Na Wydziale ETI, decyzją Kierownika Studiów Doktoranckich od roku akademickim 2016/2017 obowiązują indeksy elektroniczne

Doktoranci   proszeni są o złożenie w Sekretariacie Studiów Doktoranckich pok. 145 dziekanat

  1. Sprawozdań rocznych (Załacznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r.) -do 18.09.2020  pobierz
  2.  podań o przedłużenie studiów po 4 i 5 roku (zasady) - do 10.09.2020

W przypadku, gdy uczestnik nie ma możliwości wywiązania się ze wszystkich punktów, powinien napisać wyjaśnienie.

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być parafowane przez opiekuna naukowego/promotora.