Oferta projektów badawczych dla klientów zewnętrznych dotyczy prac realizowanych przez grupy studentów (3-5 studentów w przypadku projektu o charakterze aplikacyjnym, 1-10 studentów w przypadku projektu o charakterze badawczym) na drugim stopniu studiów w formie projektu, którego cele i produkty są określane przez Klienta zewnętrznego. Projekty są realizowane na podstawie porozumienia zawartego przez Klienta zewnętrznego, studentów oraz WETI, które określa zasady współpracy oraz możliwości nabycia praw do wyników pracy wykonanej w ramach projektu.  Wymaga się, aby wynikiem projektu był określony produkt bądź weryfikacja hipotezy badawczej – nie są dopuszczalne prace usługowe typu „serwisowanie sieci”.

Ogólny schemat procesu realizacji projektu grupowego dla Klienta zewnętrznego jest następujący (WETI zastrzega sobie prawo modyfikacji procesu oraz oferuje możliwość jego dostosowania do specyfiki projektu w uzgodnieniu z Klientem zewnętrznym):

 1. Klient zewnętrzny zgłasza propozycję projektu.

 • wymagane jest uzgodnienie pracownika WETI, który w realizacji projektu będzie pełnił rolę Opiekuna projektu;
 • propozycja projektu obejmuje tytuł, opis projektu (kilka zdań) oraz dane kontaktowe.

 2. Projekt jest realizowany przez grupę studentów we współpracy z Klientem zewnętrznym;

a) Klient zewnętrzny odpowiada za:

 • zapewnienie warunków realizacji projektu przez studentów (środowisko wytwórcze),
 • określanie celów projektu oraz akceptację planów i produktów prac;

b) Studenci realizują prace w ramach przedmiotu „Projekt badawczy” o nominalnym wymiarze 2 godzin na osobę tygodniowo (zwykle jest to wydzielony dzień w tygodniu na zajęcia projektu badawczego);

c) Projekt trwa od marca do stycznia kolejnego roku z przerwą wakacyjną (lipiec-wrzesień);

 3. Klient zewnętrzny może nabyć prawa do wyniku projektu lub licencję na stosowanie wyniku projektu  zwierając odrębną umowę ustalającą szczegółowe zasady nabycia i korzystania z tych praw. W wyniku braku podpisania umowy właścicielem praw majątkowych wyniku projektu pozostaje student.  

Klienci zewnętrzni zainteresowane współpracą proszone są o kontakt koordynatorem wydziałowym dr inż. Krzysztofem Nowickim, krzysztof.nowicki@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 18 59.

 1. Całość procesu dotycząca umów zawieranych z klientami zewnętrznymi oraz studentami jest zarządzana przez Prodziekana do spraw współpracy i promocji.
   
 2. Wszystkie porozumienia i umowy są podpisywane przez Dziekana Wydziału, niedozwolone jest podpisywanie umów przez inne osoby bez odpowiednich pełnomocnictw.
  • Egzemplarze podpisywanych umów winny być niezwłocznie przekazywane do Biura Wydziału.
  • Porozumienia i umowy są oznaczone numerami, które są nadawane przez Prodziekana ds. współpracy i promocji.

 3. Wszelkie zmiany w treści umów wymagają indywidulanych uzgodnień oraz podlegają zatwierdzeniu przez Dziekana i  akceptacji prawników.

 Formalny proces organizacji projektów badawczych jest realizowany w następujących krokach:

1. Określenie tematu projektu badawczego  i opisu w systemie projektów pod adresem: https://projektgrupowy.eti.pg.gda.pl/

2.  Podpisanie porozumienia pomiędzy WETI, klientem zewnętrznym i studentami.

 • Nazwa projektu oraz termin realizacji określone w porozumieniu powinny być zgodne z  danymi w ww. systemie.
 • Wymagane jest podpisanie porozumienia przez każdego studenta biorącego udział w projekcie grupowym.

3. Realizacja projektu przez studentów i wytworzenie wyniku projektu

 a)  Formalny odbiór wyniku od studentów

   b)  Opiekun projektu grupowego, jeżeli jest to możliwe, powinien zgłosić wyniki projektu jako rozwiązanie innowacyjne do Zespołu Rzeczników Patentowych PG poprzez Biuro Wydziału.

4.  Ustalenie pomiędzy stronami zasad nabycia przez firmę praw do Wyników projektu, w przypadku zainteresowania zgłoszonego przez klienta zewnętrznego.

 Propozycje projektów mogą być zgłaszane przez partnerów Wydziału na stronie https://projektgrupowy.eti.pg.gda.pl/, a nadzór nad przebiegiem prac pełnią opiekunowie wyznaczeni przez koordynatora katedralnego. Projekty zgłoszone przez potencjalnego klienta – zleceniodawcę są włączane do listy propozycji projektów katedry, która wyrazi zainteresowanie tematem. W przypadku wybrania tematu przez studentów podpisywane jest porozumienie na udział w projekcie badawczym, regulująca zasady wykonania przez zespół projektowy zleconego projektu.

Za negocjacje umowy o realizacji projektu odpowiada Prodziekan ds. współpracy i promocji, dr hab. inż. Paweł Czarnul (pawel.czarnul@eti.pg.edu.pl , tel. +48 58 347 12 88) oraz właściwy opiekun projektu w uzgodnieniu z kierownikiem katedry.

Uwagi i pytania prosimy kierować do koordynatora wydziałowego - dra inż. Krzysztofa Nowickiego, na adres krzysztof.nowicki@pg.edu.pl, tel. +48 58 347 18 59, lub do administratora serwisu na adres projektgrupowy@eti.pg.edu.pl