Obecny stan badań można podzielić na następujące główne grupy tematyczne:

 • Badania propagacyjno-zasięgowe, obejmujące zwłaszcza morską strefę przybrzeżną oraz środowisko przemysłowe. W ramach tego opracowano nowe modele propagacyjne służące do wyznaczania tłumienia sygnału radiowego w systemach dostępowych w terenie zabudowanym i środowisku przemysłowym oraz w systemach telefonii komórkowej w strefie przybrzeżnej na morzu.
 • Wykrywanie i bezprzewodowy monitoring zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i przemysłowego, co legło u podstaw opracowania uniwersalnego modułu sensorowo-telekomunikacyjnego o architekturze otwartej do współpracy z różnymi naziemnymi systemami radiokomunikacyjnymi (GSM, GPRS, UMTS) lub satelitarnymi, który może pracować również w trybie ad-hoc.
 • Systemy radiolokalizowania i bezprzewodowa lokalizacja osób i przedmiotów w terenie otwartym i pomieszczeniach zamkniętych, przy zastosowaniu m.in. techniki UWB (Ultra Wide Band).
 • Teoretyczne badania w dziedzinie systemów cyfrowych i technologii komórkowych LTE.
 • Prace studyjno-badawcze i eksperymentalne związane z projektowaniem i budową bezprzewodowych rozległych sieci sensorowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy takich sieci w trybie ad-hoc, w ramach czego opracowano koncepcję bezprzewodowego systemu zdalnej kontroli i sterowania infrastrukturami technicznymi, szczególnie infrastrukturami krytycznymi w stanie zagrożenia.

Ponadto ważnym zagadnieniem współczesnej telekomunikacji bezprzewodowej, będącym przedmiotem zainteresowania zespołu Katedry, jest szerokopasmowa transmisja danych z zastosowaniem techniki wieloantenowej MIMO, od której oczekuje się przepływności porównywalnej z sieciami przewodowymi.

Ważną częścią naszej aktywności badawczej były i są prace dotyczące współczesnych problemów radiokomunikacji morskiej.

Nasze osiągnięcia są przedmiotem uwagi m.in. instytucji samorządowych i środowiska gospodarczego, wzbudzając zainteresowanie na wystawach oraz imprezach targowych, czego wyrazem są liczne nagrody i wyróżnienia.

W bieżacym roku 2016 Katedra, wspólnie z przedsiębiorstwem DGT LAB, uzyskała 3 deklaracje zgodności dla opracowanych wyrobów:

 1. Konsola operatorska KO lądowa stacjonarna.
 2. Uniwersalny Sterownik Radiowy USR.
 3. Zestaw MSC-IP wykonanie lądowe mobilne.

Opracowane wybory uzyskały także 3 protokoły zgodności technicznej odnośnie wymagań normatywnych:

 1. Zestaw MSC IP wykonanie lotnicze.
 2. Konsola operatorska KO.
 3. Universalny Sterownik Radiowy USR.

Otrzymano także certyfikat Polskiego Rejestru Statków dla systemu URC/DC.