Od dnia 1.10.2013 wszczęcie przewodu doktorskiego możliwe jest tylko

na podstawie przepisów obowiązujących od 1.10.2011

Akty prawne

Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst ujednolicony)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich uchwalone przez Radę Wydziału ETI PG na posiedzeniu w dniu 20.02.2018

 

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa w p. 131 EA - biuro Wydziału ETI PG:

 • Wniosek - propozycja tematu ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w której ma być otwarty przewód doktorski, propozycja osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej.

 • Koncepcję rozprawy doktorskiej (uzasadnienie tematu, cel pracy, tezy pracy, plan pracy),

 • Życiorys ( adres do korespondencji, adres mailowy, telefon kontaktowy, nr PESEL).

 • Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub dyplom , o którym mowa w art.191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 • Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę.

 • Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

 • Prezentację  dot. wszczęcia przewodu (wzór do pobrania).

 • Kserokopię dowodu osobistego.

Kandydat będący beneficjentem programu "Diamentowy Grant" ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:

 • Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu "Diamentowy Grant".

 • Opinię potwierdzającą wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez kandydata oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadajacego tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a.

Można załączyć:

 • Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów załącznik nr 1 do rozporządzenia - Dz. U. z 2015 roku  poz. 1842.

 • Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski. Uchwała RW ETI PG dot. rozpraw doktorskich w języku angielskim

2. Skierowanie rozprawy do komisji doktorskiej

W p. 129 EA  (Biuro Wydziału ETI PG) należy złożyć:

a) przewody otwarte na podstawie przepisów obowiązujących do 30.09.2011

 b) przewody otwarte na podstawie przepisów obowiązujących od 1.10.2011

 • Rozprawę doktorską w formie elektronicznej i w formie papierowej (5 egzemplarzy). Uchwała RW ETI PG dot. przedstawiania rozprawy doktorskiej w formie zbioru artykułów oraz załącznik do uchwały

 • Streszczenie rozprawy (rozprawa w języku polskim – streszczenia w  języku polskim i w języku angielskim , rozprawa w języku obcym streszczenia w języku polskim i w języku angielskim) w formie elektronicznej i w formie papierowej.

 • W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.

 • Opinię promotorów.

Do rozprawy doktorskiej należy dołączyć (w obu przypadkach) - na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10.02.2015 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej :

 • wersję elektroniczną rozprawy

 • Zał. 1 - Opis rozprawy

 • Zał. 2 - Stronę tytułową - osobno wydrukowaną                                             

 • Zał. 3 - Oświadczenie

wzory załączników

3. Egzaminy doktorskie

 • z dyscypliny podstawowej

 • z dyscypliny dodatkowej

 • z języka obcego nowożytnego

4. Obrona rozprawy doktorskiej

Na 7 dni przed obroną należy dostarczyć autoreferat rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej.

Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich
uchwalone przez Radę Wydziału ETI PG na posiedzeniu w dniu 20.02.2018

Informacji udziela Wioleta Zielińska