Profil absolwenta | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Profil absolwenta

I stopień

Absolwenci interdyscyplinarnego kierunku Inżynieria Biomedyczna, są poszukiwanymi specjalistami w zakresie projektowania, implementacji, wdrażania i monitorowania systemów diagnostycznych i teleinformatycznych. Zdobyta w czasie studiów wiedza umożliwia absolwentowi specjalności twórczą pracę nad:

 • zaawansowanymi i inteligentnymi systemami pomiarowymi i diagnostycznymi,

 • tworzeniem profesjonalnego oprogramowania pracującego w różnych środowiskach,

 • integracją urządzeń i systemów elektronicznych i teleinformatycznych,

 • przetwarzaniem i publikacją danych multimedialnych, w tym wizualizacją 3D i 4D,

 • tworzeniem i zarządzaniem baz i hurtowni danych, multimedialnych baz danych,

 • modelowaniem systemów biomedycznych,

 • inteligentnym odkrywaniem wiedzy na podstawie gromadzonych danych,

 • projektowaniem i implementacją systemów wspomagania decyzji diagnostycznej i planowania terapii.

Elektronika w medycynie

Wyróżnikiem absolwentów specjalności Elektronika w Medycynie jest pogłębiona wiedza przyrodnicza, jak i specjalistyczna wiedza inżynierska, techniczna, umiejętność pomiarów sygnałów „żywych”, modelowania złożonych systemów, innowacyjnego projektowania urządzeń i systemów. Zasadniczym celem kształcenia jest bowiem łączenie umiejętności projektowania i badania opracowanych rozwiązań, konieczne sprzężenie teorii z praktyką, zdolność weryfikacji opracowań i oceny ich użyteczności w odniesieniu do ostrych wymagań zastosowań klinicznych, czy ogólniej medycznych. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.

Informatyka w medycynie

Absolwent „Informatyki w medycynie” posiadać bedzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu pracę w renomowanych firmach informatycznych (realizujących projekty w zakresie medycyny, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa obywateli itd.). Łącząc wiedzę i praktykę, nabędzie umiejętności pozwalające na projektowanie systemów informatycznych, zadządzanie danymi, wytwarzania aplikacji mobilnych czy intergacji aparatury z oprogramowaniem. Pozyska także wiedzę w zakresie tematyki medycznej, rozwiązywania problemów związanych z wspomaganiem chorych i osób z niepełnosprawnościami, wykorzystując do tego poznane narzędzia informatyczne. Absolwenci posiadają również wiedzę z zakresu zaawansowanej analizy i przetwarzania obrazów medycznych, która jest wykorzystywana do tworzenia narzędzi wspomagających pracę w sektorze medycznym.

II stopień

Celem studiów drugiego stopnia jest wykształcenie magistra inżyniera biomedycznego, posiadającego wiedzę, umiejętności, a także kompetencje społeczne umożliwiające rozwiązywanie aktualnych problemów naukowych i technicznych w zakresie medycyny, monitorowania i wspomagania zdrowego stylu życia oraz dotyczące bezpieczeństwa osób. Program studiów skupia się w szczególności na kształceniu specjalistycznym, umożliwiającym osiągnięcie wysokiej klasy absolwentów w takich obszarach inżynierii biomedycznej jak: chemia w medycynie, elektronika w medycynie, fizyka medyczna czy sztuczna inteligencja. Celem jest także dobre przygotowanie do prowadzenia prac wymagających zarówno dużej samodzielności jak i zaangażowania w zespole, prowadzenia działań badawczo-rozwojowych oraz przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent jest przygotowany do realizacji zaawansowanych prac inżynierskich, badawczo-rozwojowych i wdrożeń w inżynierii biomedycznej, w szczególności w zakresie specjalności związanych z chemią w medycynie, elektroniką w medycynie, fizyką medyczną i sztuczną inteligencją. Ma wiedzę oraz wykształcone umiejętności do eksploatacji, projektowania i badań w zakresie nowych systemów technicznych dla medycyny, do diagnostyki, monitorowania, rehabilitacji, planowania terapii.

W zakresie specjalizacji posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na:

 • projektowanie, otrzymywanie, zastosowanie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych w rozwiązaniach biomedycznych,

 • projektowanie, konstrukcję inteligentnych czujników, urządzeń i rozwiązań technologii Internetu Rzeczy (IoT),

 • projektowanie i analizę osłon przed promieniowaniem na potrzeby pracowni radiodiagnostyki i radioterapii,

 • projektowanie i analizy nowych algorytmów w zakresie sztucznej inteligencji, inteligentnego oprogramowania, modeli uczenia maszynowego, aplikacji mobilnych i internetowych i systemów interakcji człowiek-system.

Absolwenci kierunku Inżynieria biomedyczna znajdują zatrudnienie w takich firmach jak:

 • Intel Technology Poland,

 • Sii Poland,

 • IHS Markit,

 • AI SOLUTION,

 • INOVAMED,

 • Microsystem,

 • Scalac,

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,

 • TS PCB TECHNO-SERVICE,

 • INDOORNAVI,

 • Synopsys Poland,

 • Oticon,

 • Dynamic Precision,

 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,

 • Blue Media,

 • VoiceLab.AI,

 • EPAM Systems,

 • Medicalgorithmics,

 • BlueSoft,

 • SentiOne,

 • Etac Group,

 • Lufthansa Systems,

 • ADVA

i wiele innych.