Uczestnicy/aktorzy:

  1. Klient - Klientem jest w tym przypadku pracownik WETI PG. Klient definiuje temat oraz hipotezę badawczą (przy opisie tematu).
  2. Student - wykonawca projektu badawczego. Konkretny projekt badawczy (odpowiadający danemu tematowi/hipotezie) może być realizowany przez jednego Studenta lub grupę Studentów. Projekt może być realizowany w większym zespole katedry Opiekuna, w którym uczestniczą pracownicy WETI PG. Studenci mogą być powiązani z różnymi katedrami,
  3. Opiekun - pracownik WETI PG - mentor projektu badawczego nadzorujący prowadzone badania, wskazujący możliwe rozwiązania i kierunek poszukiwań, weryfikujący poprawność rozwiązania, wiarygodność uzyskanych wyników, a także wykazanie hipotezy badawczej. Opiekun i temat projektu badawczego umocowani są w konkretnej katedrze WETI PG.

Klient i Opiekun mogą być jedną osobą.

W tym przypadku temat powinien mieć charakter badawczy tj. zawierać hipotezę badawczą do weryfikacji.

Obowiązkowym wynikiem projektu badawczego dla projektów z hipotezą badawczą jest raport w formie publikacji sformatowany zgodnie z szablonem IEEE, przygotowany w języku angielskim.

W przypadku raportu w formie publikacji należy umieścić w sekcji “Acknowledgment” informację o Opiekunie projektu i jego afiliacji.

Zainteresowani Studenci mogą przygotować, wspólnie z Opiekunem/pracownikami ETI/innymi osobami, które brały udział w realizacji badań:

  1. Publikację naukową przygotowaną zgodnie z wymaganiami edytorskimi przewidywanego miejsca publikacji (czasopismo, konferencja), korzystając z szablonu np. IEEE, Elsevier, Springer etc. Opublikowanie następuje zgodnie z procedurami wydawnictwa publikacji. Współautorzy wnoszą wkład twórczy do publikacji.
  2. Zgłoszenie patentowe - w zależności od wymagań - w języku polskim lub angielskim.

 

W przypadku, gdy projekt kończy się wynikiem, który może być wykorzystany w dalszych pracach badawczych katedry (w tym także np. aplikacją, która posłużyła do badań, weryfikacji hipotezy) oraz gdy Uczelnia i Student wyrażą taką wolę zawierana jest umowa o przeniesieniu praw majątkowych do wyników, które zostały uzyskane (pod koniec realizacji projektu badawczego).