OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-07

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Logo ETI
Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710, z późn. zm.) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na „Przygotowanie materiałów do wykładów: Sterowanie systemami bezzałogowymi (4 wykłady) oraz Autonomiczne platformy bezzałogowe (1 wykład)” przedmiotów prowadzonych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

1. Tryb udzielenia zamówienia

1) Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

2) Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.

3) Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez zamawiającego umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie materiałów do wykładów: Sterowanie systemami bezzałogowymi (4 wykłady) oraz Autonomiczne platformy bezzałogowe (1 wykład)” przedmiotów prowadzonych na Wydziale

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

2) Materiały należy przygotować uwzględniając cele dydaktyczne oraz efekty kształcenia dla wskazanych przedmiotów.

3) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają wykształcenie minimum mgr, mgr inż. i posiadają co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe związane z platformami autonomicznymi. Posiadają wiedzę z zakresu systemów wbudowanych, metod sterowania i praktyczne doświadczenie w wykorzystywaniu sensorów detekcji przeszkód używanych w pojazdach autonomicznych tj. Lidary, kamery stereowizyjne itd.

4) Język przygotowanych materiałów: Polski

5) Materiały nalży przygotować w formie: Prezentacji multimedialnej w formacje pptx i PDF

3. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

1) Cenę oferty należy określić w wartości brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert.

3) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez zamawiającego.

4) Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała negocjacjom i będzie wiążąca dla stron umowy.

5) Cena oferty nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.

4. Termin oraz sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć do dnia 17.10.2022r., do godz. 10:00, w postaci elektronicznej e-mail wysłanej na adres:mwave@eti.pg.edu.pl

2) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

5) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

5. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: Cena – 100%. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki zamówienia i zaproponuje najniższą cenę. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.

7. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

8. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

9. Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.

4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp: POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk tel. +48 58 348 61 52 fax: +48 58 347 24 45 e-mail: logistyka@pg.edu.pl www.pg.edu.pl

1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);

2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn jak również do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

29 wyświetleń