Ogłoszenie o pracę-dydaktyka | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-23

Ogłoszenie o pracę-dydaktyka

Logo ETI
Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w semestrze  zimowym 2022/2023, na studiach stacjonarnych

Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2022/2023, na studiach stacjonarnych, dla przedmiotów:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych:

 1. Podsystemy platform bezzałogowych II - 15 h laboratoriów.

Miejsce świadczenia usługi: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, zajęcia zdalne (w razie konieczności) – platforma eNauczanie Politechniki Gdańskiej

Salę oraz grafik zajęć jak i niezbędny sprzęt/oprogramowanie zapewnia Zamawiający.

2. Do obowiązków prowadzącego zajęcia należy w szczególności :

- Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem.

- Sprawowanie nadzoru nad frekwencją uczestników zajęć poprzez prowadzenie imiennej listy obecności w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

- Przeprowadzenie zaliczeń bądź egzaminu

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 posiadają wykształcenie minimum mgr, mgr inż. Oraz:

 1. Podsystemy platform bezzałogowych II - 15 h laboratoriów.
  1. Znajomość Dockera
  2. Znajomość Visual Studio Code
  3. Znajomość Linuxa
  4. Znajomość sensorów  BME280. i RFID
  5. Znajomość ROS
  6. Znajomość ESP32 oraz Arduino
  7. Znajomość Pixhawk, RPLiDAR

4. Przewidywany termin wykonania zamówienia: grudzień 2022 – luty 2023

5. Wynagrodzenie: Stawka godzinowa zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 42/2022 z 27 maja 2022 r.

6. Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2022 r. drogą elektroniczną na adres  mwave@eti.pg.edu.pl,:

- życiorys wraz z informacją o wykształceniu i posiadanym doświadczeniu  zawodowym

7. Zamawiający zastrzega możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

8. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn jak również do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

10. Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."

11. Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.

4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp: POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk tel. +48 58 348 61 52 fax: +48 58 347 24 45 e-mail: logistyka@pg.edu.pl www.pg.edu.pl

1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);

2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn jak również do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

38 wyświetleń