Zasady postępowania dla przewodów doktorskich wszczętych od 1.10.2019

RADY DYSCYPLIN NAUKOWYCH

 

Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30.04.2019, które nie zostaną zakończone do 31.12.2021, będą odpowiednio zamykane albo umarzane

Akty prawne obowiązujące

dla przewodów doktorskich wszczętych do  30.04.2019

Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst ujednolicony)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich uchwalone przez Radę Wydziału ETI PG na posiedzeniu w dniu 20.02.2018

 

1.  Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019

Procedura sprawdzania treści rozpraw doktorskich za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

2. Skierowanie rozprawy do komisji doktorskiej

W p. 129 EA  (Biuro Wydziału ETI PG) należy złożyć:

Do rozprawy doktorskiej należy dołączyć  - na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10.02.2015 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej :

  • wersję elektroniczną rozprawy

  • Zał. 1 - Opis rozprawy

  • Zał. 2 - Stronę tytułową - osobno wydrukowaną                                             

  • Zał. 3 - Oświadczenie

wzory załączników

3. Egzaminy doktorskie

  • z dyscypliny podstawowej

  • z dyscypliny dodatkowej

  • z języka obcego nowożytnego

4. Obrona rozprawy doktorskiej

Na 7 dni przed obroną należy dostarczyć autoreferat rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej.

Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich
uchwalone przez Radę Wydziału ETI PG na posiedzeniu w dniu 20.02.2018

Obowiązujące zasady wyróżnania rozpraw doktorskich uchwalone przez Rady Dyscyplin Naukowych

RD Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

RD Informatyka Techniczna i telekomunikacja

Informacji udziela Wioleta Zielińska