KISI 2011

Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych jest jednym z pięciu filarów kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i działa w obecnie najszybciej rozwijających się obszarach technologii informacyjnych, stanowiących zręby rodzącego się społeczeństwa informacyjnego XXI wieku: interaktywnych i wielopostaciowych dokumentów cyfrowych, wirtualnych zespołów roboczych, inteligentnego gromadzenia i wyszukiwania informacji, widzenia komputerowego oraz wizualizacji informacji i zjawisk. 

Katedra od wielu lat współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, uczestnicząc w pracach międzynarodowych konsorcjów badawczych w ramach Programów Ramowych UE i bilateralnych umów międzyrządowych, w projektach krajowych finansowanych przez KBN (granty badawcze, celowe, promotorskie i specjalne), a także w projektach UE o charakterze dydaktycznym, związanych z wdrażaniem międzynarodowych standardów jakości nauczania na Wydziale ETI.

Pracownicy Katedry stanowią zgrany i doświadczony zespół naukowców dobrze znających zagadnienia inżynierii oprogramowania, inżynierii dokumentu i inżynierii wiedzy. Dojrzały i doświadczony zespół nie boi się podejmowania nowych wyzwań badawczych i wdrożeniowych, proponując dla tych wyzwań rozwiązania solidne i skuteczne.