Ogłoszenie o pracę-dydaktyka | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-01

Ogłoszenie o pracę-dydaktyka

Logo ETI
Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2023/2024, na studiach stacjonarnych, dla przedmiotów:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych:

 1. Zintegrowane układy pasywne w komunikacji bezprzewodowej, specjalność: Inżynieria komunikacji bezprzewodowej (WETI), II stopnia – 60 h laboratoriów.
 2. Autonomiczne platformy bezzałogowe - specjalność uzupełniająca , II stopień,  Autonomiczne platformy bezzałogowe, tematy:
  1. Architektura systemów autonomicznych - aspekty projektowe – 3h wykładów.
  2. Systemy łączności bezprzewodowej bliskiego zasięgu – 3h  wykładów   
  3. Metody testowania i walidacji systemów autonomicznych – 3h  wykładów
  4. Sensory bezprzewodowej detekcji przeszkód dla systemów wspomagania decyzji w APM – 3h wykładów
  5. Jednopłytkowe systemy sterowania – 3h wykładów.
 3. Systemy wbudowane i mikroprocesory, I stopień, kierunek informatyka, - 60 h laboratoriów
 4. Projektowanie oprogramowania systemów, II stopień, EiT  - 15 h laboratoriów
 5. Bezprzewodowa Transmisja Danych – 11 h wykładów, 15 h lab.
  1. Architektura systemów autonomicznych - aspekty projektowe – 3h wykładów.
  2. Systemy łączności bezprzewodowej bliskiego zasięgu – 3h  wykładów   
  3. Metody testowania i walidacji systemów autonomicznych – 3h  wykładów
  4. Sensory bezprzewodowej detekcji przeszkód dla systemów wspomagania decyzji w APM – 3h wykładów
  5. Jednopłytkowe systemy sterowania – 3h wykładów.

Miejsce świadczenia usługi: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, zajęcia zdalne (w razie konieczności) – platforma eNauczanie Politechniki Gdańskiej

Salę oraz grafik zajęć jak i niezbędny sprzęt/oprogramowanie zapewnia Zamawiający.

2. Do obowiązków prowadzącego zajęcia należy w szczególności :

- Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem.

- Sprawowanie nadzoru nad frekwencją uczestników zajęć poprzez prowadzenie imiennej listy obecności w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

- Przeprowadzenie zaliczeń bądź egzaminu

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 posiadają wykształcenie minimum mgr, mgr inż. I odpowiednio dla każdego przedmiotu:

 1. Zintegrowane układy pasywne w komunikacji bezprzewodowej:
  1. Praktyczna znajomość środowiska komputerowego wspomagania projektowania (CAD) Keysight ADS
  2. Znajomość metod numerycznych używanych w analizie układów bardzo wysokiej częstotliwości
  3. Wiedza w zakresie symulacji i projektowania pasywnych układów mikrofalowych
 2. Autonomiczne platformy bezzałogowe:
  1. Architektura systemów autonomicznych:
   1. Doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania pojazdów autonomicznych.
   2. Wiedza z zakresu nowoczesnych podzespołów pojazdów autonomicznych.
  2. Systemy łączności bezprzewodowej bliskiego zasięgu:
   1. Doświadczenie zawodowe w zakresie systemów łączności (w szczególności ZigBee, NFC, BLE)
   2. Wiedza w zakresie nowoczesnych sieci sensorów, w szczególności problematyki związanej z ich bezpieczeństwem i niezawodnością.
  3. Metody testowania i walidacji systemów autonomicznych:
   1. Praktyczna wiedza i zawodowe doświadczenie w zakresie tworzenia wbudowanych systemów autonomicznych oraz ich walidacji
   2. Wiedza w zakresie nowoczesnych algorytmów sztucznej inteligencji i zagadnień związanych z ich testowaniem.
  4. Sensory bezprzewodowej detekcji przeszkód dla systemów wspomagania decyzji w APM:
   1. Znajomość i zawodowe wykorzystanie sensorów detekcji przeszkód używanych na platformach autonomicznych tj. Lidary, kamery stereowizyjne itd.
  5. Jednopłytkowe systemy sterowania:
   1. Zawodowe doświadczenie w programowaniu systemów wbudowanych
   2. Znajomość systemu operacyjnego Linux oraz systemów czasu rzeczywistego
 3. Systemy wbudowane i mikroprocesory:
  1. Znajomość mikrokontrolerów nRF52
  2. Znajomość technologii BLE
  3. Znajomość Visual Studio Code
 4. Projektowanie oprogramowania systemów:
  1. Znajomość Doxygen, Git i Gitlab
  2. Podstawowa znajomość kilku dowolnych technologii i koncepcji , np: REST API, Bazy danych, Unity Engine, OpenCV
 5. Bezprzewodowa Transmisja Danych
  1. Architektura systemów autonomicznych:
   1. Doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania pojazdów autonomicznych.
   2. Wiedza z zakresu nowoczesnych podzespołów pojazdów autonomicznych.
  2. Systemy łączności bezprzewodowej bliskiego zasięgu:
   1. Doświadczenie zawodowe w zakresie systemów łączności (w szczególności ZigBee, NFC, BLE)
   2. Wiedza w zakresie nowoczesnych sieci sensorów, w szczególności problematyki związanej z ich bezpieczeństwem i niezawodnością.
  3. Metody testowania i walidacji systemów autonomicznych:
   1. Praktyczna wiedza i zawodowe doświadczenie w zakresie tworzenia wbudowanych systemów autonomicznych oraz ich walidacji
   2. Wiedza w zakresie nowoczesnych algorytmów sztucznej inteligencji i zagadnień związanych z ich testowaniem.
  4. Jednopłytkowe systemy sterowania:
   1. Zawodowe doświadczenie w programowaniu systemów wbudowanych
   2. Znajomość systemu operacyjnego Linux oraz systemów czasu rzeczywistego

4. Przewidywany termin wykonania zamówienia: marzec – czerwiec 2024

5. Wynagrodzenie: Stawka godzinowa zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr nr 42/2022 z 27 maja 2022 r. zał. 5 Regulaminu

6. Ofertę należy złożyć do dnia 10.03.2024 r. drogą elektroniczną na adres  kima.weti@pg.edu.pl,:

- życiorys wraz z informacją o wykształceniu i posiadanym doświadczeniu  zawodowym

- w treści należy wskazać które przedmioty

7. Zamawiający zastrzega możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

8. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn jak również do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

10. Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."

11. Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.

4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp: POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk tel. +48 58 348 61 52 fax: +48 58 347 24 45 e-mail: logistyka@pg.edu.pl www.pg.edu.pl

1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);

2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn jak również do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

Plik:  Informacja o udzieleniu zamówienia

40 wyświetleń