Zasady postępowania dla przewodów doktorskich wszczętych od 1.10.2019

 

Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30.04.2019, które nie zostaną zakończone do 31.12.2021, będą odpowiednio zamykane albo umarzane

Akty prawne obowiązujące

dla przewodów doktorskich wszczętych do  30.04.2019

Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst ujednolicony)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich uchwalone przez Radę Wydziału ETI PG na posiedzeniu w dniu 20.02.2018

 

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego - obowiązuje do 30.04.2019

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa w p. 131 EA - biuro Wydziału ETI PG:

 • Wniosek - propozycja tematu ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w której ma być otwarty przewód doktorski, propozycja osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej.

 • Koncepcję rozprawy doktorskiej (uzasadnienie tematu, cel pracy, tezy pracy, plan pracy),

 • Życiorys ( adres do korespondencji, adres mailowy, telefon kontaktowy, nr PESEL).

 • Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub dyplom , o którym mowa w art.191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 • Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę.

 • Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

 • Prezentację  dot. wszczęcia przewodu (wzór do pobrania).

 • Kserokopię dowodu osobistego.

Kandydat będący beneficjentem programu "Diamentowy Grant" ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:

 • Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu "Diamentowy Grant".

 • Opinię potwierdzającą wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez kandydata oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadajacego tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a.

Można załączyć:

 • Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów załącznik nr 1 do rozporządzenia - Dz. U. z 2015 roku  poz. 1842.

 • Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski. Uchwała RW ETI PG dot. rozpraw doktorskich w języku angielskim

2. Skierowanie rozprawy do komisji doktorskiej

W p. 129 EA  (Biuro Wydziału ETI PG) należy złożyć:

a) przewody otwarte na podstawie przepisów obowiązujących do 30.09.2011

Do rozprawy doktorskiej należy dołączyć (w obu przypadkach) - na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10.02.2015 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej :

 • wersję elektroniczną rozprawy

 • Zał. 1 - Opis rozprawy

 • Zał. 2 - Stronę tytułową - osobno wydrukowaną                                             

 • Zał. 3 - Oświadczenie

wzory załączników

3. Egzaminy doktorskie

 • z dyscypliny podstawowej

 • z dyscypliny dodatkowej

 • z języka obcego nowożytnego

4. Obrona rozprawy doktorskiej

Na 7 dni przed obroną należy dostarczyć autoreferat rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej.

Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich
uchwalone przez Radę Wydziału ETI PG na posiedzeniu w dniu 20.02.2018

Informacji udziela Wioleta Zielińska