Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych należy do grona najstarszych jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału ETI. Jej początki sięgają 1946 roku, kiedy to jeszcze w ramach Wydziału Elektrycznego PG utworzono Katedrę Radiotechniki. Po powołaniu w 1952 roku Wydziału Łączności, aktualnie WETI, pierwszym kierownikiem w latach 1952-1983, wówczas Katedry Radiotechniki Nadawczej, był nieżyjący już prof. dr inż. Leonard Knoch. W okresie tym w Katedrze prowadzono początkowo kształcenie w specjalności radiotechnika, zaś następnie w specjalności systemy radiokomunikacyjne. Liczni absolwenci tych specjalności stanowili podstawową kadrę inżynierską wielu trójmiejskich i krajowych biur projektowych oraz zakładów produkcyjnych i usługowych w dziedzinie łączności, a także elektroniki, jak np. gdański UNIMOR oraz gdyński RADMOR i MORS, czy inne pozatrójmiejskie jednostki gospodarcze, zwłaszcza przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, np. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji.

Działalność naukowo-badawcza w tym okresie obejmowała szeroko rozumianą dziedzinę radiokomunikacji, wnosząc istotny wkład do rozwoju teorii i techniki telekomunikacji bezprzewodowej. Szczególny nacisk został położony na aspekt wdrożeniowy tych prac, tj. realizacje zamówień z biur projektowych i przedsiębiorstw. Przykładem tego mogą być projekty i wdrożenia sieci radiotelefonicznych w latach 60. na potrzeby przedsiębiorstw komunikacyjnych i górniczych oraz opracowanie w drugiej połowie lat 70. terminala statkowego do łączności satelitarnej w systemie INMARSAT.

Wraz z działalnością innowacyjno-wdrożeniową realizowano prace badawcze o charakterze podstawowym, m.in. dr inż. Wiktor Pawłowski wykonał unikatowe wieloletnie badania propagacyjne właściwości refrakcyjnych środowiska troposferycznego na obszarze południowego Bałtyku. Wyniki owych prac zostały umieszczone w materiałach CCIR, poprzedniczki dzisiejszego ITU (International Telecommunication Union). W tym okresie w zespole Katedry opracowano dwie książki monograficzne, pierwszą autorstwa prof. Leonarda Knocha i dr inż. Teresy Ekiert pt.: Modulacja i detekcja – WKiŁ 1979 oraz drugą pod redakcją prof. L. Knocha pt.: Systemy radiokomunikacji satelitarnej – WKiŁ 1980.

W 1983 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Katedry. Został nim prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski. Wówczas to w okresie kolejnych 26 lat, tj. od 2009 roku, zainicjował i rozwijał on działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie współczesnej radiokomunikacji cyfrowej i kolejnych generacji sieci komórkowych. Rezultatem tego było powstanie szkoły naukowej i wypromowanie kilkunastu doktorów, przy czym niektórzy z nich uzyskali stopnie doktora habilitowanego i doszli do stanowisk profesorskich w kraju i za granicą. W tym okresie nastąpiło też dostosowywanie treści kształcenia do potrzeb wynikających ze zmian gospodarczych zachodzących w polskiej telekomunikacji bezprzewodowej, związanych z projektowaniem i budową nowej infrastruktury sieci komórkowych kolejnych generacji. Corocznie dziesiątki absolwentów prowadzonej w Katedrze specjalności zajmowały odpowiedzialne stanowiska w renomowanych firmach, także międzynarodowych, w kraju i za granicą.

Kolejna zmiana na stanowisku kierownika Katedry nastąpiła w 2009 roku. Stanowisko to zostało powierzone prof. dr hab. inż. Ryszardowi Katulskiemu.

Aktualnie zespół Katedry prowadzi działalność badawczą w dziedzinie szeroko rozumianej radiokomunikacji, przy czym do najważniejszego nurtu naszej działalności zaliczamy badania systemowe w następujących obszarach:

 • trendy rozwojowe współczesnej radiokomunikacji obejmujące systemy LTE, nowe interfejsy radiowe oraz zarządzanie zasobami radiowymi,
 • radio programowalne określane skrótowo nazwą SDR (Software Defined Radio), zwłaszcza opracowywanie narzędzi programowych do elastycznego doboru parametrów systemowych toru radiowego,
 • radio kognitywne, zwłaszcza wypracowywanie efektywnych sposobów zarządzania dostępem do zasobów częstotliwościowych,
 • radiolokalizacja i radionawigacja, postrzegane jako ubiquitous positioning,
 • kompatybilność elektromagnetyczna w radiokomunikacji,
 • projektowanie sieci radiokomunikacyjnych,
 • propagacja fal radiowych oraz anteny radiokomunikacyjne wraz z techniką MIMO.

Jak widać obszar naszej aktywności naukowej jest bardzo szeroki. Aby to było możliwe, muszą być spełnione co najmniej dwa wymagania, tzn. należy dysponować odpowiednim, specjalistycznym zapleczem kadrowym oraz posiadać nowoczesną bazę aparaturową.

W ostatnich latach regularnie, co roku, pozyskujemy do współpracy niektórych z naszych najlepszych absolwentów, którzy już podczas studiów włączają się do prowadzonych badań, zaś po uzyskaniu dyplomu podejmują studia doktoranckie i kontynuują działalność badawczą. Warto w tym miejscu wspomnieć, że średnia wieku wszystkich pracowników naukowych Katedry jest dużo poniżej 30 lat, przy czym niektórzy z nich już uzyskali stopnie doktorskie i przystąpili do gromadzenia dorobku habilitacyjnego. Z kolei dzięki pozyskanym środkom finansowym, w tym także dzięki wsparciu Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, w Katedrze działa Środowiskowe Laboratorium Łączności Bezprzewodowej dla Potrzeb Specjalnych, w którym posiadamy unikatową aparaturę pomiarowo-badawczą w postaci analizatorów widma i obwodów, specjalizowanych generatorów sygnałowych i programowalnych odbiorników radiokomunikacyjnych oraz uniwersalnych testerów systemów radiokomunikacyjnych, co pokrywa częstotliwościowo pełny zakres do 26 GHz. W ramach tego laboratorium dysponujemy także oryginalnymi rozwiązaniami demonstratorów wybranych rozwiązań bezprzewodowych do zastosowań specjalnego przeznaczenia, wykonanych w ramach dotychczas zrealizowanych projektów badawczych. Posiadamy także wielostanowiskowe laboratorium radia programowalnego. Pozwala to podejmować zaawansowane wyzwania naukowo-badawcze, w tym zwłaszcza o charakterze wdrożeniowym. Aktualnie w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych realizujemy dwa duże projekty badawczo-wdrożeniowe dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa kraju. 

Wynikiem tych prac są liczne zgłoszenia patentowe - w ostatnim czasie pracownicy Katedry uzyskali pięć patentów. Regularnie publikują wyniki prowadzonych badań w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym także w czasopismach z tzw. listy JCR (Journal Citation Raport), przykładowo:

 • Cwalina K.K., Ambroziak S.J., Rajchowski P., Sadowski J., Stefański J., A Novel Bitrate Adaptation Method for Heterogeneous Wireless Body Area Networks, Applied Sciences, vol. 8, iss. 7, pp. 1-24, 2018 - link do pliku

 • Cwalina K.K., Ambroziak S.J., Rajchowski P., An Off-Body Narrowband and Ultra-Wide Band Channel Model for Body Area Networks in a Ferryboat Environment, Applied Sciences, vol. 8, iss. 6, pp. 1-16, 2018 - link do pliku

 • Turbic K., Ambroziak S. J., Correia L.M., Characteristics of the polarised off-body channel in indoor environments, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, pp. 1-15, 2017 - link do pliku

 • Gajewski S., Soft - Partial Frequency Reuse Method for LTE-A, Radioengineering, Vol. 26, No. 1, pp. 359-368, 2017 - link do pliku

 • Gilski P., Stefański J., Subjective and Objective Comparative Study of DAB+ Broadcast System, Archives of Acoustics, Vol. 42, No. 1, pp. 3-11, 2017 - link do pliku

 • Ambroziak S. J., Correia L. M., Katulski R. J., Mackowiak M., Oliveira C., Sadowski J., Turbic K.: An Off-Body Channel Model for Body Area Networks in Indoor Environments, IEEE Transactions on Antennas and Propagation , Vol. 64, No. 9, pp. 4022-4035, 2016 - link do pliku

 • Gajewski S.: Design of OFDM-based Radio Communication Systems for Coast-to-Sea and Coast-to-Air Propagation Environments, Polish Maritime Research, Vol. 23, No. 1, pp. 12-19, 2016 - link do pliku

 • Magiera J., Katulski R.: Detection and Mitigation of GPS Spoofing Based on Antenna Array Processing, Journal of Applied Research and Technology, Vol. 13, No. 1, pp. 45-57, 2015 - link do pliku

 • Marczak A.: Performance analysis of data transmission in MC-CDMA radio interface with turbo codes, Telecommunication Systems, Vol. 59, No. 4, pp. 501-507, 2015 - link do pliku

 • Stefański J.: Asynchronous Time Difference of Arrival (ATDOA) Method, Pervasive and Mobile Computing, Vol. 23, pp. 80-88, 2015 - link do pliku

 • Sadowski J.: Improvement of time difference of arrival measurements resolution by using fractional delay filters in a direct sequence-code division multiple access radionavigation system, IET Radar Sonar and Navigation, Vol. 9, No. 5, pp. 559-567, 2015 - link do pliku

 • Sadowski J.: Measurement of Coherence Bandwidth in UHF Radio Channels for Narrowband Networks, International Journal of Antennas and Propagation, Vol. 1, pp. 1-11, 2015 - link do pliku

Rozszerzoną listę publikacji JCR można znaleźć pod poniższym adresem.

Pełna lista publikacji naukowych dostępna jest pod adresem.