Tematy prac dyplomowych magisterskich 2018/2019 Tematy prac dyplomowych magisterskich 2018/2019


Katedra Teleinformatyki ogłasza: Tematy prac dyplomowych magisterskich w roku akademickim 2018/2019. Szczegółowe informacje można znaleźć...

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2018 Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2018


Katedra Teleinformatyki ogłasza: Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2018. Szczegółowe informacje można znaleźć w...

Tematy prac dyplomowych magisterskich 2017/2018 Tematy prac dyplomowych magisterskich 2017/2018


Katedra Teleinformatyki ogłasza: Tematy prac dyplomowych magisterskich w roku akademickim 2017/2018. Szczegółowe informacje można znaleźć...

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2017/2018 Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2017/2018


Katedra Teleinformatyki ogłasza: Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2017. Szczegółowe informacje można znaleźć w...

Tematy prac dyplomowych magisterskich 2016/2017 Tematy prac dyplomowych magisterskich 2016/2017


Katedra Teleinformatyki ogłasza: Tematy prac dyplomowych magisterskich w roku akademickim 2016/2017. Szczegółowe informacje można znaleźć...

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2016 Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2016


Katedra Teleinformatyki ogłasza: Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2016. Szczegółowe informacje można znaleźć w...

Tematy prac dyplomowych magisterskich 2015/2016 Tematy prac dyplomowych magisterskich 2015/2016


Katedra Teleinformatyki ogłasza: Tematy prac dyplomowych magisterskich w roku akademickim 2015/2016. Szczegółowe informacje można znaleźć...

Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2015 Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2015


Katedra Teleinformatyki ogłasza: Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2014. Szczegółowe informacje można znaleźć w...

Tematy prac dyplomowych magisterskich 2014/2015 Tematy prac dyplomowych magisterskich 2014/2015


Katedra Teleinformatyki ogłasza tematy prac dyplomowych magisterskich w roku akademickim 2014/2015. Szczegółowe informacje można znaleźć w...

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski

Pytania kierunkowe

 1. Złożoność czasowa i pamięciowa algorytmów
 2. Podstawowe struktury danych i algorytmy do ich przetwarzania
 3. Nowoczesne platformy programowania obiektowego
 4. Porównanie sieci LAN i WAN
 5. Metody dostępu do medium transmisyjnego w lokalnych sieciach komputerowych
 6. Rola polityki bezpieczeństwa w sieciach komputerowych
 7. Paradygmaty programowania obiektowego
 8. Modele danych stosowane w systemach informacyjnych
 9. Charakterystyka systemów wbudowanych i kierunki ich rozwoju
 10. Znane cykle życia oprogramowania (modele wytwarzania oprogramowania)
 11. Zasady modelowania dla konstrukcji relacyjnych baz danych
 12. Opis wybranej metodyki wytwarzania oprogramowania
 13. Budowa systemów plików w systemach operacyjnych
 14. Modele barw w grafice komputerowej
 15. Poziomy testowania w cyklu życia oprogramowania
 16. Klasy języków programowania na wybranych przykładach
 17. Zasady budowy interfejsów użytkownika systemów informatycznych
 18. Techniki komunikacji międzyprocesowej
 19. Główne techniki zwiększania wydajności współczesnych procesorów
 20. Charakterystyka modeli przetwarzania w Internecie

Pytania profilowe

ALGORYTMY I MODELOWANIE SYSTEMÓW (KAMS)

 1. Metody konstrukcji algorytmów grafowych - dokładnych i przybliżonych
 2. Technologia Java Web Sart
 3. Cykl życia apletów w Javie
 4. Tryb matematyczny w TEX-u
 5. Mechanizm refleksji w językach obiektowych
 6. Problem sortowania ścian w grafice komputerowej
 7. Charakterystyka platformy .NET
 8. Mechanizmy obiektowe w języku Javascript
 9. Zarządzanie pamięcią na platformie .NET
 10. Mechanizmy realizacji wielozadaniowości na platformie .NET

TELEINFORMATYKA (KTI)

 1. Metody aktywnego zarządzania ruchem w sieciach IP
 2. Funkcje protokołów transportowych w sieciach IP
 3. Rola, zadania i implementacje warstwy fizycznej w lokalnych sieciach komputerowych
 4. Porównanie rozwiązań sieci ethernetowych na poziomie warstwy fizycznej i łącza danych
 5. Porównanie rozwiązań protokołów warstwy sieciowej IPv4 i IPv6
 6. Porównanie protokołów dostępu do medium transmisyjnego w sieciach WLAN
 7. Ocena przydatności poznanych protokołów sieci LAN i WLAN do obsługi wybranych klas ruchu (w tym ruchu strumieniowego)
 8. Porównanie metod dostępu do medium transmisyjnego w sieci Ethernet – CSMA/CD i WiFi – CSMA/CA, podobieństwa i różnice
 9. Porównanie podstawowych cech funkcjonalnych protokołów obsługi mobilności MIPv4 i MIPv6
 10. Architektury Modelu Odniesienia OSI oraz TCP/IP – podobieństwa i różnice

SYSTEMY GEOINFORMATYCZNE (KSG)

 1. Omówienie znanych technologii bezprzewodowych w systemach mobilnych i porównanie ich właściwości
 2. Klasyfikacja urządzeń mobilnych
 3. Bezpieczeństwo połączeń w sieci GSM
 4. Architektura i własności sieci Bluetooth
 5. Systemy baz danych dla systemów mobilnych
 6. Porównanie trzech znanych platform mobilnych
 7. Charakterystyka języka opisu sceny X3D
 8. Najważniejsze cechy OpenGL ES w wersji 2.0
 9. Omówienie przynajmniej trzech technologii optymalizacji wyświetlania grafiki trójwymiarowej
 10. Charakterystyka dwóch najważniejszych technik generowania grafiki trójwymiarowej: raytracing i rasteryzacji

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA (KIO)

 1. Omówienie głównych zadań administratora baz danych
 2. Architektura i struktury składowania w systemach zarządzania bazami danych
 3. Metody zapewniania bezpieczeństwa w systemach zarządzania bazami danych
 4. Mechanizmy zapewniania niezawodności w systemach zarządzania bazami danych
 5. Sposoby zapewniania wydajności i strojenia w systemach zarządzania bazami danych
 6. Rola projektowania systemowego w procesie wytwarzania oprogramowania i czynności wykonywane w jego ramach
 7. Rola projektowania szczegółowego w procesie wytwarzania oprogramowania i czynności wykonywane w jego ramach
 8. Porównanie założeń modeli relacyjnego i obiektowego oraz sposoby odwzorowywania jednego modelu w drugi
 9. Pojęcie wzorca projektowego oraz jego rola w procesie projektowania
 10. Problem niezgodności impedancji w dostępie do danych oraz sposoby jego rozwiązania – na przykładzie architektury trójwarstwowej

INŻYNIERIA WIEDZY (KIW)

 1. Formaty reprezentacji dokumentów cyfrowych
 2. Metody zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych
 3. Komponenty silników gier wideo
 4. Elementy, cechy i rodzaje gier wideo
 5. Problemy i metody przetwarzania zdjęć cyfrowych
 6. Rodzaje i zastosowania filtrów cyfrowych dla obrazów graficznych
 7. Metody poprawy jakości obrazów
 8. Problemy interakcji w grach czasu rzeczywistego
 9. Porównanie metod animacji na wybranych przykładach
 10. Zasady realistycznej animacji

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH (KASK)

 1. Modele komunikacji pomiędzy elementami aplikacji rozproszonej (send-receive, invoke-return, messaging, stream, synchronous/asynchronous)
 2. Korzyści stosowania i kategorie wzorców projektowych
 3. Architektura wielowarstwowa a wielopienna w aplikacjach internetowych
 4. Tendencje rozwoju systemów i aplikacji internetowych
 5. Zasady wytwarzania i integracji usług webowych (UDDI, WSDL, SOAP)
 6. Zasady współpracy aplikacji rozproszonych z bazami danych
 7. Funkcje i budowa serwera aplikacji
 8. Rola i zadania komponentów encyjnych
 9. Sposoby prezentacji danych w aplikacjach webowych
 10. Porównanie standardowych platform programowania w Internecie