Wydział ETI posiada najwyższą kategorię naukową od roku 1992. Aktualnie  jest to kategoria A+ nadana w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w roku 2017. Dzięki tej ocenie Wydział ETI uzyskał uprawnienia do nadawania przez Radę Dyscypliny stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach: Automatyka, Elektronika  i Elektrotechnika; Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz Inżynieria Biomedyczna.

Na wydziale prowadzi się badania w zakresie:

1. Analizy i projektowania algorytmów dla wybranych problemów optymalizacji dyskretnej i badań operacyjnych

2. Rozwój architektur aplikacji i systemów komputerowych, w szczególności aplikacji i systemów równoległych i rozproszonych.

3. Nieinwazyjnej diagnostyki medycznej i elektronicznego monitoringu środowiska

4. Techniki bardzo wysokich częstotliwości w zakresie od setek megaherców do teraherców

5. Inżynierii oprogramowania (m.in. analityki wielkich danych, bezpieczeństwa systemów informatycznych)

6. Naturalnych interfejsów, umożliwiających inteligentną interakcję człowiek-maszyna

7. Systemów decyzyjnych i robotyki

8. Komputerowo wspomaganej metrologii i diagnostyki oraz systemów elektronicznych a także zastosowania nowoczesnych optoelektronicznych metod pomiarowych w monitorowaniu stanu obiektów technicznych i środowiska

9. Sterowania adaptacyjnego i predykcyjnego oraz diagnostyki przemysłowej

10. Analizy i projektowania systemów hydroakustycznych

11. Szeroko rozumianych Systemów Informacji Geograficznej (GIS)

12. Teleinformatyki

13. Modelowania, projektowania, optymalizacji i realizacji praktycznej przyrządów półprzewodnikowych oraz analogowych i cyfrowych układów scalonych CMOS

14. Zagadnień związanych z dźwiękiem, obrazem, technologiami multimedialnymi i interfejsami multimodalnymi

15. Szeroko rozumianej radiokomunikacji

16. Nowoczesnych sieci i systemów teleinformacyjnych

Wydział uczestniczy w wielu priorytetowych krajowych i międzynarodowych programach badawczych i rozwojowych.