Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku Informatyka

Dwuletnie zaoczne studia magisterskie na kierunku Informatyka oferują w swojej najnowszej edycji trzy specjalności: Zastosowania Technologii Informacyjnych (ZTI), Systemy i Sieci Komputerowe (SSK) oraz Systemy i Technologie Mobilne (STM). Absolwenci opanują wiedzę i umiejętności skutecznego wdrażania najnowszych osiągnięć technologii informacyjnych w  bankowości, przemyśle, usługach, handlu i administracji publicznej, oraz  kompetentnej oceny i posługiwania się narzędziami informatycznymi. Będą  rozumieć najważniejsze zagadnienia współczesnej informatyki, znać  charakterystyki najważniejszych środowisk obliczeniowych i platform programistycznych stosowanych na świecie, umieć pracować zarówno w zespole jak i indywidualnie, posiadać umiejętność komunikacji interpersonalnej i  prezentacyjnej, wykazywać się wysoką asertywnością i zdolnością do akceptacji zmian w swoim środowisku pracy, oraz potrafić działać w szeroko rozumianym kontekście współpracy międzynarodowej. Studia są otwarte dla absolwentów studiów zawodowych z tytułem licencjata lub inżyniera, a także absolwentów innych kierunków uczelni wyższych. Zapraszamy zarówno absolwentów już pracujących i posiadających pewien zasób doświadczeń zawodowych w dziedzinie technologii informacyjnych (IT), nawet z dyplomem innego kierunku niż informatyka, osoby pragnące kontynuować studia na drugim (magisterskim) stopniu kształcenia, oraz wszystkich poszukujących nowego i atrakcyjnego na dzisiejszym rynku pracy zawodu.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (soboty, niedziele) przez cztery 15-tygodniowe semestry. Program studiów obejmuje 15 przedmiotów realizowanych wspólnie dla trzech specjalności:

 • Badania operacyjne
 • Modelowanie i analiza systemów
 • Sieci komputerowe
 • Inteligentne usługi informacyjne
 • Platformy technologiczne
 • Społeczne aspekty TI
 • Inżynieria wymagań
 • Problemy i zastosowania informatyki
 • Wykład monograficzny
 • Jakość systemów informatycznych
 • Projektowanie systemów obiektowych
 • Wytwarzanie aplikacji internetowych
 • Metody reprezentacji informacji
 • Przetwarzanie zespołowe
 • Zarządzanie projektem informatycznym

oraz 5 przedmiotów realizowanych równolegle w trzech strumieniach dla każdej specjalności:

ZTI

SSK

STM

 • Strategie informatyzacji
 • Projektowanie sieci bezprzewodowych
 • Urządzenia przenośne
 • Hurtownie danych
 • Sieciowe systemy operacyjne
 • Multimedialne technologie mobilne
 • Biznes elektroniczny
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci
 • Sieciowe technologie mobilne
 • Przetwarzanie i prezentacja danych przestrzennych
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Programowanie w technologii Android
 • Modelowanie procesów ekonomicznych
 • Projektowanie systemów dedykowanych
 • Programowanie w technologii Windows Phone

Ponadto w ciągu dwu ostatnich semestrów słuchacz zrealizuje indywidualnie magisterską pracę dyplomową. Liczba studentów to minimalnie dwie, a maksymalnie cztery grupy laboratoryjne (przy liczebności grupy 15-18 osób), co gwarantuje sprawną komunikację w czasie zajęć, optymalny plan zajęć i przyczynia się do wysokiej jakości procesu kształcenia. Zajęcia prowadzą profesorowie i wykładowcy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 • w przypadku absolwentów inżynierskich lub licencjackich studiów na kierunku informatyka - zakwalifikowanie na podstawie oceny z przedłożonego dyplomu,
 • w przypadku absolwentów studiów stopnia wyższego lub na innym kierunku - zakwalifikowanie na podstawie oceny uzyskanej na ustnym egzaminie wstępnym z podstaw informatyki przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną studium.

Oceny z przedłożonego dyplomu inżynierskiego i egzaminu wstępnego będą traktowane jako równoważne przy ustalaniu kolejności na liście przyjętych.

Zakres egzaminu wstępnego obejmuje następujące obszary zagadnień I stopnia studiów kierunku Informatyka:

 • Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej
 • Systemy operacyjne
 • Struktury i bazy danych
 • Architekturę komputerów
 • Algorytmy i programowanie
 • Teoretyczne podstawy informatyki
 • Sieci komputerowe
 • Inżynierię oprogramowania

Obowiązujący zakres materiału i spis zalecanej literatury można znaleźć w dokumencie informacyjnym:

http://eti.pg.edu.pl/documents/10653/29220344/zaodok14.pdf