Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-23

Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM

flaga
Program Polska Metrologia został ustanowiony komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 listopada 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Polska Metrologia” i naborze wniosków na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018

Program: Program Polska Metrologia został ustanowiony komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 listopada 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Polska Metrologia” i naborze wniosków na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018

Termin: 27.07.2022 - 31.10.2023

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kierownik projektu: dr inż. Karol Listewnik

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Głównym Urzędem Miar, zwanym dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią.

W ramach programu przewidziane jest wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych. 

Streszczenie działań podejmowanych w projekcie:

Intensyfikacja prac w obszarach morskich Morza Bałtyckiego, związana jest z szeroko pojętym rozwojem gospodarczym Polski i badaniami morza w następujących obszarach: pozyskiwanie surowców z dna morza, rozwój energetyki wiatrowej, posadowienie platform wiertniczych gazu i ropy naftowej, budowa instalacji przesyłowych gazu i międzynarodowych instalacji energetycznych kabli podwodnych, rozbudowa portów oraz rybactwo i transport morski. Równolegle prowadzone są badania naukowe morza prowadzone przez instytucje naukowe oraz prywatne firmy. W pracach tych szeroko wykorzystywane są czujniki i urządzenia związane z akustyką podwodną zarówno pasywną jak i aktywną. Akustyczny monitoring podwodny środowiska morskiego wynika z wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE, tzw. Dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej oraz z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa budowanej infrastrukturze morskiej oraz ochrony granicy państwowej.

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom zapewnienia rzetelności i wiarygodności pomiarów w dziedzinie akustyki podwodnej w Polsce poprzez opracowanie zweryfikowanej koncepcji budowy infrastruktury metrologicznej GUM pozwalającej na utrzymanie wzorców pomiarowych, świadczenie usług wzorcowania, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w tej dziedzinie. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o badania naukowe, których celem jest weryfikacja poszczególnych elementów przyszłej infrastruktury metrologicznej tj. basen pomiarowy czy czujniki hydroakustyczne. Zadania badawcze obejmą również ocenę przyszłych użytkowników takiej infrastruktury pod względem ich oczekiwań metrologicznych. Kluczowym wynikiem projektu będzie kompendium wiedzy odnośnie zakresu budowy infrastruktury metrologicznej, konstrukcji elementów infrastruktury opartego na wykonanych badaniach naukowych, dostosowania istniejących zasobów GUM do potrzeb pracowni akustyki podwodnej oraz oszacowanie kosztów inwestycyjnych.

Opracowana w ramach projektu koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej będzie obejmować standardy dostępności infrastruktury tj. budynków i stanowisk badawczych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym odpowiednich rozwiązań w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanej infrastruktury do zróżnicowanych potrzeb ich użytkowników, mając na uwadze zasady „projektowania uniwersalnego”.

Projekt jest realizowany w konsorcjum: Uniwersytet Morski w Gdyni (Lider), Politechnika Gdańska (Partner), Uniwersytet Gdański (Partner)

Łączny budżet całego konsorcjum: 1 000 000 zł

Łączny budżet PG: 400 225,32 zł

Kontakt do opiekuna projektu: Centrum Transferu Technologii UMG

e-mail: biznes@umg.edu.pl(link sends e-mail) / tel.: 58-5586-402/58-5586-466

Link do strony podającej więcej szczegółów: 

7 wyświetleń