmicznym i satelitarnym, obejmującą m.in. różnorakie zastosowania komunikacyjne, nawigację i teledetekcję satelitarną, geodezję i kartografię, a także wszelkiego rodzaju stowarzyszone usługi.

 

Dlaczego warto studiować na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne, na specjalności technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej?

 

  • Studiowanie elitarnego kierunku jakim są technologie kosmiczne, w zakresie których prowadzone są pionierskie badania oraz wdrożenia w wielu krajach świata.
  • Możliwość realizacji interesujących projektów naukowo-badawczych, również interdyscyplinarnych, a także kontynuowania rozwoju zawodowego w dynamicznej branży.
  • Możliwość dołączenia do zespołu koła naukowego SpaceCube, którego jednym z celów jest wysłanie w kosmos pierwszego pomorskiego satelity, a także możliwość uczestniczenia w międzynarodowych warsztatach organizowanych dla studentów przez Europejską Agencję Kosmiczną w Belgii i Holandii.
  • Możliwość nabycia unikalnej wiedzy i umiejętności z dziedziny ICT, dającej absolwentom szerokie i atrakcyjne możliwości zatrudnienia.
  • Możliwość ukończenia wiodącego Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej (kategoria A+ wśród uczelni wyższych), cieszącego się od wielu lat dobrą renomą wśród pracodawców w całej Polsce.
  • W związku z międzyuczelnianym i interdyscyplinarnym charakterem kierunku, możliwość zapoznania się z przedstawicielami branży oraz integracji ze społecznością studencką innych uczelni Trójmiasta.

 

Program studiów kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne dla specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej znajdziesz tutaj.

Siatkę godzin dla wszystkich specjalności kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne znajdziesz tutaj.

Dodatkowe informacje o kierunku TKiS znajdziesz tutaj.