Na Wydziale ETI, decyzją Kierownika Studiów Doktoranckich od roku akademickim 2016/2017 obowiązują indeksy elektroniczne

Doktoranci I roku  proszeni są o złożenie w Sekretariacie Studiów Doktoranckich pok. 145 do 28,02. 2018 r.

  • sprawozdania  semestralnego dla I roku (Załacznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r.) pobierz
  1. W przypadku, gdy uczestnik nie ma możliwości wywiązania się ze wszystkich punktów, powinien napisać wyjaśnienie.

  2. Wszystkie powyższe dokumenty muszą być parafowane przez opiekuna naukowego.

rozliczenie doktorantów 2 roku

rozliczenie doktorantów 3 roku