Na Wydziale ETI, decyzją Kierownika Studiów Doktoranckich od roku akademickim 2016/2017 obowiązują indeksy elektroniczne

Doktoranci  proszeni są o złożenie w Sekretariacie Studiów Doktoranckich pok. 145 do 22,09. 2017 r.

  • sprawozdania  semestralnego dla I roku (Załacznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r.) pobierz
  • sprawozdania  rocznego dla pozostałych roczników (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r.) -pobierz
  1. W przypadku, gdy uczestnik nie ma możliwości wywiązania się ze wszystkich punktów, powinien napisać wyjaśnienie.

  2. Wszystkie powyższe dokumenty muszą być parafowane przez opiekuna naukowego.
     

Doktoranci 4 i 5 roku zainteresowani przedłużeniem studiów o kolejny semestr/rok powinni złożyć podanie (wg zasad) do kierownika studiów doktoranckich z załącznikami:

  1. harmonogram prac na wnioskowany okres  przedłużenia
  2. wykaz publikacji
  3. program grantu (o ile doktorant ma grant lub w nim uczestniczy)