Do najważniejszych osiągnięć innowacyjnych w ostatnim czasie można zaliczyć:

  • opracowanie mobilnej stacji bezprzewodowego monitoringu powietrza atmosferycznego, wdrożonej do eksploatacji w fundacji ARMAAG;
  • opracowanie systemu bezprzewodowego monitoringu bezpieczeństwa publicznego, który jest przygotowywany do wdrożenia w ramach podpisanej umowy z Polską Platformą Bezpieczeństwa Publicznego – Spółka z o. o.;
  • opracowanie radiowego systemu sygnalizacji świetlnej o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych na Jeziorach Mazurskich, przygotowywanego do wdrożenia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  • opracowanie i zrealizowanie demonstratora techniki wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym poniżej poziomu szumów, będącego przedmiotem zainteresowania Sił Zbrojnych RP;
  • opracowanie i zrealizowanie demonstratora samoorganizującej się sieci sensorowej typu ad-hoc;
  • opracowanie koncepcji bezprzewodowego systemu lokalizacji osób i mienia, także w pomieszczeniach zamkniętych, opartego na technice UWB IR, będącej przedmiotem zainteresowania MSWiA i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku;
  • opracowanie nowych modeli propagacyjnych do wyznaczania tłumienia sygnału radiowego w systemach dostępowych w terenie zabudowanym oraz w systemach telefonii komórkowej w strefie przybrzeżnej na morzu;
  • wydanie w krajowym rynku wydawniczym, po raz pierwszy po kilkudziesięciu latach, monografii nt. rozchodzenia się fal radiowych, autorstwa R. Katulskiego: Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej – WKiŁ 2009.

Osiągnięcia te są przedmiotem zainteresowania m.in. instytucji samorządowych i środowiska gospodarczego.

W okresie minionych lat zespół Katedry opracował kilkanaście zgłoszeń patentowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.