Do najważniejszych osiągnięć innowacyjnych w ostatnim czasie można zaliczyć:

 • opracowanie mobilnej stacji bezprzewodowego monitoringu powietrza atmosferycznego, wdrożonej do eksploatacji w fundacji ARMAAG;
 • opracowanie systemu bezprzewodowego monitoringu bezpieczeństwa publicznego, który jest przygotowywany do wdrożenia w ramach podpisanej umowy z Polską Platformą Bezpieczeństwa Publicznego – Spółka z o. o.;
 • opracowanie radiowego systemu sygnalizacji świetlnej o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych na Jeziorach Mazurskich, przygotowywanego do wdrożenia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • opracowanie i zrealizowanie demonstratora techniki wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym poniżej poziomu szumów, będącego przedmiotem zainteresowania Sił Zbrojnych RP;
 • opracowanie i zrealizowanie demonstratora samoorganizującej się sieci sensorowej typu ad-hoc;
 • opracowanie koncepcji bezprzewodowego systemu lokalizacji osób i mienia, także w pomieszczeniach zamkniętych, opartego na technice UWB IR, będącej przedmiotem zainteresowania MSWiA i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku;
 • opracowanie nowych modeli propagacyjnych do wyznaczania tłumienia sygnału radiowego w systemach dostępowych w terenie zabudowanym oraz w systemach telefonii komórkowej w strefie przybrzeżnej na morzu;
 • wydanie w krajowym rynku wydawniczym, po raz pierwszy po kilkudziesięciu latach, monografii nt. rozchodzenia się fal radiowych, autorstwa R. Katulskiego: Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej – WKiŁ 2009.

Osiągnięcia te są przedmiotem zainteresowania m.in. instytucji samorządowych i środowiska gospodarczego.

W okresie minionych lat zespół Katedry opracował kilkanaście zgłoszeń patentowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyznane patenty oraz świadectwa ochronne:

 1. Patent nr 228203 na wynalazek pt. Układ do wyznaczania kierunku nadejścia sygnału radiowego, 2018.
 2. Patent nr 227154 na wynalazek pt. Asynchroniczny system i sposób wyznaczania własnej pozycji osób i/lub obiektów, 2017.
 3. Patent nr 224614 na wynalazek pt. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego, 2017.
 4. Patent nr 225719 na wynalazek pt. Układ do pomiaru czasu nadejścia sygnału w korelacyjnym odbiorniku sygnałów DS-CDMA, 2017.
 5. Patent nr 222850 na wynalazek pt. Sposób pomiaru czasu nadejścia sygnałów w systemie radiolokalizacyjnym opartym na technice rozpraszania widma DS-CDMA, 2016.
 6. Patent nr 219313 na wynalazek pt. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego, 2015.
 7. Patent nr 219314 na wynalazek pt. Sposób i układ do wykrywania sygnałów radiowych z widmem rozproszonym zlokalizowanych poniżej poziomu szumów w obecności zakłóceń wąskopasmowych, 2015.
 8. Patent nr 219345 na wynalazek pt. Sposób i układ do odbioru sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego w odbiorniku korelacyjnym w obecności zakłóceń wąskopasmowych, 2015.
 9. Patent nr 219346 na wynalazek pt. Sposób i układ do odbioru sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego w odbiorniku korelacyjnym w obecności zakłóceń wąskopasmowych, 2015.
 10. Patent nr 220907 na wynalazek pt. Układ do kształtowania widma sygnału radiowego, 2012.
 11. Prawo ochronne nr 67312 na wzór użytkowy pt. Szkielet urządzenia do mobilnego monitoringu zanieczyszczeń gazowych powietrza, 2011.
 12. Prawo ochronne nr 239623 na znak towarowy, 2010.