Technologie Kosmiczne i Satelitarne | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Międzyuczelniany kierunek studiów

Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS) to międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia, pierwszy raz uruchomiony w 2017 roku w ramach współpracy 3 trójmiejskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz obecnie także Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie trwa rekrutacja na siódmą edycję studiów. Prowadzona jest jednocześnie na 4 wydziałach ww. uczelni: Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG, Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego oraz na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Każdy z tych Wydziałów oferuje kształcenie w ramach jednej specjalności. Wydział ETI prowadzi kształcenie na kierunku TKiS w ramach specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej (TITIKS). W przypadku każdej ze specjalności zajęcia odbywają się na wszystkich 4 Uczelniach, przy czym absolwenci specjalności TITIKS otrzymają dyplom ukończenia Wydziału ETI PG. Liczba miejsc na każdym wydziale (każdej specjalności) wynosi 30 osób.

Rekrutacja

Wymagania stawiane kandydatom:

- ukończenie 7-semestralnych studiów I stopnia (uzyskanie tytułu inżyniera) lub jednolitych studiów magisterskich (uzyskanie tytułu magistra inżyniera) na kierunkach: Informatyka, Elektronika i telekomunikacja, Automatyka i robotyka, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria kosmiczna i satelitarna, Geodezja i kartografia, Elektrotechnika, Fizyka techniczna, Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn, bądź innych kierunkach;

UWAGA: w przypadku wystąpienia istotnych różnic programowych, zgodnie z zasadami rekrutacji, kandydaci zobowiązani będą do ich uzupełnienia. Zakres i tryb tego uzupełnienia będzie ustalany przez Radę Programową TKiS indywidualnie w przypadku każdego kandydata.

- zainteresowania w dziedzinie technologii kosmicznych i satelitarnych, predyspozycje do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów, dobra znajomość języka angielskiego.

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, obliczane na podstawie średniej ocen z poprzednich studiów. W przypadku identycznej średniej ocen o kolejności na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie.

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdziesz tutaj.

Zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie TKiS

W wyniku przemian cywilizacyjnych oraz dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki w sektorze kosmicznym i jej integracji na poziomie międzynarodowym, powstało wiele krajowych podmiotów działających w tej branży. Zwiększa się także liczba polskich oddziałów zachodnich korporacji o ugruntowanej pozycji. Również na Pomorzu powiększyła się liczba podmiotów związanych z sektorem kosmicznym. Nasz region ma szansę stać się jednym z liderów w rozwoju Krajowego Programu Kosmicznego – obecnie w województwie pomorskim działa ponad 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego: m.in.: Black Pearls VC, Flextronics International Poland, Boeing Jeppesen Poland, Lufthansa Systems Poland, OPEGIEKA, Blue Dot Solutions, Space Forest, SiGarden, Syderal, Squadron, czy ABM Space. Politechnika Gdańska współpracuje z niektórymi z nich realizując kształcenie na TKiS i w niektórych z nich znajdują zatrudnienie absolwenci tego kierunku. Poszerzenie oferty kształcenia o kierunek studiów TKiS wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów w wysoce innowacyjnej dziedzinie jaką są technologie związane z eksploracją i wykorzystaniem przestrzenni kosmicznej. Ciekawy obszar stanowi także wykorzystanie sztucznych satelitów Ziemi do zastosowań telekomunikacyjnych, nawigacyjnych i teledetekcyjnych. Wyzwaniem jest również sam proces budowy sztucznych satelitów i innych konstrukcji, zarówno w segmencie ziemskim jak i kosmicznym. Należy podkreślić, że technologie kosmiczne i satelitarne znajdują zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach nauki.

Perspektywy zatrudnienia absolwentów

1. Uczelnie, jednostki naukowe i inne podmioty realizujące prace badawczo-rozwojowe z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych.

2. Korporacje międzynarodowe z dużym doświadczeniem w branży kosmicznej na poziomie europejskim i światowym, otwierające coraz liczniej swoje oddziały w Polsce.

3. Mniejsze lokalne podmioty działające w segmencie kosmicznym i satelitarnym, oferujące rozwiązania z zakresu telekomunikacji satelitarnej, nawigacji satelitarnej, teledetekcji satelitarnej, geodezji i kartografii, budowy satelitów, robotów i pojazdów kosmicznych, a także wszelkiego rodzaju stowarzyszone usługi.

4. Rządowe agencje i inne instytucje zajmujące się problematyką kosmiczną, jak np. Polska Agencja Kosmiczna.

Sylwetka dyplomanta dla specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej

Absolwent kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne będzie posiadał uporządkowaną i poszerzoną wiedzę z zagadnień podstawowych (matematyka, astrofizyka), jak również zagadnień specjalistycznych: telekomunikacja, nawigacja i teledetekcja satelitarna, misje kosmiczne, mechanizmy i konstrukcje kosmiczne, kosmiczne technologie bezpieczeństwa. Będzie przygotowany do samodzielnego formułowania problemów naukowych i prowadzenia badań oraz do realizacji zadań inżynierskich w ramach obranej specjalności. Nabędzie umiejętności niezbędne do dalszego poszerzania swej wiedzy. Każdy absolwent będzie potrafił wykazać się pomysłowością oraz przedsiębiorczością we wszelkich zadaniach związanych z drogą zawodową.

Specjalność Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej koncentruje się na rozwiązaniach informatycznych w branży związanej z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi. Absolwent specjalności nabędzie wiedzę z zakresu ICT w nawigacji, teledetekcji i komunikacji satelitarnej oraz umiejętności w zakresie doboru i wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych m. in. przy projektowaniu satelitarnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych oraz implementacji dedykowanego oprogramowania. Zdobędzie wiedzę z zakresu etyki prowadzenia badań naukowych w branży informatycznej i telekomunikacyjnej oraz wieloaspektową świadomość zagrożeń związanych się z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań z branży ICT.

W związku z dynamicznym rozwojem sektora kosmicznego polskiej gospodarki w ostatnim okresie, również na Pomorzu, także dzięki przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 r. roku oraz powołaniu Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) w 2015 r. z siedzibą w Gdańsku, możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego absolwentów kierunku TKiS są szerokie. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w uczelniach, jednostkach naukowych i innych podmiotach realizujących prace badawczo-rozwojowe z zakresu technologii kosmicznych i satelitarnych. Nowi pracownicy poszukiwani są także w prywatnych przedsiębiorstwach. Obejmują one zarówno korporacje międzynarodowe z dużym doświadczeniem w branży kosmicznej na poziomie europejskim, które coraz liczniej otwierają swoje oddziały w naszym kraju, jak i mniejsze lokalne podmioty. Coraz więcej firm rozpoczyna działalność w segmencie kosmicznym i satelitarnym, obejmującą m.in. różnorakie zastosowania komunikacyjne, nawigację i teledetekcję satelitarną, geodezję i kartografię, a także wszelkiego rodzaju stowarzyszone usługi.

Dlaczego warto studiować na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne, na specjalności technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej?

  • Studiowanie kierunku w dynamicznym obszarze badawczym, gdzie prowadzone są pionierskie badania oraz wdrożenia w wielu krajach świata.
  • Możliwość realizacji interesujących projektów naukowo-badawczych, również interdyscyplinarnych, a także kontynuowania rozwoju zawodowego.
  • Możliwość ukończenia wiodącego Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, cieszącego się od wielu lat dobrą renomą wśród pracodawców zarówno na Pomorzu jak i w całej Polsce.
  • Możliwość uczestniczenia, podobnie jak wielu studentów i absolwentów kierunku TKiS, w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez ESA Academy w Belgii i Holandii, a także w europejskich studenckich projektach kosmicznych, w rodzaju REXUS-BEXUS oraz w różnych międzynarodowych konkursach i zawodach, np. Galileo Masters.
  • Możliwość uczestniczenia w studenckich konferencjach o tematyce kosmicznej, np. Symposium on Space Education Activities – międzynarodowej konferencji organizowanej przez ESA, czy Studenckiej Konferencji Kosmicznej – organizowanej wspólnie przez Polską Agencję Kosmiczną, środowisko akademickie krajowe i międzynarodowe oraz przedstawicieli biznesu, a w przypadku prowadzenia wspólnie z kadrą naukową prac badawczych – również w prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych.
  • Możliwość dołączenia do zespołu Koła Naukowego Systemów Mobilnych i Satelitarnych (KN SMS) oraz SpaceCube.
  • Możliwość nabycia unikalnej wiedzy i umiejętności z dziedziny ICT, dającej absolwentom szerokie i atrakcyjne możliwości zatrudnienia.
  • W związku z międzyuczelnianym i interdyscyplinarnym charakterem kierunku, możliwość zapoznania się z przedstawicielami branży oraz integracji ze społecznością studencką innych uczelni Trójmiasta.

Engineering and Management of Space Systems

– nowe, międzynarodowe studia II stopnia w ramach kierunku studiów Technologie kosmiczne i satelitarne

Zapraszamy również na studia na nowej specjalności Engineering and Management of Space Systems (EMSS) prowadzonej przez Politechnikę Gdańską wspólnie z Hochschule Bremen w Niemczech (HSB). Obecnie zostanie uruchomiona trzecia edycja tych studiów.

W ramach specjalności EMSS student zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii systemów kosmicznych, obejmującej poszczególne etapy projektowania, budowy, testowania oraz użytkowania złożonych rozwiązań i systemów takich jak sztuczne satelity Ziemi, z zakresu realizacji i zarządzania interdyscyplinarnymi projektami w międzynarodowych zespołach, kosmicznych systemów napędowych, a także mechaniki, mechatroniki i robotyki w zastosowaniach kosmicznych oraz telekomunikacji, nawigacji i teledetekcji satelitarnej.

Jeśli, oprócz zainteresowania branżą kosmiczną, nowymi technologiami i zdobyciem konkurencyjnego wykształcenia magisterskiego, dobrze czujesz się w międzynarodowym towarzystwie i myślisz o studiowaniu za granicą i poznaniu jednego z czołowych ośrodków sektora kosmicznego w Europie Zachodniej, to właśnie jest miejsce dla Ciebie!

Studia będą odbywać się w języku angielskim, w Gdańsku i w Bremie.

Więcej informacji o międzynarodowych polsko-niemieckich studiach Engineering and Management of Space Systems można znaleźć tutaj: https://pg.edu.pl/spacebrigade.