Założenia i wizja projektu na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej realizowanego w ramach przedmiotu Projekt badawczy  (II stopień studiów magisterskich)                

Projekt studencki realizowany w ramach przedmiotu Projekt badawczy ma na celu przygotowanie studentów do przyszłej pracy w zespole badawczym oraz nauczenia terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z ustalonego harmonogramu. W ramach przedmiotu Projekt badawczy przewidywana jest realizacja projektów badawczych, tematy których formułują dowolni klienci, jak też projektów aplikacyjnych oraz aplikacyjno-badawczych, tematy których mogą formułować klienci zewnętrzni.

Celem projektu badawczego jest przeprowadzenie procesu, w ramach którego Student bądź Studenci zweryfikują zadaną przez Klienta hipotezę badawczą. Projekt może wymagać do tego celu wykonania produktu np. aplikacji, urządzenia oraz przeprowadzenia odpowiednich badań, analizy wyników etc. W przypadku, gdy Uczelnia/Klient udostępniać będzie informacje poufne (w tym dane) wymagane będzie podpisanie przez Studentów zobowiązania do zachowania w poufności przekazanych informacji.

Uczestnicy/aktorzy:

 1. Klient - Klientem może być pracownik WETI PG lub jednostka zewnętrzna np. firma, konsorcjum, jednostka samorządu, uczelnia, jednostka naukowa lub organizacyjna PG (spoza WETI).  Klient definiuje temat oraz hipotezę badawczą (przy opisie tematu).
 2. Student - wykonawca projektu badawczego. Konkretny projekt badawczy (odpowiadający danemu tematowi/hipotezie) może być realizowany przez jednego Studenta lub grupę Studentów. W przypadku realizacji projektu dla Klienta zewnętrznego grupa liczy od 3 do 5 Studentów. Projekt może być realizowany w większym zespole katedry Opiekuna, w którym uczestniczą pracownicy WETI PG. Studenci mogą być powiązani z różnymi katedrami,
 3. Opiekun - pracownik WETI PG - mentor projektu badawczego nadzorujący prowadzone badania, wskazujący możliwe rozwiązania
  i kierunek poszukiwań, weryfikujący poprawność rozwiązania, wiarygodność uzyskanych wyników, a także wykazanie hipotezy badawczej. Opiekun i temat projektu badawczego umocowani są w konkretnej katedrze WETI PG.

Klient i Opiekun mogą być jedną osobą.

W przypadku gdy Klientem jest pracownik WETI PG temat powinien mieć charakter badawczy tj. zawierać hipotezę badawczą do weryfikacji.
W przypadku Klienta zewnętrznego dopuszcza się zdefiniowanie tematu o charakterze aplikacyjnym polegającym na wytworzeniu prototypu/produktu np. urządzenia/aplikacji. Należy zauważyć, że aplikacja/produkt może być częścią tematu o charakterze badawczym
w sytuacji gdy służy weryfikacji hipotezy.

Obowiązkowym wynikiem projektu badawczego dla projektów z hipotezą badawczą jest raport w formie publikacji sformatowany zgodnie
z szablonem IEEE, przygotowany w języku angielskim. Dla projektów aplikacyjnych dopuszcza się również raport w formie zgłoszenia (wniosku) patentowego.

W przypadku raportu w formie publikacji należy umieścić w sekcji “Acknowledgment” informację o Opiekunie projektu i jego afiliacji.

Zainteresowani Studenci mogą przygotować, wspólnie z Opiekunem/pracownikami ETI/innymi osobami, które brały udział w realizacji badań:

 1. Publikację naukową przygotowaną zgodnie z wymaganiami edytorskimi przewidywanego miejsca publikacji (czasopismo, konferencja), korzystając z szablonu np. IEEE, Elsevier, Springer etc. Opublikowanie następuje zgodnie z procedurami wydawnictwa publikacji. Współautorzy wnoszą wkład twórczy do publikacji.
 2. Zgłoszenie patentowe - w zależności od wymagań - w języku polskim lub angielskim.

Wymaga się, aby raport zawierał takie elementy jak:

 1. Definicja problemu oraz hipotezy badawczej.
 2. Sekcję state-of-the-art podsumowującą istniejące rozwiązania/wyniki w kontekście rozważanego problemu.
 3. Propozycję rozwiązania.
 4. Szczegóły rozwiązania jak np. projekt algorytmu, implementacja, zastosowane optymalizacje.
 5. Eksperymenty i badania.
 6. Dyskusja wyników oraz weryfikacja hipotezy badawczej.

Realizacja projektu badawczego udokumentowana jest w systemie elektronicznym SPG poprzez:

 1. Zdefiniowanie tematu oraz hipotezy badawczej.
 2. Zdefiniowanie harmonogramu poprzez określenie etapów wraz z datami kontrolnymi. Etapy powinny odpowiadać zadaniom prowadzącym do weryfikacji hipotezy badawczej np.: zebranie danych, przygotowanie/normalizacja/obróbka danych, projekt algorytmu/rozwiązania, implementacja rozwiązania, przeprowadzenie eksperymentów, analiza wyników, weryfikacja hipotezy na bazie uzyskanych rezultatów, publikacja/raport.
 3. Raporty cząstkowe dokumentujące osiągnięcie etapów z harmonogramu.
 4. Opracowanie plakatu (w języku polskim i angielskim) po I i II semestrze informującym o wykonawcach, podstawowych zadaniach
  i osiągniętych rezultatach
 5. Opracowanie raportu w formie publikacji wg szablonu (IEEE, Elsevier) w języku angielskim lub raportu w postaci zgłoszenia(wniosku) patentowego.

 W przypadku, gdy projekt kończy się wynikiem, który może być wykorzystany w dalszych pracach badawczych katedry (w tym także np. aplikacją, która posłużyła do badań, weryfikacji hipotezy) oraz gdy Uczelnia i Student wyrażą taką wolę zawierana jest umowa o przeniesieniu praw majątkowych do wyników, które zostały uzyskane (pod koniec realizacji projektu badawczego).